Protecció i drets

Relació de recursos relacionats amb els drets de les persones amb discapacitat, bàsicament pel que fa al dret a l’accés en igualtat de condicions a la vida ciutadana i al dret a no patir cap tipus de discriminació per la seva condició. També informem sobre els processos d’incapacitació de les persones amb discapacitat i l’establiment de la tutela.

Recursos sobre protecció i drets

Incapacitació i tutela

Definició 

La incapacitació és el procés judicial destinat a protegir els drets i el patrimoni de les persones que no tenen capacitat per a l'autogovern.

La tutela és la forma jurídica que, davant la manca de capacitat d'autogovern d'una persona, designa a un altra, anomenada tutor, que té els següents drets i facultats:

 • Vetllar pel tutelat, educar-lo, procurar-li aliments i una formació integral i, si escau, fer tot el que calgui per a la recuperació de la seva capacitat i per a la seva inclusió social.
 • Representar el tutelat i administrar-ne els béns.
 • La tutela pot ser exercida per una persona física (que sol ser un familiar) o per una persona jurídica (que sol ser una fundació sense ànim de lucre)
Requisits 
 • Per a la incapacitació, la malaltia o la deficiència de caràcter físic o psíquic ha d'impedir a la persona governar-se per ella mateixa. Poden demanar-la:
  • El presumpte incapaç.
  • El seu cònjuge o parella de fet.
  • Els seus descendents, ascendents o germans.
  • El Ministeri Fiscal, per petició de qualsevol persona (si són funcionaris o autoritats hi estan obligats).
  • Els titulars de la pàtria potestat o tutela si es tracta de menors d'edat.
 • Per a la tutela, la persona amb discapacitat ha d'haver estat declarada incapaç per un jutge de manera total (la persona incapacitada no pot administrar els seus béns ni la seva persona) o parcial (la persona incapacitat pot realitzar determinats actes sense l'assistència d'una altra persona).
Tràmits 
 • S'ha de presentar la demanda civil d'incapacitació al Jutjat de Primera Instància del municipi de residència habitual del presumpte incapaç. Per iniciar el procediment és necessària l'assistència d'advocat i procurador.
 • A partir d'aquest moment s'inicia un procés judicial en el qual el Jutge decidirà per sentència (únic mitjà legalment possible per fer-ho) si s'incapacita o no a la persona i amb quin abast (parcial o total) per l'administració del seu patrimoni, l'exercici del dret de sufragi o altres drets de la persona (contractar, alienar o adquirir béns, etc.) relatius a la seva capacitat jurídica d'obrar. El Jutge també es pronunciarà sobre el règim de guarda o tutela que correspongui o el possible internament.
 • Els documents que cal presentar són:
  • Certificat de naixement de la persona amb discapacitat (Registre Civil).
  • Certificat oficial de reconeixement de la discapacitat (Direcció General de Protecció Social).
  • Informe social (del Centre o Taller, Residencia, Serveis Socials, etc.)
  • Certificat de residència (Padró Municipal d'Habitants).
  • Fotocopia del DNI de la persona que es vol incapacitar.
 • La designació del tutor l'estableix el Jutge a la sentència d'incapacitació de la persona amb discapacitat. Cal que el tutor accepti el càrrec davant el Jutge.
Observacions 

Hi ha dos jutjats especialitzats en incapacitacions: Jutjats de Primera Instància núm. 40 i núm. 59.

La designació del tutor l'estableix el Jutge a la sentència d'incapacitació, i el tutor l'ha d'acceptar.

A la ciutat de Barcelona hi ha fundacions tutelars on els familiars de les persones amb discapacitat poden demanar o bé assessorament, o bé la seva intervenció com a tutor.

Denúncies per odi i discriminació

Definició 

Les persones amb discapacitat posseeixen una sèrie de drets inalienables establerts per diferents normatives de tipus internacional, estatal i autonòmic que els protegeixen de situacions d'odi o discriminació per part de particulars i col·lectius.

