Barcelona dona ajuts de fins al 75% de l’IBI a persones amb pocs recursos econòmics

Presentació de sol·licituds
fins al 31 de juliol de 2017

Iniciar la sol·licitud Preguntes freqüents

Ajuts fiscals per a qui més ho necessita

Ajut del 75% de l’IBI

Enguany es destinen 3,5 milions d’euros exclusivament a l’ajut de fins al 75% del pagament de l’impost de béns immobles (fins a un màxim de 200 euros) per a persones amb escassos recursos econòmics.

Aquests ajuts estan exempts de tributació.

Requisits per sol·licitar l’ajut

 • Tenir un habitatge d’ús habitual a Barcelona en propietat o lloguer.
 • La persona que ho sol·liciti i els membres de la unitat de convivència han d’estar empadronats al domicili per al qual es demana l’ajut com a mínim des de l’1 de gener de 2017.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.
 • Ni les persones sol·licitants ni els altres membres de la unitat de convivència poden disposar d’altres immobles, excepte l’habitatge propi i, com a màxim, una plaça d’aparcament i un traster.
 • Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts percebuts pel mateix concepte.
 • Els/les sol·licitants, juntament amb les persones empadronades a l’habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts inferiors o iguals als que es mostren a la taula següent:
Membres unitat convivència Ingressos bruts (€/any) unitat convivència
1 Fins a 11.951,64 €
2 Fins a 14.939,55 €
3 Fins a 18.674,44 €
4 Fins a 23.343,05 €
5 o més Fins a 29.178,81 €
Un dels membres de la unitat de convivència té un grau de discapacitat superior al 33%. S'aplicarà el tram d’ingressos immediatament superior al previst en aquesta taula.

Com es pot sol·licitar l’ajut de l’IBI

S’ha d’omplir el model de sol·licitud on constin les dades següents

 • Nom, cognoms, NIF de la persona sol·licitant, telèfon, adreça electrònica, adreça i referència cadastral.
 • Si la persona sol·licitant és propietària o llogatera.
 • Identificació de les persones empadronades al mateix habitatge.
 • Declaració responsable:
  • • Que l’habitatge habitual és el que es consigna a la sol·licitud.
  • • De la titularitat del rebut de l’IBI o del contracte de lloguer.
  • • De no disposar d’altres propietats fora de l’habitatge habitual.
  • • D’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions
  • • Que totes les dades que consten a la sol·licitud són certes.
 • Autorització expressa perquè l’Ajuntament comprovi les dades de la sol·licitud i el compliment dels requisits per atorgar l’ajut.

Documentació que cal aportar

 • Document de sol·licitud emplenat i signat.
 • En el cas de les persones llogateres, fotocòpia del contracte de lloguer i fotocòpia del rebut de l’IBI, o bé autorització de la persona propietària de l’immoble que permeti consultar-lo.
 • Full de sol·licitud de transferència bancària per poder fer efectiu el pagament de l’ajut.
 • Fotocòpia de l’acreditació legal de discapacitat, en cas que n’hi hagi.

Termini per fer la sol·licitud

Fins al 31 de juliol de 2017

Seguiment de la sol·licitud

La publicació dels ajuts aprovats es farà al BOPB i al web seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat. Per poder comprovar la vostra sol·licitud us caldrà el número de registre.

On es pot tramitar
la sol·licitud d’ajut de l’IBI

Preguntes freqüents

Rebre l’ajut em pot perjudicar a l’hora de realitzar la declaració de la renta?

No. Els ajuts de l’IBI per a persones amb escassos recursos econòmics estan exempts de tributació. A diferència d’algunes subvencions, aquests ajuts no cal declarar-los com a ingressos i, per tant, no suposen un increment de renda.

De la mateixa manera, les persones que no cal que realitzin declaració de renda (pensionistes, persones amb pocs ingressos, etc.) no estan obligades a realitzar-la pel fet de cobrar aquest ajut.

Aquesta exempció està regulada a l’article 7.y) de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

"Estan exemptes d’aquest impost les prestacions econòmiques establertes pels ens locals per atendre, entre d’altres, a col·lectius en risc d’exclusió social, situacions d’emergència social, necessitats habitacionals de persones sense recursos o necessitats d’alimentació, escolarització i resta de necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat quan ell i les persones al seu càrrec, no disposin dels mitjans econòmics suficients, fins a un import màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples".

A quina data es refereix l’empadronament?

L’empadronament a l’habitatge habitual pel qual se sol·licita l’ajut, es refereix a data 1 de gener de 2017, tant per al sol·licitant, com per a la resta de membres de la unitat convivent.

Per a la determinació dels ingressos es tindrà en compte el nombre de persones empadronades en la unitat de convivència a data 1 de gener de 2017, data coincident amb la meritació de l’impost. Per tant, qualsevol moviment de padró posterior a aquesta data no serà tingut en consideració als efectes de calcular els requisits per a l’atorgament de l’ajut.

Han de pertànyer a la mateixa família tots els membres de la unitat de convivència?

