Impressió

Clima industrial

Enquesta de clima empresarial (AMB) (%)
    1r.tr.16 2n.tr.16 3r.tr.16 4t.tr.16 1r.tr.17 2n.tr.17 3r.tr.17 4t.tr.17
Valoració del període
Marxa del negoci Normal 55 57 61 53 58 55 64 41
Saldo 15 18 6 15 15 -3 1 5
 
Facturació a l'estranger Igual 43 42 41 38 34 41 38 38
Saldo 9 1 -4 9 3 -3 -4 -1
Preus de venda Igual 84 86 88 85 73 84 83 81
Saldo -4 -1 -9 -6 3 -4 -6 -4
Nombre de treballadors Igual 80 76 82 74 76 79 84 76
Saldo 8 6 6 -1 3 4 -3 11
Inversió realitzada Igual -- -- -- 57 -- -- -- 57
Saldo -- -- -- 23 -- -- -- 2
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci Igual 61 62 57 61 58 61 66 56
Saldo 16 7 3 16 21 12 6 12
Facturació a l'estranger Igual 48 43 40 37 40 42 43 33
Saldo 7 -2 2 9 12 9 1 8
Preus de venda Igual 86 94 94 81 88 89 87 82
Saldo 2 -1 -4 6 0 5 -1 6
Nombre de treballadors Igual 87 83 80 89 87 84 86 82
Saldo 2 1 -12 -3 6 -3 -2 -3
Inversió prevista Igual -- -- -- 65 -- -- -- 69
Saldo -- -- -- 15 -- -- -- 10
Factors que limiten l'expansió del negoci
Feblesa de la demanda -- -- -- 32,7 -- -- -- 30,5
Equip productiu insuficient -- -- -- 7,4 -- -- -- 5,3
Manca de mà d'obra adequada -- -- -- 7,9 -- -- -- 11,2
Dificultats financeres -- -- -- 13,4 -- -- -- 10,2
Augment de la competència -- -- -- 24,8 -- -- -- 24,6
Altres o cap en concret -- -- -- 13,9 -- -- -- 18,2
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

L’Enquesta de Clima Empresarial del darrer trimestre de 2017 mostra una imatge relativament atípica del teixit industrial metropolità. Tot i que dominen les opinions positives i conformistes/realistes, no és irrellevant l’elevat percentatge dels que en fan una valoració negativa. Es reafirma la influència negativa del context polític en l’evolució del negoci de moltes empreses.

Els resultats de la darrera Enquesta de Clima Empresarial a l’àmbit metropolità de Barcelona confirmen el manteniment de la tendència moderadament expansiva de l’activitat industrial iniciada a les acaballes de 2012 i també l’aparició de senyals que alerten d’un cert afebliment del ritme de creixement. Això és el que es pot deduir del fet que, en relació a un any abans, augmenta el nombre d’empresaris que valoren com a insatisfactòria l’evolució del seu negoci alhora que es redueix sensiblement la proporció dels que la valoren com a normal. El percentatge dels que fan una valoració positiva es manté estable. Un resultat condicionat per la incertesa del moment polític i la divisió social instal•lada a Catalunya arran del protagonisme de l’onada separatista. Això ens recorda que quan el sòl que trepitgem es mou, la inestabilitat i la por és patrimoni comú de persones i empreses.

Tot i la virulència que ha mostrat aquest factor d’incertesa, la pràctica totalitat dels resultats disponibles mostren una evolució lleument positiva i similar a la de la resta de l’any. Persisteix la relativa bona marxa del negoci de la indústria metropolitana gràcies a l’evolució positiva tant de la demanda interna com de l’externa, impulsada aquesta darrera pel recuperat dinamisme de l’economia europea. D’aquesta coincidència en surt directament beneficiat el mercat laboral. Per contra, s’ha reduït l’esforç inversor d’un nombre creixent d’empreses.

Pel que fa a les perspectives a curt termini, es manté una valoració globalment optimista en línia amb la mantinguda durant la major part de l’any. A banda d’un augment (lleu) de les posicions negatives, també s’observa una menor confiança en poder continuar augmentant les exportacions. S’aposta per una notable estabilitat tant en preus de venda com en el nombre d’ocupats. Les previsions d’inversió apunten a una certa recuperació després del petit sotrac de final d’any.

Pel que fa als factors que poden alterar la bona marxa del negoci i limitar l’expansió de la producció industrial metropolitana, els resultats de final de 2017 posen de manifest que el binomi feblesa de la demanda i augment de la competència han perdut una part del seu tradicional protagonisme a favor de la creixent insuficiència de mà d’obra adaptada a uns processos productius dinàmics i canviants i especialment, de factors externs al context empresarial, suposadament la incertesa política.  
 

Nota: Mitjana dels saldos de les opinions empresarials referides a la cartera de comandes total, als estocs canviats de signe i a la tendència de la producció (mitjanes mòbils de tres mesos).

xxx