Instruments de gestió documental

L'Ajuntament de Barcelona, per tal de complir els principis d'eficàcia, publicitat i transparència administrativa, s'ha dotat d'un sistema de gestió documental, entès com un conjunt d'instruments, procediments i normes per mitjà dels quals es garanteix la producció, la valoració, la conservació, l'ús i l'explotació dels documents de manera eficaç i rendible.