Entre aquestes situacions podem citar les agressions físiques o psíquiques, els danys a la propietat, els insults i amenaces, l'assetjament escolar o laboral, la discriminació laboral i la denegació d'un servei públic o d'una prestació professional, sempre que es produeixin com a conseqüència del fet de ser una persona amb discapacitat. També es contemplen com a situacions d'odi o discriminació els actes públics de provocació a l'odi, la violència o la discriminació i la difusió d'idees genocides cap a les persones amb discapacitat.

Tampoc es pot negar l'admissió a locals de concurrència pública a persones, a causa de la seva discapacitat. El "dret d'admissió" del qual disposen alguns establiments de titularitat privada no es refereixen mai a les discapacitats físiques, psíquiques o sensorials del client. Cas que a alguna persona li fos negada l'entrada en un establiment de concurrència pública per motiu de la seva discapacitat, pot fer una reclamació davant de l'Administració.

Totes aquestes situacions constitueixen delictes que cal denunciar davant les instàncies judicials.

Requisits 

Poden denunciar:

 • La víctima, col·lectius o entitats
 • Qualsevol persona que hagi estat testimoni directe o hagi tingut coneixement dels fets
Tràmits 

Es pot denunciar a:

 • Cossos i forces de seguretat: Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana
 • Telèfon 112
 • Jutjat de Guàrdia
 • Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Gran Via de les Corts, 111, Ciutat de la Justícia, Edifici F, planta 9, tel. 93 554 91 10 i 91 554 93 26
 • En relació amb el dret d'admissió cal omplir el full oficial de reclamacions de l'establiment i enviar-lo al Servei Territorial de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Observacions 

El codi penal de 1995 estableix una sèrie d'agreujants i delictes que són aplicables en aquests casos:

 • Delictes per discriminació
 • Delictes per amenaces a col·lectius
 • Delictes contra la integritat moral (tracte degradant, violència gratuïta...)
 • Delictes de tortura o integritat moral per abús d'autoritat per part de funcionaris públics
 • Delictes per revelació de secrets
 • Delictes per discriminació laboral
 • Delictes per provocació a l'odi, la violència i la discriminació
 • Delictes per discriminació en serveis públics
 • Delictes per discriminació en els àmbits professional i empresarial
 • Delictes per associació il·lícita dirigida a promoure la discriminació, l'odi o la violència
 • Delictes per justificació de genocidi

Denúncies en matèria d'accessibilitat

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya té articulat un sistema d'informació, consultes i denúncies dins l'àmbit de l'accessibilitat que permet sol·licitar informació o presentar una denúncia sobre incompliments normatius en aquesta matèria.

El servei s'adreça a totes les persones i entitats que vulguin sol·licitar informació sobre normativa i criteris d’accessibilitat i no discriminació de persones amb discapacitat, als tècnics/es professionals de l’edificació o l’urbanisme que requereixen un informe d’aplicació de criteris d’accessibilitat a un projecte i a totes les persones i entitats que vulguin denunciar incompliments en la matèria.

En el cas de les denúncies, es poden referir als següents àmbits:

 • Elements comuns d’edificis d’habitatges
 • Establiments i serveis d’ús públic
 • Espais urbans i naturals
 • Mitjans de transport
 • Comunicació
 • Productes i serveis
 • Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
 • Places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat
 • Tracte discriminatori de persones amb discapacitat
 • Infraccions del dret d’accés de les persones usuàries de gossos d’assistència
Requisits 
 • La persona que presenta la denúncia s'ha d'identificar i facilitar les dades de contacte.
Tràmits 

El formulari de sol·licitud, que es pot descarregar al web adjunt, s'ha de presentar presencialment a qualsevol d'aquests equipaments:

Observacions 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

La denúncia ha d'anar acompanyada de tota la informació gràfica necessària (fotografies, plànols, etc.) així com de qualsevol altra documentació que la complementi.