Atenció precoç i salut

En aquest apartat informem sobre l’atenció precoç a la ciutat de Barcelona (detecció i tractament de possibles trastorns en el desenvolupament en infants de 0 a 6 anys) i dels diferents recursos relacionats amb la salut. En aquest sentit, hi ha ajuts econòmics i també determinats serveis específics per a les persones amb discapacitat.

Recursos per a l'atenció precoç i salut

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Definició 

A Barcelona, els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) coordinen actuacions assistencials i preventives adreçades a infants fins a 6 anys que presenten algun trastorn en el desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-lo. La intenció és eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat que ha de facilitar a l'infant la millora del desenvolupament i les seves relacions familiars, fins i tot en els casos de més greu afectació.

Els professionals del centre realitzen una tasca interdisciplinària que incideix simultàniament sobre els àmbits sanitari, social i educatiu, i va dirigida als infants i al seu entorn familiar i social. Aquesta diversitat permet atendre qualsevol tipus de trastorn i aconseguir un abordatge global de les necessitats de l'infant i la seva família.

Els CDIAP realitzen les següents funcions:

 • Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la seva família.
 • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
 • Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada.
 • Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.
 • Seguiment de l'evolució de l'infant.
 • Col·laboració en els programes de prevenció i detecció.
 • Tasques de recerca, docència i formació.
 • Els CDIAP poden ser públics o privats. A Barcelona existeix una xarxa de CDIAP de diferents tipologies, entre els quals es troben dos de titularitat municipal: els Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI).
 • Els EIPI es troben als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris i estan gestionats de manera directa per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. Són públics i gratuïts
 • Els EIPI atenen infants fins a sis anys amb trastorns en el desenvolupament que poden ser d'origen biològic, mental, psicològic o social. La formació dels professionals dels EIPI és diversa: tots tenen formació en desenvolupament infantil i diferents especialitzacions (fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia clínica i neuropediatria).
Requisits 
 • Per accedir al servei, cal que l'infant sigui menor de sis anys i tingui trastorns en el desenvolupament o risc de patir-los: infants que presenten malformacions conegudes, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i altres anomalies, infants que no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per tant, necessiten una atenció per aconseguir-lo, i també infants en condicions normals no necessitarien aquesta atenció però que, atenent el medi familiar i social en què viuen, podrien necessitar-la.
Tràmits 
 • Es pot accedir directament, contactant amb el CDIAP que presta el servei a la zona de residència de la família, o arribar-hi a través d'algun altre dispositiu assistencial d'atenció a la infància.
Observacions 

Existeix una línia d'ajuts de la Generalitat de Catalunya dintre del programa PUA per als desplaçaments per a atenció precoç destinats aquelles famílies que hagin de desplaçar el nen o la nena per rebre el servei d’atenció precoç a un altre municipi i tinguin greus dificultats per utilitzar els mitjans de transport ordinaris, o dins el mateix municipi quan es tracti d’infants que depenen de forma continuada d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals. Consulteu la informació a l'enllaç adjunt.

Assistència sanitària per a persones sense Seguretat Social

Definició 

A l'estat espanyol, les persones amb discapacitat no beneficiàries de la Seguretat Social poden sol·licitar la prestació de serveis d'assistència sanitària gratuïta sempre que acompleixin una sèrie de requisits establerts en el RDL 1/2013 que aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Requisits 
 • Tenir una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33%.
 • No tenir dret, com a titular o beneficiari, a la prestació dels serveis d'assistència sanitària del règim general o dels règims especials del sistema de Seguretat Social.
 • No tenir dret a una prestació anàloga per naturalesa i finalitat atorgada per un altre organisme.
 • Tenir residència legal al territori de l'estat espanyol.
Tràmits 

Cal contactar amb el servei de Treball Social del Centre d'Atenció Primària de salut, que li correspongui per zona de residència i fer la sol·licitud. 

