Compromesos amb la sostenibilitat

El primer amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) és el primer arxiu de Catalunya a obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, el sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

La seva finalitat és promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió d’aquests serveis. L’objectiu darrer és minimitzar els impactes ambientals i promoure el desenvolupament sostenible, més enllà dels requisits derivats del compliment de les normatives vigents.

Pretén demostrar el compromís de l’organització amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient i la millora i actualització contínua dels equipaments culturals de la ciutat.

Els criteris ambientals se centren a optimitzar el consum de l’energia i l’aigua, reduir la generació de residus i augmentar l’ús de productes i serveis ambientalment preferibles.

 

Un Arxiu sostenible

L’AHCB ha començat a incloure criteris ambientals dins de la gestió habitual del centre i de les actuacions que s’hi duen a terme en els seus espais. Aquest interès respon a la inquietud de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) de millora constant dels seus equipaments mitjançant una gestió ambiental integral.

Amb aquest objectiu, s’han implantat criteris de sostenibilitat a tots els centres i, en alguns casos, també el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental quan és possible. Aquest distintiu té com a finalitat principal promoure l’eco eficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió d’aquests serveis. L’objectiu darrer és minimitzar els impactes ambientals i promoure el desenvolupament sostenible.

Alguns dels criteris ambientals vigents són:

Energia

Control de la climatització. Monitoratge energètic als equipaments on és possible. Inventari de lluminàries i progressiva substitució de les de baixa eficiència. Equips d’ofimàtica amb ecoetiquetes ecològiques.

Aigua

Ajustament de cabals, tant d’aixetes com de vàters. Instal·lació de sistemes de doble polsada en vàters. Instal·lació d’urinaris secs on ha estat possible.

Residus

Posada en marxa d’un sistema de recollida selectiva de residus. Recollida de residus perillosos mitjançant un gestor autoritzat. Redacció d’una política de reducció de residus a la comunicació.

Compres

Compra de materials amb ecoetiquetes ecològiques, com el paper o els productes de neteja.

Mobilitat

Elaboració progressiva, per a tots els centres, d’un pla de mobilitat propi i avaluació de l’accessibilitat per poder donar eines de millora als treballadors, per a uns desplaçaments més sostenibles tant a la feina com per als usuaris. Millora al web de l’accessibilitat al centre amb transport públic.

Sensibilització

Col·locació de cartells i adhesius amb criteris i promoció dels valors ambientals, dirigits tant a treballadors com usuaris. Enviament de correus amb les actuacions realitzades. Jornades de sensibilització ambiental als treballadors.

Altres

Proveïdors i subcontractistes habituals amb sistemes de gestió ambiental com l’ISO 14001. Disminució dels productes d’un sol ús i promoció de materials reutilitzables.