Transport privat

Relació de recursos per a persones amb discapacitat conductores de vehicles, incloent l’obtenció del permís i l’adaptació del vehicle, els ajuts econòmics, la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i les reserves públiques i individuals d’aparcament.

Recursos per al transport privat

Permís de conducció i adaptació del vehicle

Definició 

Existeixen condicions especials per a les persones amb discapacitat que volen conduir un vehicle. Aquestes condicions s'apliquen a :

 • L'obtenció del permís
 • La reconversió del permís si la discapacitat ha estat sobrevinguda quan ja tenia el permís de conducció
 • L'adaptació del vehicle a les seves necessitats
Requisits 
 • Ser una persona amb discapacitat (en general, amb mobilitat reduïda) amb capacitat de poder conduir un vehicle
Tràmits 
 • Reconversió del permís:  cal obtenir el certificat mèdic oficial per a l'obtenció o reconversió del permís de conducció en els centres de reconeixement de conductors autoritzats. Aquest certificat ha d'indicar les condicions restrictives i les adaptacions que es necessitaran en el vehicle. Amb el certificat, cal adreçar-se a la Prefectura provincial de trànsit de la Direcció General de Trànsit (Gran Via de les Corts Catalanes, 184, tel. 93 298 65 39/48/67) per fer constar les condicions restrictives en el seu permís de conducció. Si aquestes condicions restrictives suposen adaptar comandaments, s'haurà de passar una prova pràctica.       
 • Obtenció del permís: cal examinar-se d'acord amb les condicions restrictives i amb un vehicle adaptat a les seves necessitats.      
 • Adaptació del vehícle: cal dirigir-se a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per a fer-ho constar a la fitxa tècnica, amb la documentació següent:
 1. Certificat mèdic oficial, o permís de conducció on constin les condicions restrictives.
 2. Certificat del del fabricant del vehicle on s'especifiqui que les modificacions a fer no ho desestabilitzen.  
 3. Certificat de l'empresa que ha fet les adaptacions on constin els canvis realitzats.
Observacions 

Existeixen ajudes per a l'obtenció o reconversió del permís de conducció i ajudes per a l'adaptació del vehicle de la Generalitat de Catalunya que poden sol·licitar-se a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per a més informació i reclamacions referents al reconeixement mèdic dirigir-se al Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) de la Generalitat de Catalunya (Av. Hospital Militar 169-205, Parc Sanitari Pere Virgili, tel. 93 511 94 00)

Exempcions i reduccions als impostos

Definició 

Les persones amb discapacitat i les persones que els ofereixen serveis de transport regular poden beneficiar-se de diverses exempcions i reduccions als impostos de matriculació, circulació i IVA.

Requisits 
 • Ser una persona amb discapacitat (en general, amb mobilitat reduïda) amb capacitat de poder conduir un vehicle o realitzar el transport col·lectiu de persones amb discapacitat amb vehicle adaptat.
Tràmits 
 • Consulteu a les fitxes de l'apartat SUPORT ECONÒMIC d'aquesta Guia les condicions per a cada recurs.

Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Definició 

Targeta personal i intransferible, vàlida a tota la Unió Europea, amb dues modalitats:

 • Targeta d'aparcament individual (titular conductor o no conductor), que a Catalunya permet:
  • Sol·licitar reserves d'aparcament individuals.
  • Estacionar a les reserves públiques per a persones amb discapacitat.
  • Estacionar sense limitació horària a les àrees verds i blaves i zones de càrrega i descàrrega.
  • Estacionar i circular per les àrees de vianants
  • Estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.
 • Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat, que a Catalunya permet estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.
Requisits 
 • Titular conductor: viure a Barcelona i posseir el certificat de discapacitat amb barem de mobilitat reduïda que acrediti dificultats de mobilitat o d'ús del transport públic o una agudesa visual limitada.
 • Titular no conductor: viure a Barcelona, posseir el certificat de discapacitat amb barem de mobilitat reduïda i no conduir, tenir més de 3 anys d'edat (excepte en els casos en què els infants depenguin de manera continuada d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals).
 • Per al transport col·lectiu: el vehicle ha d'estar destinat al transport col·lectiu de persones amb discapacitat.
Tràmits 

Les sol·licituds, renovacions per caducitat i duplicats per pèrdua o robatori es poden fer per internet al web de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona o presencialment a qualsevol OAC, amb la següent documentació:

 • Sol·licitud per a titulars no conductors
 • Full normalitzat de sol·licitud de la targeta.
 • Dues fotografies en color, tipus carnet, del titular de la targeta
 • Original i fotocòpia del Document d'Identificació Personal
 • Original i fotocòpia de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat o del Certificat del Servei de Valoració i Orientació vigent
 • Original i fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal, en cas que el titular sigui menor d'edat o incapacitat i el representant no sigui el pare, la mare, o el fill/a.
 • Sol·licitud per a titulars conductors: la documentació anterior i original i fotocòpia del carnet de conduir.
 • Sol·licitud per a transport col·lectiu
 • Imprès de sol·licitud degudament omplert, per duplicat.
 • Declaració jurada de l’entitat, on es digui que aquest vehicle concret (marca, model, número de matricula) es dedica exclusivament al transport col·lectiu de persones usuàries de l’entitat
 • Original i fotocòpia  de la fitxa tècnica del vehicle
 • Original i fotocòpia  del permís de circulació del vehicle.
 • Original i fotocòpia del DNI o del NIF del titular i del representant, així com del document acreditatiu de la representació.
 • Sol·licitud de duplicat per robatori: la mateixa documentació que a les sol·licituds, i fotocòpia de la denúncia.
 • Sol·licitud per pèrdua: la mateixa documentació que a les sol·licituds, i una declaració jurada de la pèrdua.
 • Sol·licitud per deteriorament: cal anar personalment al Servei d'Atenció al Públic de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat aportant la targeta deteriorada i 2 fotografies tipus carnet.  
 • Baixa o renúncia: cal presentar instància a qualsevol OAC informant dels motius i adjuntant la documentació que ho justifiqui si és necessari.
Observacions 
 • Està prohibit estacionar en les parades reservades a taxis, motos i altres vehicles especials (hotels, organismes oficials,...), en doble fila o sobre la vorera.
 • Les persones que disposin d'una targeta d'aparcament individual per persona amb discapacitat emesa abans del febrer del 2014, han de renovar-la a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Reserves públiques d’aparcament