Exempció i reduccions al copagament farmacèutic

Definició 

Des de l'1 de juliol de 2012 a Catalunya s'aplica un model de copagament farmacèutic que respon a les mesures aprovades pel Govern espanyol. D’acord amb els nivells de renda i amb la condició d'assegurat en actiu o  pensionista de la Seguretat Social, s'estableixen uns percentatges que determinen l'aportació econòmica dels ciutadans i els seus beneficiaris sobre el preu de la recepta.

Les persones amb discapacitat, en funció de la seva condició econòmica i grau de discapacitat, poden acollir-se a l'exempció d'aquest copagament o, amb caràcter excepcional i de forma temporal, a una reducció del 10 % del preu de venda de l'article, amb un límit màxim d’aportació mensual per usuari, sempre i quant s'acompleixin els requisits establerts.

Requisits 

Exempció de copagament:

 • Persones acollides a les prestacions econòmiques i socials de la LISMI (Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de les persones amb discapacitat), per a les quals es demanen els següents requisits:
  • Tenir una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33%.
  • No tenir dret, com a titular o beneficiari, a la reducció de preus de productes farmacèutics.
  • No tenir dret a una prestació anàloga per naturalesa i finalitat atorgada per un altre organisme.
  • Tenir residència legal al territori de l'estat espanyol.
 • Persones, amb discapacitat o sense, que formin part d'algun d'aquests col·lectius:
  • Persones afectades de síndrome tòxica.
  • Persones perceptores de rendes d'integració social i LISMI.
  • Persones perceptores de pensions no contributives.
  • Persones en atur que han perdut el dret a percebre el subsidi d'atur.
  • Persones que reben tractaments derivats d'accidents de treball i malaltia professional.

Reducció del copagament:

 • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Ser una persona assegurada o beneficiària del CatSalut en condició d’actiu.
 • Tenir una patologia greu de llarga durada o malaltia crònica reconeguda pel sistema sanitari públic.
 • Rebre un tractament farmacològic per aquesta malaltia prescrit pel sistema sanitari públic.
 • Disposar d’una renda bruta màxima anual de la unitat econòmica de convivència de 24.000 € bruts a l’any
 • Presentar una situació economicosocial vulnerable.
Tràmits 
 • Exempció: cal adreçar-se al centre d'atenció primària corresponent en cas que no estigui aplicat
 • Reducció: cal presentar una sol·licitud als centres d’atenció primària o a les unitats d’atenció al ciutadà de la regió sanitària corresponent acompanyada de:
  • DNI del beneficiari
  • Llibre de família
  • Declaració de renda
  • Certificat de discapacitat
  • Informe mèdica amb la medicació crònica assignada
  • Valoració econòmica de la medicació per la farmàcia
  • Informe social
Observacions 

La reducció té una durada màxima de 3 anys, sempre que es mantinguin els requisits establerts mentre duri aquest període. Finalitzat el termini de vigència, cal fer la renovació del reconeixement per continuar gaudint de la reducció. Es recomana que la sol·licitud de renovació es presenti amb una antelació de 3 mesos respecte al termini de finalització del reconeixement, i no abans.

Subvenció de productes farmacèutics exclosos de la Seguretat Social

Definició 

La Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia ofereix un llistat actualitzat de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut.

En determinats casos, i d’acord amb els requisits establerts, el CatSalut pot autoritzar excepcionalment el reintegrament de l’import de medicaments o productes sanitaris no inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, com els bolquers per a majors de quatre anys o els productes per a la cura de la pell.

Requisits 
 • Les persones amb discapacitat poden gaudir d'aquesta subvenció, que es dona quan es tracta de medicaments prescrits per un metge o metgessa del sistema sanitari públic amb eficàcia provada i  imprescindibles per al tractament del pacient, sempre que no es disposi de cap altra opció terapèutica en l’àmbit del finançament públic.
Tràmits 
 • Cal tramitar la sol·licitud a través de la Unitat d’Atenció al Ciutadà del CAP o a Unitat d’Atenció al Ciutadà de la Regió Sanitària de referència.
 • Cal presentar la sol·licitud i els documents que es requereixen. Un cop aprovat l’expedient, primer s’han de pagar els productes, presentar factura a la Unitat d’Atenció al Ciutadà del CAP i el CatSalut retorna una part de l’import.
Observacions 

Els ajuts es concedeixen en funció del règim d’aportació i dret a la prestació farmacèutica que tingui reconeguts la persona assegurada.

