Del paper a la pantalla: el projecte eArxiu

Del paper a la pantalla: el projecte eArxiu

Administració electrònica. L'Ajuntament de Barcelona facilitarà a la ciutadania l'accés i la gestió de documents a través del projecte eArxiu.

La normativa actual obliga a totes les administracions a fer una gestió dels expedients electrònics el més eficient possible per facilitar l’accés a la informació a tots els ciutadans, proporcionar a l’Administració eines per a la transparència i el bon govern, i ajudar a la tramitació, la simplificació dels processos i la reutilització dels documents.

Actualment l’Ajuntament de Barcelona està desenvolupant el projecte eArxiu per proporcionar una solució global d’acord amb el Model de Gestió de Documents Electrònics (MGDE), aprovat l’any 2016, per crear expedients electrònics que garanteixin l’arxivament, la integritat, l’ús i la disponibilitat dels documents.

L’Arxiu electrònic es construeix amb una visió integradora de la informació. Per aquest motiu unifica, en una única plataforma de gestió documental, la gestió d’expedients electrònics i els generats en suport paper custodiats a l’Arxiu Municipal. A més a més, també permet la gestió d’altres actius digitals com poden ser els documents audiovisuals.

Així mateix, inclou el desenvolupament d’altres eines de gestió documental, com el Catàleg de documents, el qual serveix per generar el Quadre de Classificació Uniforme de Documents al gestor amb l’objectiu d’ordenar i racionalitzar la producció documental. Tot això implica l’anàlisi documental de totes les sèries (o agrupacions de documents) utilitzades prèviament a la seva implantació, un dels principis en què igualment es basa el MGDE.

Finalment, cal vincular els projectes d’implementació de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques amb l’eArxiu, que comportaran diversos treballs liderats per l’Arxiu Municipal de Barcelona com la revisió de l’Ordenança d’Administració Electrònica o la creació d’un Gestor de Procediments Administratius, entre d’altres.