Fons documentals

Aquesta secció, creada l'any 2007, agrupa tres departaments que ja existien amb anterioritat : Arxiu Medieval i Modern , Gràfics i Fons Orals . En conjunt, la secció aplega la documentació de caràcter arxivístic formada per diversos fons i col·leccions de tipologia variada i de procedència diversa, amb una cronologia compresa entre el segle IX i l'actualitat.

La documentació adscrita a aquesta Secció està distribuïda atenent el Quadre d'Organització de Fons (QOF) del Sistema Municipal d'Arxius de Barcelona. Aquest QOF enumera i organitza els fons documentals custodiats sota una estructura lògica que permet la seva identificació. El QOF s'estructura en base a la identificació de l'organisme productor del fons identificat, ja sigui de procedència pública o privada.

1. FONS MUNICIPAL

Aplega els fons que els òrgans de govern municipal han generat des de l'edat mitjana. El fons municipal de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) és el Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern.

2. FONS INSTITUCIONALS

Reuneix els documents d'institucions autònomes i independents però amb funcions públiques o d'interès públic. La custòdia dels fons institucionals de l'AHCB és resultat, en alguns casos, de l'estreta vinculació entre la institució i l'Ajuntament i, en altres, de la voluntat de la institució que els seus fons fossin ingressats i custodiats per l'Ajuntament.

3. FONS PRIVATS

Agrupa els fons procedents de l'àmbit privat. Atenent el tipus funcional de procedència, aquest apartat se subdivideix en quatre subapartats:

  • Fons personals: documents generats per una persona al llarg de la seva vida i en l'exercici de la seva activitat professional, intel·lectual i social, entre d'altres.
  • Fons familiars: fons reunits per una o vàries famílies relacionades entre elles i dels seus membres, relatius principalment a l'administració dels seus béns i de les seves activitats.
  • Fons d'empreses i cooperatives: fons procedents de les activitats comercials, empresarials o econòmiques desenvolupades per una organització de caràcter mercantil o comercial relativa a qualsevol sector econòmic.
  • Fons d'entitats: documents generats per una associació o entitat en l'exercici dels seus objectius, finalitats o activitats.

4. COL·LECCIONS

Són conjunts no orgànics de documents que es reuneixen i s'ordenen en funció de criteris subjectius, independentment de la seva provinença, per la qual cosa poden ser generats tant des de l'àmbit municipal (col·leccions municipals) com del privat (col·leccions privades).