La Resolució de 2 de desembre de 2013 estableix el procediment establert per a aquest reintegrament excepcional i crea la Comissió de Farmàcia Excepcional del CatSalut per tal de valorar les sol·licituds presentades.

Serveis sanitaris a domicili

Definició 

Existeixen dos programes que permeten la prestació de serveis sanitaris a domicili:

 • Les Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries (UFISS): unitats de valoració de pacients ingressats en hospitals d'aguts o en hospitals psiquiàtrics, així com de pacients que vénen adreçats des de l'atenció primària de salut en el cas d'una tipologia determinada. Actuen a nivell hospitalari.
 • Programes d'Atenció Domiciliària - Equips de Suport (PADES): són equips interdisciplinaris d'atenció domiciliària especialitzats en atenció pal·liativa i orientats a l'atenció intermèdia, com alternativa a l'hospitalització convencional. Tenen com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat assistencial, oferir atenció continuada al si de la comunitat, ser un element de suport per als professionals de l'atenció primària i de les unitats bàsiques d'assistència social i servir de connexió entre els diferents recursos assistencials. Actuen a nivell comunitari.
Requisits 
 • Cal dirigir-se als Centres d'Atenció Primària (CAP), als hospitals de malalts aguts o als centres sociosanitaris.
Tràmits 
 • Cal dirigir-se als Centres d'Atenció Primària (CAP), als hospitals de malalts aguts o als centres sociosanitaris.

Targeta sanitària "Cuida'm"

Definició 

És una targeta sanitària que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

És un element identificador que facilita una atenció més personalitzada perquè distingeix les  persones que pertanyen a col·lectius amb malalties que comporten limitacions relacionals, les quals per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d'actuacions diferenciades i l'acompanyament d'un cuidador en els seus contactes assistencials.

Requisits 

D'acord amb el corresponent procediment establert pel CatSalut, poden disposar inicialment de la targeta les persones amb les següents patologies o diagnòstics:

 • Demència (amb un nivell d'afectació cognitiu moderat)
 • Discapacitat intel·lectual greu i profunda
 • Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
 • Trastorns de l'espectre autista.
 • Dany cerebral
Tràmits 
 • La sol·licitud de la nova targeta Cuida'm l'ha de fer el metge o metgessa del pacient, el qual la sol·licita ja sigui a petició pròpia o des seu representant o tutor. En tot cas, sempre es tindrà en compte l'opinió del metge. Un cop duta a terme la sol·licitud, el CatSalut en farà la tramitació i la lliurarà al pacient o representants o tutors.
Observacions 

La targeta Cuida'm no comporta cap modificació en relació amb el reconeixement del dret a l'atenció sanitària a càrrec del CatSalut, ni respecte el nivell de cobertura. És a dir, no atorga cap dret addicional, però permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col·lectius.

Hospitals de dia

Definició 

És un servei d'assistència interdisciplinària, principalment sanitari, on el pacient amb malalties i incapacitats físiques o psíquiques o amb trastorn mental acudeix només al matí per rebre tractament integral i retornar després al seu domicili.

Requisits 
 • Ser una persona amb malaltia crònica o terminal o una persona gran amb malaltia que, ubicada en el seu entorn familiar habitual, requereix mesures de suport i rehabilitació amb predomini de l'aspecte sanitari.
 • Ser beneficiari de la Seguretat Social o d'altres mutualitats que tinguin conveni amb la Seguretat Social.
Tràmits 
 • Cal dirigir-se al centre d'atenció primària (CAP) que correspongui per territori, als hospitals de malalts aguts o als centres sociosanitaris.
Observacions 

Els hospitals de dia i equipaments assimilats per a la rehabilitació del malalt mental, sense internament, són dispositius assistencials on es fan intervencions terapèutiques de caràcter multidimensional.

