Com arribar-hi

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Santa Llúcia, 1
08002 Barcelona
Tel. +34 93 256 22 55

arxiuhistoric@bcn.cat