Puc fer les reproduccions amb la meva càmera digital o el meu telèfon mòbil?

La realització de reproduccions directament i per mitjans propis de l'usuari podrà ser autoritzada pel personal tècnic de la sala de consulta, sempre que no existeixin motius legals o de conservació dels documents que ho impedeixin. L'usuari pot obtenir reproduccions de documents amb mitjans propis d'acord amb les condicions següents:

a) Indicarà al personal de sala els documents que vol reproduir, i emplenarà el formulari de reproducció per mitjans propis oficial, on detallarà, entre altres dades, els documents que vol reproduir.

b) Quan l'Arxiu disposi d'una còpia del document en un altre suport a partir del qual es pugui facilitar la reproducció, no s'autoritzarà fer-ho per mitjans propis.

c) En la realització de les reproduccions no utilitzarà flaix ni altres sistemes d'aportació d'il·luminació, ni aparells que requereixin el contacte amb el document, com ara escàners manuals portàtils.

d) Manipularà els documents amb cura per evitar-ne el deteriorament. Disposarà els documents sobre la taula sense forçar l'enquadernació, els formats o els relligats, prioritzant la preservació del document per sobre la qualitat de la reproducció.

e) Evitarà qualsevol soroll o causar molèstia a la resta d'usuaris.

f) No s'utilitzaran trípodes o altres accessoris, mentre l'Arxiu no disposi d'un lloc adequat per fer-ho fora de la sala de consulta.