Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu

L'Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu forma part de la xarxa d'Arxius Municipals de Districte. Té el seu origen l'any 1982 quan un grup de veïns interessats en la història de Sant Andreu es disposen a recuperar la documentació històrica i a realitzar estudis sobre el passat del barri. A partir del 1988 esdevé un servei de l'administració del districte, que aplega els fons documentals municipals, al costat d'altres fons de procedència privada.

L'Arxiu és l'òrgan especialitzat de l'administració municipal que s'ocupa de la gestió i tractament dels documents que provenen de les oficines municipals del Consell Municipal de Sant Andreu, de facilitar l'accés a la pròpia administració municipal i als ciutadans interessats, a més d'afavorir la difusió dels fons documentals i de la història dels seus barris

Els fons documentals

La documentació custodiada a l'arxiu està organitzada en diferents fons i col·leccions documentals, el més important pel que fa a volum és el municipal. En aquest trobem des de les actes de l'antic municipi de Sant Andreu de Palomar, corresponents al període 1870-1897, a la documentació de l'antiga Tinència d'Alcaldia 1936-1938, i de la Junta de Districte dels anys 1960-1979. A més, acull i gestiona els documents més contemporanis generats pels diferents òrgans del Consell Municipal en l'exercici de les seves funcions, d'ençà de 1979 fins a l'actualitat.

Custodia també documentació de particulars, entitats i organismes vinculats al territori del districte, com el fons de la Junta de Regants de la Sèquia Comtal i el fons de la Previsió Obrera de Sant Andreu.

 

L'EQUIPAMENT

Els dipòsits documentals de l'arxiu en els seus inicis estaven repartits en dues dependències: la secció històrica es trobava al dipòsit del carrer Ignasi Iglesias i la secció administrativa estava ubicada a la seu del Consell Municipal de Districte, a la plaça Orfila. Tanmateix des del juny de 2004, data en què es va inaugurar el nou equipament al carrer Segadors, 2, es van unificar els fons documentals. La nova seu s'ubica a la planta entresol de l'edifici Josep Pallach, on hi ha altres serveis municipals.

L'arxiu té una superfície total de 649 metres quadrats, dels quals 368 estan ocupats com a dipòsit documental amb una capacitat de 1.460 ml, és a dir, aproximadament per 11.000 caixes de documentació. La resta de l'espai està destinat a sala de consulta, sala de classificació, oficines i magatzem.

 

Dades de contacte de l'equipament

 

02 AMDSA
03 AMDSA