Reproducció de documents

L'AHCB ofereix la possibilitat d'obtenir reproduccions en paper, digitals, microfilm o fotografia dels documents custodiats, atenent a les seves característiques específiques i a les limitacions establertes per raó del format, cronologia, estat de conservació, drets d'autor, propietat intel.lectual o altres.

Preus públics reproducció de documents