Pla director d'arxius

Alineat amb el Pla d'actuacions municipals (PAM) i la resta d'instruments de programació per a aquest mandat, el Pla Director d'Arxius 2015-2019 (PDA) comunica la missió, la visió i els valors de l’Arxiu Municipal de Barcelona, i alhora estableix les principals línies estratègiques i els projectes arxivístics prioritaris de tots els òrgans i centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona.

Aquest Pla Director, liderat per la Direcció d'Arxius, és el resultat d'un procés participatiu que garanteix processos coordinats de treball i una presa de decisions amb la màxima implicació dels professionals dels diferents nivells de la organització.

Així, l'Arxiu Municipal de Barcelona té com a missió:

Garantir la gestió i la disponibilitat dels documents de l’Ajuntament de Barcelona, així com facilitar-ne l’accés per assegurar els drets de les persones, promoure la investigació i donar suport a l’Administració municipal, tot contribuint activament a la memòria, el coneixement, la comprensió i la governança de la ciutat per part de la seva ciutadania.

Els principals valors que guiaran les actuacions i en els quals se sustenta el PDA són els següents:

  • L'accessibilitat, que inclou la transparència, la disponibilitat, la comunicació i la voluntat de servei.
  • La innovació, que inclou la creativitat, el canvi i la millora contínua.
  • La col·laboració, que inclou la cooperació, la rendibilitat, l'eficiència i el treball en equip.

 

Per tal de ser un instrument dinàmic i útil a la gestió, es revisa i s'adapta permanentment a les necessitats i processos de canvi, amb l'horitzó d'assolir els objectius estratègics definits des de l'inici:

1. Contribuir activament a la governança potenciant el coneixement i la comprensió de la ciutat per part de la ciutadania.

2. Facilitar l'accés als documents i recursos d'informació de la ciutat tot garantint la seva preservació.

3. Impulsar la gestió documental de l'Administració municipal.

4. Desenvolupar un model organitzatiu del Sistema Municipal d’Arxius (SMA) referent en el seu àmbit i que permeti donar resposta a les demandes d'una ciutat en permanent creixement.