Arxiu Medieval i Modern

L'Arxiu Medieval i Modern compta, com a fons primordial, amb tota aquella documentació generada pel municipi barceloní que ha pogut ser conservada des de mitjan segle XIII -quan té lloc la creació del municipi- fins a principis del segle XIX.

A més a més, aplega altres conjunts documentals que, tot i no ser d'origen municipal, constitueixen el testimoni de l'activitat dels barcelonins del passat.

Tota aquesta abundant documentació està organitzada en quatre apartats: Fons Municipal, Fons Institucionals, Fons Privats i Col·leccions.

1. FONS MUNICIPAL

1.1 El Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern (AHCB1-002/CCAM)

Comprèn la documentació municipal pròpiament dita. Està organitzada seguint l'estructura de caràcter funcional reflectida en el quadre de classificació (AHCB1-002/CCAM: Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern). El fons del CCAM s'ha estructurat en 16 seccions. Aplega la documentació generada tant pel Consell de Cent amb la documentació de l'antiga institució de govern local fins que fou suprimida el 1714, com per l'Ajuntament Modern, amb la documentació governativa del període borbònic dels segles XVIII-XIX. Per facilitar la relació de l'antic codi amb el nou que apareix en el quadre de classificació, podeu consultar la taula d'equivalències.

Aquest fons ens permet conèixer, analitzar i estudiar tots aquells aspectes i assumptes en els quals, directa o indirectament, l'autoritat municipal ha intervingut en virtut de les seves atribucions i competències en l'administració, gestió i govern del seu territori i dels seus habitants. La relació sumària de les competències municipals exercides al llarg de sis segles, ens serveix per orientar sobre les matèries de les quals podem trobar informació en aquest fons. Del conjunt de sèries documentals que aplega el fons del CCAM, en destaquen, per la seva rellevància, les següents:

 • 01. Creació i desenvolupament del municipi: Pergamins (01/A). Inclou privilegis reials, capítols de Corts, documentació de les baronies de la ciutat, censals i documents privats relacionats amb el municipi, dels segles IX-XVIII. Manuscrits (01/G). Documents que havien pertangut al Consell de Cent, majoritàriament de caràcter jurídic. Destaquen els llibres de privilegis (Llibre Verd, Llibre Vermell i Usatges de Ramon Ferrer), els In usatica Barcinone commentaria de Jaume Marquilles, Dels dits i fets memorables de Valeri Màxim, traduïts al català per fra Antoni Canals, i les Rúbriques de Bruniquer.
 • 02. Acció de govern: Llibre del Consell (02.01/1B.I ), Registre de Deliberacions (02.01/1B.II) i Acords (02.01/1D.I), recullen les actes de les reunions dels òrgans del govern municipal. Els processos de les Corts catalanes (02.02/1B.XVI). Els documents rebuts dels segles XVIII-XIX, aplegats en la sèrie de Polític, reial, decrets (02.01/1D.III). Els documents enviats dels segles XVIII-XIX en la sèrie Polític i representacions (02.01/1D.IV). Consolat de Mar (02.03/1I.I a 02.03/1I.VIII). entitat dependent del Consell de Cent i amb jurisdicció en matèria marítima i mercantil, amb documentació dels segles XIV-XVII. Bans i altres impresos (02.01/1M.III). Disposicions de les diverses autoritats amb jurisdicció a la ciutat de Barcelona, dels segles XV-XX.
 • 03. Competència normativa: Registre d'Ordinacions (03/1B.IV), les Ordinacions especials (03/1B.V) i les Ordinacions originals (03/1B.XXVII).
 • 04. Correspondència: Lletres closes (04/1B.VI) i Lletres comunes originals (04/1B.X).
 • 05. Afers jurídics: Amb documentació de sentències, plets, processos, protocol, etc.
 • 06. Finances: Clavaria (06.01/1B.XI), Majordomia de propis (06.01/1D.XI) i Comptes de dotació (06.01/1D.XII). Taula de Canvi (06.02/1H.I a 06.02/1H.XXXIV). Documentació d'aquest banc públic fundat el 1400, sota la jurisdicció del Consell de Cent primer i de la Reial Audiència després; la major part de la documentació és dels segles XVIII i XIX. Cadastre (06.03/1J.I a 06.03/1J.XI). Documentació generada per l'aplicació al municipi de Barcelona d'aquest nou tribut, introduït a Catalunya el 1716; hi ha dades sobre el cadastre reial, el personal i el comercial, dels segles XVIII-XIX.
 • 07. Personal: Amb les sèries d'Oficials de la Ciutat (07/1C.IV) i la del Registre de despatxos (07/1D.V)
 • 08. Actes protocol·laris: El Dietari de l'antic Consell Barceloní (08/1B.XXV). Cerimonial (08/1C.XXII) dels segles XIV-XVII i Protocol (08/1D.XXI) dels segles XVIII i XIX.
 • 09. Urbanisme i obres: Obreria (09/1C.XIV). Documentació urbanística dels segles XIV-XIX.
 • 10. Proveïments: Administració del Pa (10.01/1E.I a 10.01/1E.XXX) i Administració de la Carn (10.02/1F1 a 10.02/1F.XXXVII). Aplega la documentació relativa al proveïment de cereals panificables i de carns, la compra-venda de grans, de farines i de bestiar, administració dels magatzems, dels molins, del Pastim i de l'escorxador, etc., dels segles XIV-XIX.
 • 11. Defensa: Amb documentació relacionada amb la seguretat de la Ciutat.
 • 12. Sanitat: Amb documentació referent sobretot al control sanitari dels vaixells arribats al port exercit per la Junta Local de Sanitat: acords, correspondència, informes, entrada de vaixells al port, patents de sanitat, etc. dels segles XVIII-XIX).
 • 13. Beneficència: Aplega una única sèrie Dots per donzelles (13/1D.XIX)
 • 14. Ensenyament: Amb la documentació de l'Estudi General (14/1B.XVIII)
 • 15. Cultura: Teatre (15/1C.XXI) del segle XVII i Diversions públiques (15/1D.XX); dels segles XVIII-XIX.
 • 16. Església: Amb una única sèrie Eclesiàstics. Inquisició (16/1C.XVIII)

