Impressió

Clima industrial

Enquesta de clima empresarial (AMB) (%)
    4t.tr.15 1r.tr.16 2n.tr.16 3r.tr.16 4t.tr.16 1r.tr.17 2n.tr.17 3r.tr.17
Valoració del període
Marxa del negoci Normal 52 55 57 61 53 58 55 64
Saldo 20 15 18 6 15 15 -3 1
 
Facturació a l'estranger Igual 41 43 42 41 38 34 41 38
Saldo 8 9 1 -4 9 3 -3 -4
Preus de venda Igual 93 84 86 88 85 73 84 83
Saldo -2 -4 -1 -9 -6 3 -4 -6
Nombre de treballadors Igual 71 80 76 82 74 76 79 84
Saldo 14 8 6 6 -1 3 4 -3
Inversió realitzada Igual 55 -- -- -- 57 -- -- --
Saldo 5 -- -- -- 23 -- -- --
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci Igual 62 61 62 57 61 58 61 66
Saldo 9 16 7 3 16 21 12 6
Facturació a l'estranger Igual 46 48 43 40 37 40 42 43
Saldo 9 7 -2 2 9 12 9 1
Preus de venda Igual 81 86 94 94 81 88 89 87
Saldo 0 2 -1 -4 6 0 5 -1
Nombre de treballadors Igual 80 87 83 80 89 87 84 86
Saldo 7 2 1 -12 -3 6 -3 -2
Inversió prevista Igual 72 -- -- -- 65 -- -- --
Saldo 8 -- -- -- 15 -- -- --
Factors que limiten l'expansió del negoci
Feblesa de la demanda 31,1 -- -- -- 32,7 -- -- --
Equip productiu insuficient 2,6 -- -- -- 7,4 -- -- --
Manca de mà d'obra adequada 7,7 -- -- -- 7,9 -- -- --
Dificultats financeres 15,8 -- -- -- 13,4 -- -- --
Augment de la competència 29,6 -- -- -- 24,8 -- -- --
Altres o cap en concret 13,3 -- -- -- 13,9 -- -- --
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

La major part de les empreses industrials metropolitanes han valorat com a normal l’evolució del seu negoci durant el tercer trimestre de 2017 alhora que s’han mostrat lleument optimistes en les seves previsions a curt termini. Augmenta el nombre d’empreses que assumeixen noves inversions per afrontar la creixent insuficiència de l’equipament productiu.

Els resultats de la darrera Enquesta de Clima Empresarial a l’àmbit metropolità de Barcelona confirmen el manteniment de la tendència moderadament expansiva de l’activitat industrial iniciada a les acaballes de 2012 i també l’aparició de senyals que alerten d’un cert afebliment del ritme de creixement. Això és el que es pot deduir del fet que, en relació a un any abans, es redueix el nombre d’empresaris que valoren com a satisfactòria l’evolució del seu negoci alhora que augmenta lleument la proporció dels que la valoren com a normal. Dues valoracions que es compensen parcialment amb un resultat final lleument negatiu sobre la creació d’ocupació directa. Un resultat que sembla confirmar la pèrdua d’impuls de l’activitat sectorial detectada en trimestres anteriors, lligada a una relativa pèrdua de dinamisme de les vendes a l’exterior i al persistent estancament dels preus de sortida de fàbrica.

En conseqüència, dels resultats disponibles hom pot concloure que persisteix la relativa bona marxa del negoci del teixit industrial metropolità gràcies a la capacitat de la demanda interna de compensar el menor dinamisme de l’externa. El dinamisme del mercat laboral amb un augment constant del nombre d’ocupats i la disponibilitat força generalitzada de crèdit assequible són dos dels factors que expliquen l’impuls i solvència de la demanda interna. Dos factors que probablement es mantindran estables en el curt termini i que expliquen també que els empresaris mantinguin unes perspectives moderadament positives a curt termini amb molts interrogants sobre l’evolució de les exportacions.

Pel que fa als factors que alteren la bona marxa del negoci i limiten l’expansió de la producció industrial metropolitana, els resultats de final de 2016 posaven de manifest que el binomi feblesa de la demanda i augment de la competència perdien una part del seu tradicional protagonisme a favor de la creixent insuficiència de l’equipament productiu. Gairebé un any després, aquesta percepció ha canviat lleument per l’augment de les importacions. D’altra banda, es manté força estable i amb un pes relatiu molt limitat, la preocupació per la manca de mà d’obra adequada a uns processos productius dinàmics i canviants.

Nota: Mitjana dels saldos de les opinions empresarials referides a la cartera de comandes total, als estocs canviats de signe i a la tendència de la producció (mitjanes mòbils de tres mesos).

xxx