Disposa l'Arxiu d'un servei de cerca bibliogràfica o documental?

No. L'Arxiu posa a l'abast dels usuaris els catàlegs, els inventaris i altres instruments de descripció dels fons que estan disponibles, i s'orienta i es facilita la informació que pugui resultar-los d'utilitat sobre els fons conservats a l'Arxiu i en altres centres, sense que això impliqui en cap cas la realització de tasques específiques de recerca, les quals sempre han d'anar a càrrec dels peticionaris o interessats.