Fons Institucionals

Els fons institucionals apleguen els documents d'institucions autònomes i independents però amb funcions públiques o d'interès públic. La custòdia dels fons institucionals de l'AHCB és resultat, en alguns casos, de l'estreta vinculació entre la institució i l'Ajuntament i, en altres, de la voluntat de la institució que els seus fons fossin ingressats i custodiats per l'Ajuntament.