Suport a persones cuidadores

La tasca de la persona cuidadora sovint no és fàcil. Fer compatible la seva dedicació a la persona amb discapacitat amb la seva vida laboral o personal sovint resulta complicat. I trobar moments per retrobar-se i recuperar forces també. En aquest apartat informem sobre diferents recursos que intenten pal·liar aquestes mancances, com els serveis de respir residencials i de lleure, i les mesures legals de conciliació de la vida laboral i personal.

Recursos per al suport a persones cuidadores

Serveis de respir: residències

Definició 

Els serveis de respir són aquells programes que ofereixen les diferents administracions i també les entitats del sector de les persones amb discapacitat per tal d'oferir a les persones cuidadores la possibilitat de desconnectar durant unes hores o uns dies de la intensa dedicació que suposa tenir cura d'una persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Dins l'àmbit dels serveis de respir existeixen dos tipus de recursos: residencials i de lleure.

Els recursos residencials són residències d'estada limitada, equipaments que tenen com a objectiu donar resposta a necessitats puntuals de famílies que tinguin algun membre amb discapacitat per tal de donar un temps de descans a tots els membres de la família, donar resposta a situacions urgents imprevistes, evitar situacions que puguin originar una separació prematura de la persona amb discapacitat de la seva família i garantir una atenció adequada a la persona amb discapacitat quan hagi d'estar temporalment separada de la seva família.

Resum de l'oferta de Respir a la ciutat de Barcelona (excel descarregable)

Requisits 
 • Cal contactar amb cada entitat per conèixer les condicions.
Tràmits 
 • Cal contactar amb cada entitat per conèixer les condicions.
 • Les residències d'estada limitada també es poden concertar a través de la xarxa de Centres de Serveis Socials.
Observacions 

Les residències d'estada limitada, en general, s'adrecen a persones amb discapacitat psíquica i/o pluridiscapacitat.

Es recomana, sempre que sigui possible, preveure amb temps les dates en que es necessitarà el servei.

Les famílies han de fer una aportació econòmica depenent del nivell d'ingressos familiars.

Serveis de respir: lleure

Definició 

Els serveis de respir són aquells programes que ofereixen les diferents administracions i també les entitats del sector de les persones amb discapacitat per tal d'oferir a les persones cuidadores la possibilitat de desconnectar durant unes hores o uns dies de la intensa dedicació que suposa tenir cura d'una persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Dins l'àmbit dels serveis de respir existeixen dos tipus de recursos: residencials i de lleure.

Els recursos de lleure són programes de suport a les famílies de persones amb discapacitat (infants, joves i adults) que ofereixen les administracions i entitats en diverses modalitats per tal de millorar la qualitat de vida dels cuidadors i cuidadores, proporcionant un temps de descans i oferint un espai lúdic i socialitzador a les persones amb discapacitat. L'Ajuntament de Barcelona centralitza aquest tipus de serveis al programa "Temps per tu", que entre d'altres col·lectius treballa amb infants, joves i adults amb discapacitat.

Resum de l'oferta de Respir a la ciutat de Barcelona (excel descarregable)

Requisits 
 • En el Programa "Temps per tu" cada entitat té les seves condicions per participar-hi. Cal inscripció prèvia.
 • Per altres serveis de respir cal contactar amb cada entitat per conèixer requisits i funcionament.
Tràmits 
 • Si consulteu l'enllaç "Temps per tu" trobareu el detall de l'oferta actual, organitzada per tipologia (infants, joves i adults) i també per districtes . Per participar en el programa podeu descarregar-vos i emplenar la fitxa de sol·licitud. Per a saber on lliurar-la podeu baixar-vos el programa corresponent on trobareu el detall de l’adreça i l’horari d’atenció al públic. També podeu adreçar-vos a la bústia del servei: tempspertu@bcn.cat 
 • Per altres recursos de lleure a la ciutat cal contactar amb cada entitat.

Servei de localització de persones

Definició 

L'Ajuntament de Barcelona ofereix dins la seva cartera de serveis a les persones un dispositiu que permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat (sobrevingut).

La localització és possible a través de la xarxa de telefonia mòbil i d'un dispositiu específic que incorpora GPS (sistema de posicionament global a través d'una xarxa de satèl·lits), així com la detecció de situacions potencialment perilloses en relació amb la posició geogràfica de les persones usuàries.

Requisits 
 • Hi poden accedir persones que pateixen els primers estadis lleus o moderats de les malalties relacionades amb deteriorament cognitiu, com ara l'Alzheimer i amb dificultats econòmiques per poder accedir al servei a nivell privat.
Tràmits 
 • Cal contactar i fer la sol·licitud al Centre de Serveis Socials que correspongui per zona de residència.

Conciliació de la vida laboral i personal

Definició 

Els treballadors per compte d'altri, tant del sector privat com de l'Administració Pública, que gaudeixin dels períodes d'excedència i reducció de la jornada laboral per tenir cura de fills o menors acollits també tenen dret a gaudir d'aquestes mesures pel fet de tenir cura d'un familiar amb discapacitat.

La reducció de la jornada laboral comporta la corresponent reducció del salari i l'excedència no pot ser superior als dos anys.

Requisits 
 • Per sol·licitar la reducció a la jornada laboral cal tenir la cura directa, per raons de guarda legal, d'algun menor de dotze anys o discapacitat físic, psíquic o sensorial que no desenvolupi activitat retribuïda.
 • El període d'excedència per a aquells treballadors que tinguin cura d'un familiar es concedirà quan el familiar tingui fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valdre's per si mateix i no desenvolupi cap activitat retribuïda.
Tràmits 
 • Cal realitzar la sol·licitud a l'empresa
Observacions 

L'excedència no es pot gaudir de manera fraccionada.

Si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresari pot limitar-ne l'exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa.

Les empreses hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el termini de 15 dies a partir del moment en què es produeixi, l'inici i la fi del gaudi, pels seus treballadors, dels períodes d'excedència laboral per tenir cura d'un fill, menor acollit o d'altres familiars, amb dret de reserva del lloc de treball. L'omissió d'aquesta comunicació podrà ser objecte de la corresponent sanció.