Definició 

Les reserves públiques d'aparcament són places d’aparcament reservades per a les persones amb mobilitat reduïda que són titulars d’una targeta d’aparcament.

Faciliten a aquestes persones la mobilitat per la ciutat i l'apropament als serveis públics perquè puguin exercir amb la màxima comoditat possible els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes.

Aquestes places d’aparcament s’han creat per tal de dotar de més recursos les persones amb discapacitat i es garanteixi la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans i totes les ciutadanes.

Requisits 
 • Disposar de la targeta d'aparcament
Tràmits 
 • No hi ha cap tràmit associat sempre que es disposi de la targeta d'aparcament
Observacions 

Per tal que aquest recurs sigui una eina útil per millorar els serveis del districte, cal respectar-ne els usos. Per això és imprescindible saber que les reserves:

 • Són d’ús exclusiu per a persones amb discapacitat. Per a les persones que no disposen de la targeta, hi ha altres espais on es pot deixar el vehicle.
 • Són un servei per millorar la mobilitat pel districte i l’accés als serveis públics. Per tant, cal utilitzar-les amb aquesta finalitat i no com un aparcament privat.
 • Tot i no tenir horari limitat, les han d’utilitzar diverses persones. Això vol dir que només s’han d’ocupar el temps necessari per fer les gestions corresponents.

Reserves individuals d’aparcament

Definició 

Són permisos d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament individual de vehicles. Les persones amb discapacitat amb problemes de mobilitat tenen dret a sol·licitar una reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi, amb gratuïtat sobre l'import de les taxes.

Requisits

 • Disposar de la targeta d'aparcament de titular conductor
 • Disposar de la targeta d'aparcament de titular no conductor i qualsevol d'aquests dos supòsits:
  • Tenir menys de 18 anys
  • Tenir més de 18 anys i un grau de discapacitat igual o superior al 65%
Tràmits 

Es poden realitzar presencialment o per Internet. Per al tràmit presencial cal recollir la carpeta de sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública a qualsevol oficina d'atenció al ciutadà, emplenar la instància i la fitxa tècnica que son dins la carpeta i entregar-les a qualsevol registre de l'Ajuntament adjuntant la següent documentació:

 • Sol·licitants conductors
  • DNI
  • Targeta de permissibilitat d'aparcament de conductor del titular
  • Permís de circulació del vehicle
  • Acreditació de l'adreça de treball o estudis, si s'escau
 • Sol·licitants no conductors
  • DNI
  • Certificat de discapacitat en el qual hi consti que es supera el barem de mobilitat reduïda. En el cas dels majors de 18 anys ha de constar també el grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  • Permís de circulació del vehicle. Si la persona amb discapacitat no és la titular s'haurà de demostrar el parentesc i/o la convivència.
  • Fotocòpia de la targeta de permissibilitat d'aparcament de no conductor
Observacions 

La tinença d'una reserva d'estacionament és gratuïta.

El Districte col·locarà les senyals de reserva de l'espai. A la senyal constarà la matrícula del vehicle i, en cas de titulars no conductors, el senyal podrà contenir fins a dues matrícules.

La concessió de la reserva depèn de l'espai disponible al carrer i de les característiques de la zona.

Les baixes s'han de sol·licitar mitjançant instància.

Les modificacions s'han de sol·licitar mitjançant instància i adjuntant la documentació que acrediti la modificació (en el cas de vehicle nou, cal adjuntar el permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle).

El termini de validesa és d'un any.

Lloguer de vehicles adaptats

Definició 

A la ciutat de Barcelona, i àrea metropolitana, hi ha diverses entitats i empreses de lloguer de vehicles que tenen microbusos, autocars i turismes adaptats.

Requisits 
 • Cal posar-se en contacte amb les entitats o empreses i demanar-les-hi pressupost.
Tràmits 
 • Cal posar-se en contacte amb les entitats o empreses i demanar-les-hi pressupost.
 • Els preus depenen del lloc de destinació, dels horaris, de les dates.

Microbusos i autocars adaptats

AUDICA (Associació d'Empresaris de Transport Discrecional de Catalunya)

Moventis

Fundació AMIBA

Autocars Izaro

Autocars Jimenez Dorado

Autocars Ravigo

Autocars Barba

 

Turismes

Barrera-cero.com

Util-Castell

Hertz  Per fer la reserva és imprescindible telefonar al 902 998 707. Cal un preavís de 72h per rebre confirmació de la reserva.