Obtenció de la Targeta d'Aparcament

Definició 

Targeta personal i intransferible, vàlida a tota la Unió Europea, amb dues modalitats:

  • Targeta d'aparcament individual (titular conductor o no conductor), que a Catalunya permet:
    • Sol·licitar reserves d'aparcament individuals.
    • Estacionar a les reserves públiques per a persones amb discapacitat.
    • Estacionar sense limitació horària a les àrees verds i blaves i zones de càrrega i descàrrega.
    • Estacionar i circular per les àrees de vianants
    • Estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.
  • Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat, que a Catalunya permet estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.
Requisits 
  • Titular conductor: viure a Barcelona i posseir el certificat de discapacitat amb barem de mobilitat reduïda que acrediti dificultats de mobilitat o d'ús del transport públic o una agudesa visual limitada.
  • Titular no conductor: viure a Barcelona, posseir el certificat de discapacitat amb barem de mobilitat reduïda i no conduir, tenir més de 3 anys d'edat (excepte en els casos en què els infants depenguin de manera continuada d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals).
  • Per al transport col·lectiu: el vehicle ha d'estar destinat al transport col·lectiu de persones amb discapacitat.
Tràmits 

Les sol·licituds, renovacions per caducitat i duplicats per pèrdua o robatori es poden fer per internet al web de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona o presencialment a qualsevol OAC, amb la següent documentació:

  • Sol·licitud per a titulars no conductors
    • Full normalitzat de sol·licitud de la targeta.
    • Dues fotografies en color, tipus carnet, del titular de la targeta
    • Original i fotocòpia del Document d'Identificació Personal
    • Original i fotocòpia de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat o del Certificat del Servei de Valoració i Orientació vigent
    • Original i fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal, en cas que el titular sigui menor d'edat o incapacitat i el representant no sigui el pare, la mare, o el fill/a.
  • Sol·licitud per a titulars conductors: la documentació anterior i original i fotocòpia del carnet de conduir.
  • Sol·licitud per a transport col·lectiu
    • Imprès de sol·licitud degudament omplert, per duplicat.
    • Informe justificatiu de la necessitat emès per la Generalitat de Catalunya
    • Original i fotocòpia  de la fitxa tècnica del vehicle
    • Original i fotocòpia  del permís de circulació del vehicle.
    • Original i fotocòpia del DNI o del NIF del titular i del representant, així com del document acreditatiu de la representació.
  • Sol·licitud de duplicat per robatori: la mateixa documentació que a les sol·licituds, i fotocòpia de la denúncia.
  • Sol·licitud per pèrdua: la mateixa documentació que a les sol·licituds, i una declaració jurada de la pèrdua.
  • Sol·licitud per deteriorament: cal anar personalment a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat aportant la targeta deteriorada i 2 fotografies tipus carnet.  
  • Baixa o renúncia: cal presentar instància a qualsevol OAC informant dels motius i adjuntant la documentació que ho justifiqui si és necessari.
Observacions 
  • Està prohibit estacionar en les parades reservades a taxis, motos i altres vehicles especials (hotels, organismes oficials,...), en doble fila o sobre la vorera.
  • Les persones que disposin d'una targeta d'aparcament individual per persona amb discapacitat emesa abans del febrer del 2014, han de renovar-la a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.