Impressió

Clima industrial

Enquesta de clima empresarial (AMB) (%)
    1r.tr.15 2n.tr.15 3r.tr.15 4t.tr.15 1r.tr.16 2n.tr.16 3r.tr.16 4t.tr.16
Valoració del període
Marxa del negoci Normal 53 53 66 52 55 57 61 53
Saldo -3 14 13 20 15 18 6 15
 
Facturació a l'estranger Igual 37 35 44 41 43 42 41 38
Saldo 6 9 4 8 9 1 -4 9
Preus de venda Igual 77 84 86 93 84 86 88 85
Saldo -4 -6 -8 -2 -4 -1 -9 -6
Nombre de treballadors Igual 69 68 76 71 80 76 82 74
Saldo -1 10 0 14 8 6 6 -1
Inversió realitzada Igual -- -- -- 55 -- -- -- 57
Saldo -- -- -- 5 -- -- -- 23
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci Igual 58 64 60 62 61 62 57 61
Saldo 19 11 13 9 16 7 3 16
Facturació a l'estranger Igual 41 38 44 46 48 43 40 37
Saldo 18 13 10 9 7 -2 2 9
Preus de venda Igual 85 91 91 81 86 94 94 81
Saldo 2 0 -4 0 2 -1 -4 6
Nombre de treballadors Igual 80 84 76 80 87 83 80 89
Saldo 4 -1 -2 7 2 1 -12 -3
Inversió prevista Igual -- -- -- 72 -- -- -- 65
Saldo -- -- -- 8 -- -- -- 15
Factors que limiten l'expansió del negoci
Feblesa de la demanda -- -- -- 31.1 -- -- -- 32,7
Equip productiu insuficient -- -- -- 2.6 -- -- -- 7,4
Manca de mà d'obra adequada -- -- -- 7.7 -- -- -- 7,9
Dificultats financeres -- -- -- 15.8 -- -- -- 13,4
Augment de la competència -- -- -- 29,6 -- -- -- 24,8
Altres o cap en concret -- -- -- 13,3 -- -- -- 13,9
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

Els empresaris industrials metropolitans han començat 2017 valorant positivament l’evolució del seu negoci durant el darrer trimestre de l’any passat i amb unes perspectives a curt termini notablement positives. Augmenta el nombre d’empreses que assumeixen noves inversions per afrontar la creixent insuficiència de l’equipament productiu.

Els resultats més recents de l’Enquesta de Clima Empresarial corresponents a l’AMB confirmen el manteniment de la tendència moderadament expansiva de l’activitat industrial iniciada a les acaballes de 2012. Si més no, això és el que es pot deduir del fet que, en relació a un any abans, es manté la proporció d’empresaris que valoren com a “normal” l’evolució del seu negoci tot i que es redueix lleument la proporció dels que declaren una evolució positiva. Una similitud que també s’observa en l’evolució lleument alcista de les exportacions en relació al semestre immediatament anterior i en la contenció dels preus de venda. En tot cas, l’aspecte més positiu del trimestre és l’augment del nombre d’empreses que s’han llançat a fer noves inversions. Per contra, s’observa un cert esgotament en la tendència a l’ampliació de plantilles observada durant el darrer any i mig.

En conseqüència, que persisteixi la relativa bona marxa del negoci del teixit industrial metropolità s’explica per la incidència conjunta d’una demanda externa que mostra noves senyals de reactivació i una demanda interna que va guanyant confiança en paral·lel a l’evolució alcista del nombre d’ocupats i a la disponibilitat de crèdit assequible. Dos factors que probablement es mantindran estables en el curt termini. 

Pel que fa als factors que alteren la bona marxa del negoci i limiten l’expansió de la producció industrial metropolitana, els resultats de final de 2016 posen de manifest que el binomi feblesa de la demanda i augment de la competència perden una part del seu tradicional protagonisme a favor de la creixent insuficiència de l’equipament productiu. Com era previsible, també perden rellevància les dificultats financeres. D’altra banda, es manté força estable però amb un pes relatiu apreciable, la preocupació per la manca de mà d’obra adequada a uns processos productius dinàmics i canviants.

Nota: Mitjana dels saldos de les opinions empresarials referides a la cartera de comandes total, als estocs canviats de signe i a la tendència de la producció (mitjanes mòbils de tres mesos).

xxx