Les persones amb malaltia mental que desitgen diagnòstic i tractament específics han de dirigir-se a la xarxa pública de salut mental.

Transport sanitari no urgent

Definició 

És una modalitat de transport sanitari programat. Es sol·licita amb suficient antelació per permetre adequar els recursos disponibles. Es coneix el lloc i el moment d'inici, i el lloc i el moment de finalització, i permet fer una previsió de recursos humans i materials.

Dins de la sanitat pública es realitza amb vehicles especialment condicionats i amb personal amb formació adequada, entre el domicili d'un usuari i un centre, o a la inversa, o bé entre dos centres, per a la realització de proves diagnostico-terapèutiques.

Requisits 
 • Es un servei per a persones que no es poden desplaçar per elles mateixes.
Tràmits 
 • Les demandes es formalitzen a través del metge del centre d'atenció primària i es coordinen entre el CAP i l'hospital o centre especialista.

Centres de Salut Mental

Definició 

Serveis gratuïts d'orientació, diagnòstic i tractament ambulatori de persones afectades de problemes de salut mental. Els equips que presten aquesta atenció són multidisciplinaris i estan formats per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal d'infermeria, entre d'altres.

Existeixen dos nivells:

 • Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA): Aquests centres donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients majors de 18 anys.
 • Centres de salut mental infantils i juvenils (CSMIJ): Aquests centres donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients menors de 18 anys.
Requisits 
 • Tenir un trastorn mental que no es pugui tractar des d’atenció primària.
Tràmits 
 • Per fer la sol·licitud d'assistència a un Centre de Salut Mental d'Adults s'ha d'aportar un full de derivació del metge de família que aconselli la consulta, on consti el motiu d'aquesta. El full de derivació també pot ser estès pels serveis socials, d'hospitalització en salut mental i d'atenció en urgències.
 • En el cas del CSMIJ, donada la minoria d'edat dels usuaris, la sol·licitud de consulta ha de ser feta pels pares o representants legals.
 • En el moment de la sol·licitud cal aportar un full de derivació del pediatre o metge de família que aconselli la consulta, en el que consti el motiu d'aquesta. La derivació també pot ser feta per l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic de l'escola, pels Serveis Socials, per l'EAIA o pels serveis de la DGAIA, així com pels serveis d'hospitalització en salut mental i d'atenció a les urgències.

Atenció hospitalària per a persones amb malaltia mental

Definició 

És l'atenció indicada en aquelles situacions de crisi en les quals hi pugui haver una patologia greu, i el desenvolupament de processos psicopatològics en curs terapèutic.

En funció de les característiques i el pronòstic del quadre psicopatològic es diferencien en:

 • Unitats d'aguts: tenen com a objectiu l'assistència sanitària integral dels episodis aguts. La intervenció terapèutica combina recursos psicofarmacològics, psicoterapèutics i de contenció institucional; es realitza indistintament en hospitals psiquiàtrics o generals. El temps d'hospitalització és el més breu possible.
 • Unitats de subaguts: tenen com a objectiu l'atenció d'episodis aguts d'aquelles persones amb trastorns mentals severs que necessiten una intervenció terapèutica i rehabilitació continuada. El temps d'hospitalització és limitat.
 • Unitats de mitjana i llarga estada: tenen com a objectiu l'acolliment, en règim d'internament, de les persones adultes amb trastorns mentals severs que necessiten un control medicopsiquiàtric de seguiment persistent però no intensiu. La durada de l'internament pot ser transitòria o permanent.
 • Unitats d'hospitalització parcial (hospital de dia): centres on es realitzen abordatges terapèutics de caràcter multidimensional (psicofarmacològic, psicoterapèutic i rehabilitació), en règim d'hospitalització diürna. Tenen com a objectiu la reinserció familiar, social i laboral.
 • Unitats de referència en psiquiatria infantil i juvenil (URPI): són les unitats especialitzades en l'atenció de les situacions de crisi o episodis aguts de persones de 0 a 18 anys; estan ubicades en hospitals generals pediàtrics de referència i disposen d'equips especialitzats en psiquiatria infantil.
Requisits 
 • Ser una persona amb malaltia mental en situació de crisi.
 • Ser beneficiari de la Seguretat Social o d'altres mutualitats que tinguin conveni amb la Seguretat Social.
Tràmits 
 • Cal dirigir-se al Centre de Salut Mental (CSM) que correspongui per territori, a altres serveis sanitaris o per via d'urgències.
 • En funció de les característiques i el pronòstic del quadre psicopatològic, es derivarà l'usuari a la modalitat d'hospital més adequada.

