Incapacitació i tutela

Definició 

La incapacitació és el procés judicial destinat a protegir els drets i el patrimoni de les persones que no tenen capacitat per a l'autogovern.

La tutela és la forma jurídica que, davant la manca de capacitat d'autogovern d'una persona, designa a un altra, anomenada tutor, que té els següents drets i facultats:

 • Vetllar pel tutelat, educar-lo, procurar-li aliments i una formació integral i, si escau, fer tot el que calgui per a la recuperació de la seva capacitat i per a la seva inclusió social.
 • Representar el tutelat i administrar-ne els béns.
 • La tutela pot ser exercida per una persona física (que sol ser un familiar) o per una persona jurídica (que sol ser una fundació sense ànim de lucre)
Requisits 
 • Per a la incapacitació, la malaltia o la deficiència de caràcter físic o psíquic ha d'impedir a la persona governar-se per ella mateixa. Poden demanar-la:
  • El presumpte incapaç.
  • El seu cònjuge o parella de fet.
  • Els seus descendents, ascendents o germans.
  • El Ministeri Fiscal, per petició de qualsevol persona (si són funcionaris o autoritats hi estan obligats).
  • Els titulars de la pàtria potestat o tutela si es tracta de menors d'edat.
 • Per a la tutela, la persona amb discapacitat ha d'haver estat declarada incapaç per un jutge de manera total (la persona incapacitada no pot administrar els seus béns ni la seva persona) o parcial (la persona incapacitat pot realitzar determinats actes sense l'assistència d'una altra persona).
Tràmits 
 • S'ha de presentar la demanda civil d'incapacitació al Jutjat de Primera Instància del municipi de residència habitual del presumpte incapaç. Per iniciar el procediment és necessària l'assistència d'advocat i procurador.
 • A partir d'aquest moment s'inicia un procés judicial en el qual el Jutge decidirà per sentència (únic mitjà legalment possible per fer-ho) si s'incapacita o no a la persona i amb quin abast (parcial o total) per l'administració del seu patrimoni, l'exercici del dret de sufragi o altres drets de la persona (contractar, alienar o adquirir béns, etc.) relatius a la seva capacitat jurídica d'obrar. El Jutge també es pronunciarà sobre el règim de guarda o tutela que correspongui o el possible internament.
 • Els documents que cal presentar són:
  • Certificat de naixement de la persona amb discapacitat (Registre Civil).
  • Certificat oficial de reconeixement de la discapacitat (Direcció General de Protecció Social).
  • Informe social (del Centre o Taller, Residencia, Serveis Socials, etc.)
  • Certificat de residència (Padró Municipal d'Habitants).
  • Fotocopia del DNI de la persona que es vol incapacitar.
 • La designació del tutor l'estableix el Jutge a la sentència d'incapacitació de la persona amb discapacitat. Cal que el tutor accepti el càrrec davant el Jutge.
Observacions 

Hi ha dos jutjats especialitzats en incapacitacions: Jutjats de Primera Instància núm. 40 i núm. 59.

La designació del tutor l'estableix el Jutge a la sentència d'incapacitació, i el tutor l'ha d'acceptar.

A la ciutat de Barcelona hi ha fundacions tutelars on els familiars de les persones amb discapacitat poden demanar o bé assessorament, o bé la seva intervenció com a tutor.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut