L'Ajuntament licita la redacció del projecte de rehabilitació de la nau central de Can Batlló

L'Ajuntament licita la redacció del projecte de rehabilitació de la nau central de Can Batlló

Can Batlló. Gairebé 25.000 m2 construïts destinats a la conservació, la consulta i la difusió de la documentació de la ciutat que reforçaran la imatge de Barcelona com a ciutat dels arxius i del patrimoni documental, fotogràfic i audiovisual.

El concurs constarà de dues fases de selecció i es preveu que es resolgui a finals de l'estiu de l'any vinent.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa municipal BIMSA, ha tret a licitació la redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació de la nau central de l’antic recinte industrial de Can Batlló per adequar-la com a Arxiu de la Ciutat de Barcelona. El nou equipament permetrà unir, en un únic edifici, els més de 50 quilòmetres de documentació que actualment es troba dispersa entre els 21 centres d’arxiu i dependències municipals, a més de disposar d’espai suficient per als ingressos pendents. Així mateix, permetrà establir un nou model de funcionament més obert a tota la ciutadania, en el qual s’impulsaran polítiques de difusió per intensificar l’acció expositiva i educativa de l’Arxiu.

Els projectes que es presentin s’han de fonamentar en l’excel·lència del disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials, amb la previsió de comptar amb un equip redactor a finals d’estiu de l’any 2018. La licitació, que és un concurs de projectes obert harmonitzat i restringit, es dividirà en dues fases: a la primera, on es tindran en compte les sol·licituds de participació que compleixin tots els requisits establerts en el plec de bases corresponent, l’òrgan de contractació seleccionarà un mínim de 5 i un màxim de 10 candidats, els quals seran convidats a participar a la segona fase on hauran de presentar documentació gràfica, una memòria i una proposta econòmica de forma anònima i amb lema. El valor estimat del contracte per dur a terme tots els treballs relacionats amb la redacció del projecte i la direcció d’obres és de 2,5 milions d’euros (IVA exclòs). La licitació ja es pot consultar en el perfil del contractant de BIMSA i en el DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea) a través del següent enllaç.

La nau central de Can Batlló, corresponent a la nau 8 del recinte, és un edifici catalogat com a bé cultural d’interès local, fet que aporta un grau de complexitat al projecte, i que se suma a les característiques i necessitats tècniques que requereixen els usos als quals es destinarà. Per aquests motius, les pautes que han de regir la redacció del projecte són les de preservació, sostenibilitat, accessibilitat, funcionalitat i flexibilitat. L’equipament tindrà una superfície construïda d’uns 25.000 m2 dividida en una zona pública, on s’organitzaran els serveis adreçats a la ciutadania, i una zona privada, en la qual s’ubicaran els dipòsits de conservació dels documents i les zones de treball del personal.

La recuperació del complex industrial de Can Batlló ha estat possible gràcies a les reivindicacions del teixit veïnal, al qual se li atorgarà un espai per a ús propi. En definitiva, l’Arxiu de la Ciutat esdevindrà un espai cultural i de memòria històrica, emblemàtic, innovador i sostenible, que garantirà les necessitats de conservació del patrimoni documental i transmetrà una imatge d’espai proper, acollidor i obert a l’entorn.