Subvenció de pròtesis i ortesis

Definició 

El CatSalut ofereix ajuts econòmics per a l'adquisició de pròtesis i ortesis.

Les pròtesis són aquells aparells que tenen la funció de reemplaçar una part anatòmica absent de la persona.

Les ortesis són aparells aplicats a una part del cos per a suportar, immobilitzar, corregir o bé prevenir una deformitat.

Requisits 
 • Cal ser beneficiari de la Seguretat Social i que el metge hagi valorat la necessitat de l'aparell en qüestió.
Tràmits 

Els articles ortoprotètics es poden adquirir de dues maneres:

 • Sense necessitat d'abonar prèviament l'ajut econòmic del CatSalut: cal que l'article hagi estat prescrit per un metge de família o especialista (depenent del cas) de la xarxa sanitària pública del CatSalut. El metge omple  un imprès especial anomenat PAO (Prescripció d'article ortoprotètic) amb 120 dies de validesa que cal presentar en el centre tramitador per tal que el signi l'inspector corresponent i informi sobre els centres dispensadors de l'article.
 • Avançant el pagament i cursant després la sol·licitud del rescabalament de l'ajut del CatSalut: després d'obtenir el producte cal cursar sol·licitud de rescabalament de l'ajut del CatSalut segons el catàleg aprovat adreçant-se a la unitat de tramitació del centre sanitari on s'ha estat atès.

Serveis odontològics

Definició 

A la ciutat de Barcelona existeixen diferents recursos odontològics per a persones amb discapacitat:

 • Servei d'Odontologia i Ortodòncia de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tel. 93 253 21 17. De titularitat pública i per a persones amb discapacitat menors de 18 anys. Cal derivació del CAP.
 • Unitat d'Atenció Odontològica a persones amb Discapacitat (UAOD) de l'Hospital de Sant Rafael. Telèfon 93 211 25 08. Cal derivació del CAP. Cobreix les intervencions quirúrgiques, la resta de tractaments són privats.
 • Hospital Odontològic Universitat de Barcelona al Campus de Bellvitge. Tel. 93 260 76 00. Atén a pacients amb patologia associada. Es presta a usuaris que puguin col·laborar amb l'administració d'anestèsia parcial, ja que no poden aplicar anestèsia total. Només és gratuït per a persones amb més de 60 anys o beneficiàries d'una pensió no contributiva. La cobertura pública es limita a l'extracció de queixals.
 • Clínica Dental de la Fundació Hospital Sant Pere Claver. Tel. 93 443 12 00. Ofereix un Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat (APD). Si les persones són derivades de Serveis Socials o de Salut gaudeixen d'una reducció del 25% del preu. Si són titulars de targeta rosa la reducció és del 20%. Quan la discapacitat és severa i no permet treballar als professionals perquè es requereix anestèsia, se'ls envia a l'Hospital de Sant Rafael.
 • Servei d'ortodòncia i d'odontologia de l'Obra Benefico Social del Nen Déu. Tel. 93 435 68 86 / 93 436 82 02. Amb carta de presentació de serveis socials poden valorar preus reduïts a partir del seu Patronat. També ofereix descomptes a titulars de la targeta rosa.
 • Centres amb descomptes per a persones usuàries de la Targeta Rosa.
Requisits 
 • Cal consultar-ho amb cada servei
Tràmits 
 • Cal consultar-ho amb cada servei

