Inserció laboral. Equip d'Assessorament Laboral (EAL)

L’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) de l’IMPD és un servei que ofereix suport a la integració laboral de les persones amb discapacitat al mercat ordinari de treball treballant com a agent d'intermediació laboral per promoure la igualtat d'oportunitats davant l'accés al treball.

Per aconseguir-ho, ofereix diversos serveis de valoració i orientació, formació, assessorament laboral, acompanyament i suport per a l'obtenció i consolidació del lloc de treball:

  • Servei d’Acollida. Realitza la primera entrevista. Informa, valora i orienta la demanda que arriba al servei.
  • Servei de Formació. Promoció de la millora del perfil dels usuaris, mitjançant l’assessorament i seguiment de la inscripció a cursos, gestió d’una borsa d’ofertes formatives i l’organització d’accions de formació pròpies.
  • Servei d’Ocupació. Prospecció de llocs de treball i de pràctiques en empresa ordinària, estudi dels perfils professionals dels llocs de treball i de les barreres arquitectòniques i de comunicació.
  • Servei de Suport. Elaboració dels itineraris individuals segons les necessitats personals de recerca, formació i inserció, Acompanyament i seguiment de la persona en l’itinerari d’inserció laboral.
  • Assessorament legal i administratiu. Assessorament destinat a usuaris, familiars d’usuaris i entitats.
  • Col·laboració amb Parcs i Jardins de Barcelona per a la integració laboral de treballadors i treballadores amb diversitat funcional a la seva plantilla mitjançant plans d’atenció i seguiment individual.
  • Participació a la Xarxa d’Economia Social de Barcelona, liderada per Barcelona Activa, la missió de la qual és propiciar un marc idoni per compartir, amplificar i reorientar l'estratègia d'inclusió sociolaboral a la ciutat.
  • Participació a la Xarxa d’Inserció Barcelona per a la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional en el mercat ordinari, creada en el marc del Consell Municipal de Benestar Social.

L’any 2014 l’EAL va atendre 385 persones en primera acollida, va impartir cursos a 262 persones, va ajudar a 580 persones en itineraris individuals de recerca, formació o inserció i va oferir 161 assessoraments legals. I 253 contractes de treball es van formalitzar fruit d’aquesta tasca.