Participació

La participació de les persones amb diversitat funcional en la definició de les actuacions municipals és un del eixos fonamentals de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Aquesta participació s’estructura al voltant de diversos òrgans:

Consell Rector

La composició del Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat compta amb un 50 %, de persones amb discapacitat de la ciutat escollides per sufragi entre la població amb diversitat funcional que consta a la base de dades de l'Institut.

Consell Municipal de Benestar Social

El Grup de Treball sobre discapacitat del Consell Municipal de Benestar Social és un òrgan de participació municipal que aglutina representants de l'Ajuntament, del teixit associatiu, empreses, universitats i persones expertes per tal de definir de manera conjunta actuacions públiques en matèria social a la ciutat.

Taules municipals

Les diferents taules municipals per a projectes o temàtiques concretes de les quals l'IMPD en forma part ens permeten treballar estretament amb els responsables municipals estenent els conceptes d'accessibilitat i inclusió a tota l'organització. Existeixen en l'actualitat sis taules temàtiques que agrupen a més de 30 entitats. L’any 2014 l’IMPD va convocar set taules de participació temàtiques, integrades per representants de les persones amb diversitat funcional del Consell Rector, entitats del sector de persones amb discapacitat i tècnics municipals. Es van celebrar reunions sobre temes com l’accessibilitat a les platges i el suport al bany, l’accessibilitat als museus i l’accessibilitat del transport públic, entre d’altres temàtiques.

Comissions, taules i consells de districte

Les comissions, consells i taules de treball dels diferents districtes municipals agrupen aquelles entitats que treballen, d'una manera més territorial, pels drets de les persones amb diversitat funcional. L’any 2014 Barcelona va comptar amb setze consells i comissions que aglutinaven 125 entitats i que van celebrar 57 reunions amb una assistència total de 577 persones.