Impressió

Clima industrial

Enquesta de clima empresarial (AMB) (%)
    3r.tr.15 4t.tr.15 1r.tr.16 2n.tr.16 3r.tr.16 4t.tr.16 1r.tr.17 2n.tr.17
Valoració del període
Marxa del negoci Normal 66 52 55 57 61 53 58 55
Saldo 13 20 15 18 6 15 15 -3
 
Facturació a l'estranger Igual 44 41 43 42 41 38 34 41
Saldo 4 8 9 1 -4 9 3 -3
Preus de venda Igual 86 93 84 86 88 85 73 84
Saldo -8 -2 -4 -1 -9 -6 3 -4
Nombre de treballadors Igual 76 71 80 76 82 74 76 79
Saldo 0 14 8 6 6 -1 3 4
Inversió realitzada Igual -- 55 -- -- -- 57 -- --
Saldo -- 5 -- -- -- 23 -- --
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci Igual 60 62 61 62 57 61 58 61
Saldo 13 9 16 7 3 16 21 12
Facturació a l'estranger Igual 44 46 48 43 40 37 40 42
Saldo 10 9 7 -2 2 9 12 9
Preus de venda Igual 91 81 86 94 94 81 88 89
Saldo -4 0 2 -1 -4 6 0 5
Nombre de treballadors Igual 76 80 87 83 80 89 87 84
Saldo -2 7 2 1 -12 -3 6 -3
Inversió prevista Igual -- 72 -- -- -- 65 -- --
Saldo -- 8 -- -- -- 15 -- --
Factors que limiten l'expansió del negoci
Feblesa de la demanda -- 31,1 -- -- -- 32,7 -- --
Equip productiu insuficient -- 2,6 -- -- -- 7,4 -- --
Manca de mà d'obra adequada -- 7,7 -- -- -- 7,9 -- --
Dificultats financeres -- 15,8 -- -- -- 13,4 -- --
Augment de la competència -- 29,6 -- -- -- 24,8 -- --
Altres o cap en concret -- 13,3 -- -- -- 13,9 -- --
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

Els empresaris industrials metropolitans valoren positivament l’evolució del seu negoci durant la primera meitat d’enguany i no esperen canvis substancials a curt termini. Augmenta el nombre d’empreses que assumeixen noves inversions per afrontar la creixent insuficiència de l’equipament productiu.

Els resultats de la darrera Enquesta de Clima Empresarial a l’AMB confirmen que si bé es manté la tendència moderadament expansiva de l’activitat industrial iniciada a les acaballes de 2012, comencen a aparèixer senyals d’un cert afebliment. Si més no, això és el que es pot deduir del fet que, en relació a un any abans, augmenta lleument la proporció d’empresaris que valoren com a insatisfactòria l’evolució del seu negoci alhora que es manté la proporció dels que la valoren com a normal. Un punt d’inflexió accentuat per motius de calendari però lògic després d’un quadrienni de notable recuperació i que en part es deu a una relativa pèrdua de dinamisme de les vendes a l’exterior. Segons els resultats més recents, ha augmentat el nombre d’empreses que han reduït les seves exportacions. En tot cas, un dels aspectes més positius del trimestre és el relatiu manteniment del nombre d’empreses que aposten per mantenir o incrementar plantilles.

En conseqüència, que persisteixi la relativa bona marxa del negoci del teixit industrial metropolità s’explica per la capacitat de la demanda interna de compensar el menor dinamisme de l’externa. L’augment del nombre d’ocupats i la disponibilitat de crèdit assequible són dos dels factors que expliquen l’impuls de la demanda interna. Dos factors que probablement es mantindran estables en el curt termini i que expliquen també que els empresaris mantinguin unes perspectives positives per a la segona meitat de l’any. 

Pel que fa als factors que alteren la bona marxa del negoci i limiten l’expansió de la producció industrial metropolitana, els resultats de final de 2016 posen de manifest que el binomi feblesa de la demanda i augment de la competència perden una part del seu tradicional protagonisme a favor de la creixent insuficiència de l’equipament productiu. Com era previsible, també perden rellevància les dificultats financeres. D’altra banda, es manté força estable però amb un pes relatiu apreciable, la preocupació per la manca de mà d’obra adequada a uns processos productius dinàmics i canviants.

Nota: Mitjana dels saldos de les opinions empresarials referides a la cartera de comandes total, als estocs canviats de signe i a la tendència de la producció (mitjanes mòbils de tres mesos).

xxx