Atenció precoç. Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI) a Nou Barris i Ciutat Vella

Els Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI), ubicats als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris, són serveis d'atenció precoç per a infants fins als 6 anys que presenten trastorns en el desenvolupament que poden ser d'origen biològic, mental, psicològic o social.

Mitjançant el treball conjunt de neuròlegs, psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes i treballadors socials, els EIPI ofereixen una atenció preventiva consistent en el diagnòstic, tractament i seguiment de la seva evolució.

També fan suport a la integració escolar i social i es coordinen amb els professionals dels serveis educatius, sanitaris i socials.

Aquests equipaments són de titularitat municipal, gestionats per l’IMPD, i formen part de la xarxa de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, que compta amb altres equipaments similars a Barcelona i a la resta de Catalunya.

Els EIPI porten a terme alguns projectes singulars de prevenció i tractament com xerrades a les escoles bressol i escoles d’educació infantil, activitats de fisioteràpia aquàtica, tallers de massatge infantil, grups terapèutics familiars i grups de psicomotricitat i parla.

Recentment l’IMPD ha impulsat la creació de la Xarxa de Centres d'Atenció Precoç de Barcelona, que reuneix als diferents equipaments que treballen en aquesta línia a la ciutat, siguin de titularitat municipal, autonòmica o privada, per tal de compartir coneixement, línies de treball i recursos.

L’any 2014 els EIPI van atendre 692 nens i nenes, el que supera en gairebé un 50 % la quantitat d’infants atesos al 2009, que va ser de 488.