Assistència psicològica a persones afectades de sordesa

Definició 

La Fundació Vidal i Barraquer ofereix un servei d’assistència psicològica i/o psiquiàtrica a persones afectades de sordesa a través de la seva Unitat Especialitzada d'Atenció als pacients Sords (UEAS), que forma un equip especialitzat en l'atenció a pacients amb dèficits auditius, des de la infantesa fins a la vellesa.

El motiu d'aquest programa és que el col·lectiu de persones amb deficiències auditives presenta unes dificultats específiques de comunicació. En el sistema sanitari general es pot utilitzar la presència d'un traductor que a través del llenguatge dels signes pot informar i transmetre el que li passa al pacient. Però dins l'àmbit de la salut mental és pràcticament impossible mantenir la confidencialitat i fomentar l'aliança terapèutica metge-pacient davant de terceres persones.

Aquest servei  forma part de l'assistència pública concertada pel Servei Català de la Salut (ICS) de la Generalitat de Catalunya amb la Fundació Vidal i Barraquer i compta amb professionals coneixedors del llenguatge de signes.

Les activitats d'aquesta Unitat es centren en el diagnòstic, la orientació i el tractament.

Requisits 
 • Ser una persona afectada de sordesa que necessiti assistència psicològica i/o psiquiàtrica.
Tràmits 

Cal adreçar-se a la UEAS de la Fundació Vidal i Barraquer i presentar:

 • Targeta sanitària
 • DNI
 • Certificat de discapacitat

Fundació Vidal i Barraquer

C/ Sant Gervasi de Cassoles, 88-92

08022 Barcelona

Tel. 93 418 99 88

Programa de termalisme social

Definició 

L'IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) ofereix cada any la possibilitat de gaudir d'una estada i tractament mèdic en un dels balnearis amb els quals té concert. Les estades es fan en torns de 12 dies (11 nits) i de 10 dies (9 nits). El preu varia segons les taxes del balneari escollit.

Els serveis que s'inclouen són els d'allotjament i manutenció en règim de pensió completa, habitació doble, tractaments termals i pòlissa col·lectiva d'assegurança turística. En tot cas, el transport fins les estacions termals serà a càrrec dels beneficiaris.

La convocatòria de places i les dates per presentar sol·licituds es publiquen anualment en el BOE.

Requisits 
 • Ser pensionista de la Seguretat Social pels conceptes de jubilació o invalidesa, o pel concepte de viduïtat o d'altres pensions, únicament quan el beneficiari hagi complert 60 anys.
 • No patir trastorns mentals greus ni malalties infecto-contagioses.
 • Gaudir d'autonomia personal.
 • Necessitar el tractament segons prescripció facultativa, sempre que no es tingui contraindicació mèdica.
 • Superar la puntuació segons el barem establert cada any.
Tràmits 

Cal presentar-se a les oficines de registre de la Delegació o subdelegació del Govern d'Espanya o a qualsevol oficina d'Afers Socials i Famílies, amb la documentació següent:

 • Imprès de sol·licitud (es pot descarregar de la pàgina web de l'IMSERSO)
 • Fotocòpia del DNI
 • Certificat mèdic que justifiqui la necessitat del tractament

També gestionen aquest programa les següents entitats:

 • PREDIF Av. Doctor García Tapia 129, local 5, 28030  Madrid
 • COCEMFE C/ Luis Cabrera nº 63, 08002 Madrid
Observacions 

També poden beneficiar-se d'aquests tractaments el cònjuge del pensionista o la seva parella de fet, tot i que aquesta no sigui pensionista.

Les sol·licituds es valoren tenint en compte els factors següents: grau de necessitat dels tractaments termals, situació econòmica dels sol·licitants, edat dels sol·licitants i el fet d'haver obtingut plaça en anys anteriors.