No, els requisits previstos per les bases fan referència exclusivament al fet que les persones estiguin empadronades a data 1 de gener de 2017 a la mateixa llar, amb independència de si formen part de la mateixa família o no. Els membres de la unitat de convivència es prenen com a referència per a la determinació del llindar d’ingressos.

Puc optar a l’ajut si sóc llogater/a?

Sí, sempre que siguis titular del contracte de lloguer. Com a novetat, aquest any no serà necessari acreditar que es repercuteix l’IBI en el rebut del lloguer.

Sóc llogater/a, quina documentació he d’aportar?

A banda de l’imprès de sol·licitud i dades bancàries correctament omplert, hauràs d’aportar una còpia del contracte de lloguer del domicili pel qual sol·licites l’ajut i una fotocòpia del rebut de l’IBI de l’habitatge o bé autorització signada del propietari de l’immoble per tal de poder efectuar la consulta pertinent.

En el cas dels inquilins del Patronat Municipal de l’Habitatge, aquesta documentació es pot substituir per un certificat emès per aquest organisme municipal.

Sóc llogater/a, què passa si m’he canviat de llar durant aquest 2017?

En el cas de llogaters, excepcionalment si canvies d’habitatge habitual durant l’exercici 2017, hauràs d’aportar còpia tant del contracte inicial com del nou contracte. També hauràs d’aportar una fotocòpia del rebut de l’IBI de l’habitatge d’ambdós domicilis o bé autorització signada del propietari de l’immoble per tal de poder efectuar la consulta pertinent.

Sóc llogater/a amb posterioritat a l’1 de gener de 2017. Puc demanar l’ajut?

En aquest cas no pots optar a l’ajut, ja que no es compleix amb els requisits establerts a les bases. Es considera habitatge habitual aquell en el que estigui empadronat el beneficiari de l’ajut l’1 de gener de la l’any de la quota a subvencionar.

M’acabo de vendre el pis, puc sol·licitar l’ajut?

Sí, però només en el cas que compleixis els requisits previstos a les bases. En aquest sentit, cal recordar que les bases demanen que estiguis empadronat en aquest domicili des de l’ú de gener de 2017 fins a la data de formalització de la sol·licitud. És a dir, podràs demanar l’ajut sempre que acreditis que aquest habitatge ha estat el teu domicili habitual durant tot aquest període.

Sóc propietari/a, quina documentació he d’aportar?

Només caldrà aportar l’imprès de sol·licitud i l’imprès dades bancàries. Ambdós documents hauran d’estar degudament emplenats i signats. La comprovació de la titularitat de l’habitatge es farà d’ofici per l’Ajuntament.

Cal aportar documentació per acreditar l’empadronament?

No, la comprovació de l’empadronament a Barcelona es farà d’ofici per l’Ajuntament.

Cal aportar documentació per acreditar el grau de discapacitat?

Sí, en aquest cas caldrà aportar la fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o la notificació de la resolució per la qual es califica el grau de discapacitat.

Què ocorre si tinc el rebut de l’IBI fraccionat o ajornat?

No se’n deriva cap especialitat, pots optar igualment a demanar l’ajut. L’únic límit es troba en el cas que tinguis deutes amb la Hisenda Municipal ja que es tracta d’un requisit per poder accedir a l’ajut. En aquest cas, no resultarà possible atorgar la subvenció.

El meu rebut d’IBI és de 240 euros: cobraré l’import de 200 euros?

No, l’ajut és del 75% de l’import de l’impost (exclosa la quota del tribut de mobilitat de l’AMB), amb un màxim de 200 euros. De forma que si el teu rebut és de 240 euros, l’ajut a rebre serà de 180 euros. Només percebran l’ajut de 200 euros els sol·licitants que paguin una quota d’IBI de 267 euros o més.

Com puc saber si m’han atorgat l’ajut?

Abans del 31 de desembre de 2017 es publicaran els resultats, tant al BOPB com al web de l’Ajuntament, en el que s’indicaran els ajuts atorgats, amb especificació de l’import i, en el seu cas, els ajuts denegats per incompliment dels requisits previstos a les bases i a la convocatòria. Podreu consultar el resultat mitjançant el número de registre de la vostra sol·licitud. Guardeu-ne el resguard. També podreu anar a qualsevol Oficina d’Atenció al Client.

A més de l’habitatge habitual tinc una plaça de pàrquing, puc sol·licitar l’ajut?

Sí, les bases especifiquen ni el sol·licitant ni cap de les persones que visqui a l’habitatge i hi estigui empadronada, no podrà disposar d’altres immobles, excepte l’habitatge habitual, i com a màxim una plaça d’aparcament i un traster.

Quines dades econòmiques es tindran en compte a l’hora de marcar el llindar d’ingressos?

Als efectes de determinar els ingressos bruts, es prendrà en consideració la suma de la base imposable general més la base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF, o en el seu defecte, rendiments integres del treball.

L’ajut se’m descomptarà del rebut de l’IBI? El meu rebut de l’IBI serà de menor import?

No, el pagament de l’import atorgat es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb independència del rebut de l’IBI. EL pagament de l’impost s’haurà d’abonar mitjançant el procediment habitual.

Podeu fer consultes sobre l'ajut de l'IBI en aquest enllaç

Accessibilitat Avís legal