Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’us residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona

Definició 

Són subvencions adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d’edificis d’habitatges d’us residencial per a la rehabilitació d’elements comuns, i habitatges, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica, amb mesures per protegir les persones llogateres i fomentant la rehabilitació i intervenció comunitària en aquelles finques d'especial complexitat socioeconòmica.

En aquesta convocatòria es poden presentar obres de rehabilitació que millorin l'accessibilitat, tant dels edificis com de l'interior dels habitatges, entre d'altres: 

 • Rehabilitació d'edificis:
  • Mesures de millora de l’accessibilitat com la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors
 • Rehabilitació d’interiors d’habitatges i adaptacions de la mobilitat a l'interior de l'habitatge:
  • Supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges
  • L’enderroc, l'eixamplament o l'adequació de portes i passadissos
  • La millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents
  • La construcció de rampes
  • La instal·lació d’un ascensor en un edifici de menys de quatre plantes
  • Excepcionalment, la instal·lació de plataformes elevadores verticals
  • Actuacions de canvi de banyera per dutxa

També hi ha línies de subvencions previstes per a millorar l'eficiència energètica, per resoldre patologies estructurals i fer obres de millora d'elements comuns, i un programa específic per a les finques que, per la seva complexitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries ordinàries. 

Requisits 

 

Per a la rehabilitació d'edificis: 

Qui pot demanar l'ajut? 

 • El president/a de la comunitat de propietaris
 • L'administrador/a o el propietari/a de l'edifici

Quins edificis se'n poden beneficiar?

 • En termes generals, aquells edificis destinats a habitatge habitual permanent i construïts abans de l’any 1993, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat o per a actuacions d’eficiència energètica (consultar detalls als enllaços de l'apartat Més informació)

 

Per a la rehabilitació d'interiors d'habitatges:

Qui pot demanar l'ajut?

 • Persones físiques o jurídiques, propietàries d'un habitatge del mercat lliure que posin l’immoble a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona i compleixin amb els requisits de la convocatòria.
 • Persones en situació de vulnerabilitat propietàries o llogateres d’habitatges en els quals convisqui una unitat de convivència que compleixi amb els requisits següents: 
  • Tenir un títol jurídic que els legitimi a viure a l’habitatge que es vol incloure en el programa d’ajuts (propietat, lloguer, cohabitatge, usdefruit...).
  • Disposar d'un informe socioeconòmic que acrediti la situació de vulnerabilitat de la unitat de convivència.
  • Ser els usuaris habituals de l'habitatge.
  • Tenir l'autorització de la propietat per executar les obres.
  • Trobar-se en una situació de vulnerabilitat, no disposar d'ingressos superiors al que estableixi la convocatòria (que en cap cas poden ser superiors a dues vegades l'IRSC).
  • No disposar de cap habitatge en propietat a la ciutat de Barcelona, amb l'excepció del seu habitatge habitual i permanent, llevat de les excepcions recollides en les bases de la convocatòria.
  • Que, addicionalment a allò previst als paràgrafs anteriors, la composició i característiques de la unitat de convivència del sol·licitant pugui justificar l’existència d’una situació de vulnerabilitat socioeconòmica.
Tràmits 

Les sol·licituds es poden presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés.

Termini de sol·licitud:  del 15 de juny al 30 de novembre de 2018.

En cas d’informe favorable, cal presentar l’imprès de sol·licitud d’ajuts i d’inici de les obres, que s’han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos.

 

 

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut