L'Arxiu Històric

Què és l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona?

L'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) és en origen la institució encarregada de la custòdia, tractament i difusió de la documentació generada o rebuda per l'administració de la ciutat des de la creació del règim municipal barceloní a mitjan segle XIII fins la revolució liberal de mitjans segle XIX. A l'entorn d'aquest riquíssim nucli inicial, s'hi han anat incorporant altres materials arxivístics, bibliogràfics i hemerogràfics considerats d'interès per al coneixement de la història de la ciutat sense límits cronològics. El diversificat patrimoni generat per aquesta dinàmica converteix l'AHCB en un dels centres arxivístics més importants del país, de consulta imprescindible per estudiar molts aspectes de la història, no sols de Barcelona, sinó també de Catalunya.

Els Fons i Col·leccions de l'AHCB estan estructurats en tres seccions d'acord amb les característiques i tipologia dels materials aplegats:

- La secció de Fons Documentals , que conserva la documentació de caràcter arxivístic i està integrada pels àmbits d' Arxiu Medieval i Modern , de Gràfics i de Fons Orals .

- La secció de Biblioteca, amb un important fons bibliogràfic especialitzat en història de Barcelona i de Catalunya, enriquit amb col·leccions privades d'altres temàtiques.

- La secció d' Hemeroteca , que aplega les publicacions periòdiques editades a la ciutat des del segle XVII fins a l'actualitat.

Per fomentar el coneixement del patrimoni documental i de la història de la ciutat, l'AHCB disposa del Seminari d'Història de Barcelona, que és el marc preferent d'organització d' Activitats i d'edició de Publicacions.

Per garantir la protecció, la preservació i la conservació de la documentació, l'Arxiu compta també amb dos serveis tècnics específics:

- El Servei de Conservació i Restauració, responsable de mantenir la documentació en les condicions de conservació òptimes. Amb aquesta finalitat, aquest servei coordina, supervisa i gestiona les polítiques i les actuacions de preservació i de restauració dels documents que són necessàries.

- El Servei de Reprografia i Noves Tecnologies, responsable de l'execució de les polítiques de reproducció dels documents amb la finalitat de crear còpies de seguretat i de consulta. D'altra banda, també és el servei encarregat de l'establiment de les estratègies d'actuació en relació a les tecnologies aplicades als arxius, especialment en tot allò relacionat amb la reproducció digital.