Fons Municipal

El fons municipal aplega documents de l'època medieval i moderna generats per l'administració municipal.

Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern (AHCB1-002/CCAM)

Quadre de classificació

Taula d'equivalències

 

01 Creació i desenvolupament del municipi

01/1A Pergamins

01/1G Manuscrits

 

02 Acció de govern

02.01 Administració municipal

02.01/1B.I Llibre del Consell

02.01/B.II Registre de Deliberacions

 

Índex dels volums

02.01/1B.XVII Processos de la visita

02.01/1C.V Miscel·lània

02.01/1C.VIII Insaculacions

02.01/1C.XII Baronies de la ciutat

02.01/1C.XIII Bosses de deliberacions

02.01/1C.XVII Testaments dels consellers

02.01/1C.XIX Diversos dels consellers

02.01/1D.I Acords

02.01/1D.III Polític, reial, decrets

02.01/1D.IV Polític i representacions

02.01/1D.VII Ordres

02.01/1D.XVI Esborranys de representacions

 

02.02 Corts i Parlaments

02.02/1B.XVI Corts

02.02/1B.XIX Fogatges

 

02.03 Consolat de Mar

02.03/1I.I Registre de deliberacions del Consolat de Mar

02.03/1I.II Registre de lletres

02.03/1I.III Llibre d'àpoques i albarans

02.03/1I.IV Llibre de rebudes i dates

02.03/1I.V Llibre de matrícula

02.03/1I.VI Llibre de comptes de l'Escrivania

02-03/1I.VII Llibre d'ordinacions

02.03/1I.VIII Documentació diversa del Consolat de Mar

 

03 Competència normativa

03/1B.IV Registre d'ordinacions

03/1B.V Ordinacions especials

03/1B.XXVI Ordinacions originals

03/1D.VI Pregons

 

04 Correspondència

04/1B.VI Lletres closes

04/1B.VII Lletres i provisions reials

04/1B.VIII Lletres patents

04/1B.IX Lletres reials originals

04/1B.X Lletres comunes originals

04/1C.I Esborranys de lletres

04/1D.XXII Registre de correspondència

 

05 Afers jurídics

05/1B.XIII Manual

05/1B.XIV Notularum

05/1B.XV Diversorum

05/1B.XXIII Plets i processos

05/1B.XXIV Sentències i provisions

05/1C.II Escriptures privades i públiques

05/1C.XI Inventaris

05/1C.XX Processos

05/1D.VIII Protocols

05/1D.IX Escriptures de l'administració municipal

05/1D.X Quaderns de certificacions

05/1D.XV Esborranys d'autos

 

06 Finances

06.01 Hisenda

06.01/1B.XI Clavaria

06.01/1B.XII Memorial de comptes

06.01/1B.XX Correu i menut

06.01/1B.XXI Àpoques

06.01/1B.XXII Albarans

06.01/1C.VI Imposicions

06.01/1C.IX Salaris. Consell de Cent

06.01/1C.X Adveracions

06.01/1C.XV Censals

06.01/1D.XI Majordomia de propis

06.01/1D.XII Comptes de dotació

06.01/1D.XIII Salaris. Ajuntament Borbònic

06.01/1D.XIV Llibres de comptes

06.01/1D.XVII Esborranys de càrrec i data

06.01/1D.XVIII Dotació

 

06.02 Taula de Canvi

06.02/1H.I Llibre major

06.02/1H.II Manual de la Taula de Canvi

06.02/1H.III Soltes

06.02/1H.IV Llibre de joies

06.02/1H.V L'Hospitalet

06.02/1H.VI Rebudes de monedes

06.02/1H.VII Balanços

06.02/1H.VIII Balanç del llibre de pòsits

06.02/1H.IX Dates de la Taula de Canvi

06.02/1H.X Va i ve

06.02/1H.XI Erari

06.02/1H.XII Credences de la fàbrica de monedes

06.02/1H.XIII Llibre de les partides de plata per a la fàbrica de ralets

06.02/1H.XIV Credences de pòsits de particulars

06.02/1H.XV Manual dels forments

06.02/1H.XVI Llibre de pòsits

06.02/1H.XVII Enfilams

06.02/1H.XVIII Rúbrica del llibre major

06.02/1H.XIX Rúbrica del llibre de pòsits

06.02/1H.XX Credença

06.02/1H.XXI Dates per compte de l'Ajuntament

06.02/1H.XXII Manual del compte de sanitat i dotació

06.02/1H.XXIII Llibre major, salaris de funcionaris i despeses d'obres

06.02/1H.XXIV Manual, salaris de funcionaris i despeses d'obres

06.02/1H.XXV Llibre de la Taula de Canvi

06.02/1H.XXVI Llibre major de comptes de rals

06.02/1H.XXVII Restes de caixa

06.02/1H.XXVIII Revistes de caixa

06.02/1H.XXIX Entrades i eixides de l'erari

06.02/1H.XXX Credença de pòlisses a la Reial Audiència

06.02/1H.XXXI Entrades i eixides de la Taula de Canvi pel credencer

06.02/1H.XXXII Llibre de comptes de caixa

06.02/1H.XXXIII Entrades i eixides del caixer

06.02/1H.XXXIV Diversos de la Taula de Canvi

 