Més informació sobre la història del Govern de la Ciutat (pdf)

Més informació sobre la història arxivística del CCAM (pdf)

2. FONS INSTITUCIONALS

 • 2.1 Reial Audiència de Catalunya (AHCB2-277/FI01.6A): Petit fons de documentació (1714-1808) de la Reial Audiència de Catalunya, organisme superior de govern i de justícia de Catalunya en el període d'absolutisme borbònic.
 • 2.2 Cúria del veguer i del corregidor (AHCB2-280/FI04.3): Documentació d'aquest antic oficial reial que exercia funcions de jurisdicció governativa, judicial i administrativa. Suprimit el càrrec el 1716, aquest arxiu inclou també la documentació de la posterior cúria del corregidor (s. XV-XIX).
 • 2.3 Jocs Florals de Barcelona (AHCB2-278/FI02.6B): Arxiu dels Jocs Florals de Barcelona (actes del consistori, correspondència, composicions presentades a concurs) (1859-1982).
 • 2.4 Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona (AHCB2-279/FI03.6C): Documentació (1909-1939) relativa a aquesta institució cultural femenina.
 • 2.5 Audiència de Barcelona. Fons Comercial (AHCB2-282/FI06.5C): Llibres de major, copiadors de cartes, dietaris, etc.) de més de 300 empreses comercials i industrials, majoritàriament dels segles XVIII i XIX.
 • 2.6 Junta de Comerç (AHCB2-281/FI05.2A.4): Documentació sobre la reglamentació de l'activitat gremial a tot Catalunya (segles XVIII-XIX).
 • 2.7 Comissió Organitzadora del Centenari del Romanticisme. Barcelona 1830-1930

3. FONS PRIVATS

Fons procedents d'adquisicions i de donatius. El diferents fons privats es distribueixen en quatre apartats: Fons personals, Fons Familiars, Fons d'Empreses i Cooperatives, i Fons d'Entitats.

 • 3.1 Fons Personals. Materials de caràcter privat (epistolaris, originals d'obres impreses o inèdites, memòries, plànols, etc.) pertanyents a personalitats del món cultural i polític, principalment catalanes (s. XVIII-XX). Destaquen els fons d'Ildefons Cerdà (AHCB3-254/5D18), Apel·les Mestres (AHCB3-032/5D52), Narcís Oller (AHCB3-301/5D53), Lluís Plandiura (AHCB3-233/5D54), Ferran de Sagarra (AHCB3-302/5D7), Jacint Verdaguer (AHCB3-262/5D67), i Josep Yxart (AHCB3-304/5D70), entre d'altres.
 • 3.2 Fons Familiars. Aquest fons està format principalment per documentació de caràcter privat d'algunes famílies de la noblesa i la burgesia catalanes.
 • 3.3 Fons d'Empreses i Cooperatives. Destaquen els materials relatius a l'obertura de la Via Laietana de Barcelona (segles XIX-XX).
 • 3.4 Fons d'entitats

4. COL·LECCIONS

 • 4.1 Manuscrits Patrimonials (C06). Conjunt d'uns 700 manuscrits d'èpoques (segles XIV-XIX) i temàtiques diverses. Entre d'altres, s'assenyalen pel seu interès especial o per haver estat editats, els següents: el "Llibre d'Hores" del segle XV, ricament il·luminat per Bernat Martorell; un manuscrit del Llibre del Consolat de Mar, també del segle XV; un recull factici de lletres privades medievals; un aplec de lletres de canvi compreses entre els anys 1388-1653; el "Calaix de Sastre" del Baró de Maldà, extens diari (1769-1816) en 52 volums; diversos volums de tema demogràfic; etc.
 • 4.2 Al·legacions jurídiques (C09/7): Recull de documentació, generalment impresa, de tipus legislatiu o judicial. Per una banda, inclou decrets, reials cèdules, pragmàtiques, edictes, etc., i per altra, al·legacions jurídiques en conflictes d'interessos, ja sigui entre institucions públiques o entre particulars (segles XVI-XIX).
 • 4.3 D'autògrafs i correspondència
 • 4.4 Documentació de personalitats catalanes
 • 4.5 Partitures
 • 4.6 Fulls volanders (5E.II). Fulls solts i petits opuscles de propaganda política, molts d'ells clandestins, dels segles XIX-XX.