Gràfics

En aquest àmbit s'aplega la documentació en què té més importància la imatge que el text escrit, i disposa d'un important fons artístic que reflecteix els diferents aspectes de la vida ciutadana. Els fons gràfics s'han estructurat en 49 grans sèries tipològiques, com les auques, els cartells, els catàlegs d'exposicions d'art, els dibuixos, els goigs i altres fulls religiosos, els gravats, les indianes, els mapes, els plànols de Barcelona, els naips i els romanços. Aquesta gran diversitat de tipologies s'organitza en tres apartats:

Documents Cartogràfics

Mapes: Grup format per mapes de Catalunya (s.XVII al XX); de la resta d'Espanya (s.XVII al XX) i d'Africa, América, Asia, Europa i Oceania (s.XVIII i XIX).

Plànols: Constitueixen el nucli originari del Departament. Bona part d'ells varen ingressar per transferència de l'Arxiu Municipal Administratiu. S'apleguen sota els següents apartats:

- Plànols generals de Barcelona
- Plànols parcials de la ciutat
- Plantes d'edificis particulars (bàsicament s.XIX)
- Plantes d'edificis públics (bàsicament s.XIX)
- Plantes d'edificis religiosos (bàsicament s.XIX)
- Grans Llegats (Ildefons Cerdà)
- Projectes no realitzats. Diferents autors. (s.XIX i XX)

Documents Iconogràfics

Auques: L'auca és un document destinat a l'educació del poble. Presenta 48 petits gravats amb un text de dues línies que ens explica el significat de les imatges. La nostra col·lecció recull auques editades a Barcelona i Madrid.
Cronologia s. XIX. (1850-1860)

Cartells: Sobre esdeveniments ocurreguts principalments a la ciutat de Barcelona, altres ciutats de Catalunya i de la resta d'Espanya.
Cronologia: s.XX.
Temàtica: Aniversaris, conferències i cursos, espectacles, exposicions, propaganda, etc.

Dibuixos:
Originals de 178 autors, realitzats durant la darrera dècada del s.XIX. Segle XX (fins la dècada dels anys setanta)
Originals de les proves d'estampació ( indianes) que posteriorment donarien lloc als teixits del vestuari de la classe menestral catalana.
Cronologia: s.XVIII
Originals de diferents autors realitzats per a publicacions periòdiques.
Cronologia: darreries del s.XIX i principis del s.XX

Gravats: Exemplars espanyols i estrangers dels segles XVII al XX. Alguns d'ells procedeixen d'importants donacions (Eduard Toda i Agustí Massana).
Temàtiques representades dins d'aquesta tipologia: Història, Iconografia, Indumentària, Religió, Topografia.

Ex-Libris

Marques de fàbrica

Naips

Documents Textuals

Dins d'aquesta agrupació podem trobar:

- Documents amb un percentatge de text del 100%
- Documents amb un 90% de text i un 10% d'imatge

Com a representants dels primers, caldria citar el Fons de documentació d'Entitats Barcelonines (s.XX). Reflecteixen l'activitat d'algunes Institucions de la nostra ciutat.

El segon apartat el formen un llarg aplec de tipologies documentals. Podriem anomenar (entre d'altres): participacions de naixement, noces i defunció; felicitacions de Nadal, documents mercantils, programes de festes majors, concerts i teatre, etc. Finalment, i per la seva importància com a Imatgeria popular catalana, esmentaríem (dins d'aquest segon capitol) els goigs i els romanços. Els primers (documents de caràcter religiós en lloança a Déu, la Mare de Déu i els Sants) corresponen dels segles XVII al XX. Escrits en vers en català i castellà.
Els Romansos són narracions en vers d'un fet real o fantàstic. Escrits en castellà, català, mallorquí i valencià. Cronologia: segles XVI al XX.

Base de dades de documents cartogràfics i visuals