06.03 Cadastre

06.03/1J.I Cases, censos i censals

06.03/1J.II Terres

06.03/1J.III Extramurs

06.03/1J.IV Personal

06.03/1J.V Memorials i certificats

06.03/1J.VI Correspondència, circulars, oficis i informes

06.03/1J.VII Recaptació

06.03/1J.VIII Contribucions

06.03/1J.IX Indústria i comerç

06.03/1J.X Papers solts

06.03/1J.XI Impresos

 

07 Personal

07/1C.IV Oficials de la ciutat

07/1D.V Registre de despatxos

 

08 Actes protocol·laris

08/1B.XXV Dietari de l'antic Consell Barceloní

08/1C.XXII Cerimonial

08/1D.XXI Protocol

 

09 Urbanisme i Obres

09/1C.XIV Obreria

 

10 Proveïments

10.01 Administració del Pa

10.01/1E.I Diversos del pa de l'antic Consell Municipal

10.01/1E.II Capbreu

10.01/1E.III Cauteles de forments

10.01/1E.IV Manual del pa

10.01/1E.V Llibre major dels forments

10.01/1E.VI Caixa del pa

10.01/1E.VII Llibre de l'interventor

10.01/1E.VIII Llibre de data

10.01/1E.IX Llibre de sortida de blats del magatzem als molins

10.01/1E.X Llibre del blat i la farina que hi ha a la ciutat

10.01/1E. XI Copiador de cartes

10.01/1E.XII Llibre de càrrec i data del pa

10.01/1E.XIII Dietes

10.01/1E.XIV Mercurial

10.01/1E.XV Llibre auxiliar

10.01/1E.XVI Apunts de caixa

10.01/1E.XVII Compres de blat

10.01/1E.XVIII Còpies de balanços

10.01/1E.XIX Manual del Pastim

10.01/1E.XX Guardià del magatzem

10.01/1E.XXI Llibre del receptor de farines

10.01/1E.XXII Llibre de farines rebudes pel Pastim

10.01/1E.XXIII Compte i raó del blat rebut dels molins

10.01/1E.XXIV Manual de blats

10.01/1E.XXV Llibre de despeses

10.01/1E.XXVI Llibre de molins. Entrada i sortida

10.01/1E.XXVII Llibre d'entrada de blat

10.01/1E.XXVIII Llibre major del Pastim

10.01/1E.XXIX Diversos del pa

10.01/1E.XXX Documents solts. Càrrec i data del pa

 

10.02 Administració de la Carn

10.02/1F.I Cauteles de la carn

10.02/1F.II Llibre d'àpoques

10.02/1F.III Diversos de la carn de l'antic Consell Municipal

10.02/1F.IV Comptes

10.02/1F.V Llibre de la carn

10.02/1F.VI Llibre de pòlisses

10.02/1F.VII Llibre d'entrada de ramats

10.02/1F.VIII Llibre de balanços

10.02/1F.IX Llibre d'albarans

10.02/1F.X Llibre de caixa

10.02/1F.XI Llibre d'assaonadors

10.02/1F.XII Llibre de blanquers

10.02/1F.XIII Llibre major de la carn

10.02/1F.XIV Ajust de bestiar

10.02/1F.XV Diari de caixa

10.02/1F.XVI Entrada i sortida de ramats

10.02/1F.XVII Intervenció. Dret de consums

10.02/1F.XVIII Llibre de majordoms

10.02/1F.XIX Llibre major del moltó

10.02/1F.XX Llibre del tall del moltó

10.02/1F.XXI Llibre de la casa del moltó

10.02/1F.XXII Llibre major del mascle i l'ovella

10.02/1F.XXIII Llibre del tall del mascle i l'ovella

10.02/1F.XXIV Llibre de la casa del mascle i l'ovella

10.02/1F.XXV Llibre del tall del bou

10.02/1F.XXVI Llibre de comptes del bou

10.02/1F.XXVII Llibre de convents i col·legis

10.02/1F.XXVIII Diari del subministrament a l'Hospital

10.02/1F.XXIX Llibre d'esborranys

10.02/1F.XXX Llibre del bou, mascle i ovella

10.02/1F.XXXI Llibre del porc

10.02/1F.XXXII Llibre dels Hospitals General i del Rei

10.02/1F.XXXIII Llibre diari de convents i col·legis

10.02/1F.XXXIV Diversos de la carn

10.02/1F.XXXV Documents solts. Càrrec i data de la carn

10.02/1F.XXXVI Llibre major de bous, vaques i vedells

10.02/1F.XXXVII Llibre d'entrades de bous, vaques i vedells dels proveïdors

 

11 Defensa

11/1B.III Deliberacions de guerra

11/1C.III Política i guerra

11/1C.VII Armades i port

11/1C.XVI Guerres

11/1K Allotjaments

 

12 Sanitat

12/1L.I Ordres i oficis

12/1L.II Registres de decrets i cartes

12/1L.III Cartes de la Reial Audiència

12/1L.IV Bitllets remesos per S. E. a la Reial Audiència

12/1L.V Consultes de la Reial Audiència

12/1L.VI Informes i representacions

12/1L.VII Acords de sanitat

12/1L.VIII Expedients

12/1L.IX Diversos de sanitat

12/1L.X Entrada de vaixells al port. Pràctic

12/1L.XI Patents de sanitat

12/1L.XII Reconeixements d'embarcament

 

13 Beneficència

13/1D.XIX Dots per a donzelles

 

14 Ensenyament

14/1B.XVIII Estudi General

 

15 Cultura

15/1C.XXI Teatre

15/1D.XX Diversions públiques

 

16 Església

16/1C.XVIII Eclesiàstics.Inquisició