Organització

L'Arxiu Municipal de Barcelona està constituït pel conjunt de centres, òrgans i serveis que formen part del Sistema Municipal d'Arxius. Aquest Sistema Arxivístic garanteix el compliment de les exigències legals en matèria de gestió documental, tractament arxivístic, custòdia, confidencialitat i comunicació de documents, des de la seva creació fins a la seva eliminació, si escau.

EL REGLAMENT MUNICIPAL

El 29 d'octubre de 2010 el Ple Municipal va aprovar el Reglament del Sistema Municipal d'Arxius. És un text normatiu que regula les seves funcions i les dels òrgans i centres que l'integren.

Dóna base legal al tractament arxivístic que reben els documents en els centres d'arxiu i al sistema d'administració integral de documents i arxius que garanteix la conservació dels documents, creats per l'administració municipal, en tot el seu cicle de vida.

El Reglament també garanteix l'accés als documents a tota la ciutadania i marca la política de preservació i difusió del patrimoni documental municipal.

PDF Reglament del Sistema Municipal d'Arxius

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL D'ARXIUS

Direcció del Sistema Municipal d'Arxius

La direcció del Sistema Municipal d'Arxius correspon a l'Arxiver en Cap, que exerceix la direcció superior sobre els serveis, òrgans i centres que conformen el Sistema Municipal d'Arxius.

Comitè de Direcció

El Comitè de Direcció és un òrgan assessor del Sistema Municipal d'Arxius que informa sobre els programes de gestió documental i tractament arxivístic, assessora sobre normes i directrius als centres i fa propostes de millora als serveis.

Comissió Municipal d'Avaluació i Accés a la Documentació

La Comissió Municipal d'Avaluació i Accés a la Documentació és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic responsable de determinar els valors dels documents, i analitzar-ne els continguts, a l'efecte de proposar-ne els terminis de conservació i el règim d'accés.

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Custodia la documentació generada o rebuda per l'Administració municipal des de la creació del règim municipal barceloní fins el primer terç del segle XIX, i qualsevol altre fons documental d'interès per a la història de la ciutat. També es fa càrrec de col·leccions sonores, bibliogràfiques, cartogràfiques, hemerogràfiques i iconogràfiques.

Arxiu Contemporani de Barcelona

Conserva la documentació generada o rebuda per l'Administració municipal a partir del primer terç del segle XIX, i qualsevol altre fons documental institucional del mateix període que es consideri d'interès per a la història contemporània de la ciutat.

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Té cura dels fons fotogràfics de l'administració municipal, i els fons i col·leccions fotogràfics d'altra procedència d'interès per a la història de la ciutat. També actua de centre de referència de l'Administració municipal en relació amb el tractament de les imatges.

Arxius municipals de districte

Són els responsables de la documentació produïda per l'Administració municipal dels districtes, els derivats de les transferències de competències a favor dels districtes, els fons històrics dels antics municipis del Pla i qualsevol fons que es consideri d'interès per a la història del territori.

Arxius Centrals

Són els encarregats de la documentació de les àrees o sectors centrals de l'Administració, els organismes autònoms, empreses i altres ens municipals amb personalitat jurídica pròpia, procedents de les oficines a les quals donen servei.