Impressió

Clima industrial

Enquesta de clima empresarial (AMB) (%)
    4t.tr.16 1r.tr.17 2n.tr.17 3r.tr.17 4t.tr.17 1r.tr.18 2n.tr.18 3r.tr.18
Valoració del període
Marxa del negoci Normal 53 58 55 64 41 64 56 54
Saldo 15 15 -3 1 5 9 13 6
 
Facturació a l'estranger Igual 38 34 41 38 38 36 33 39
Saldo 9 3 -3 -4 -1 3 0 2
Preus de venda Igual 85 73 84 83 81 80 84 87
Saldo -6 3 -4 -6 -4 8 -1 -5
Nombre de treballadors Igual 74 76 79 84 76 74 69 77
Saldo -1 3 4 -3 11 5 11 2
Inversió realitzada Igual 57 -- -- -- 57 -- -- --
Saldo 23 -- -- -- 2 -- -- --
Perspectives a curt termini
Marxa del negoci Igual 61 58 61 66 56 69 63 66
Saldo 16 21 12 6 12 11 17 11
Facturació a l'estranger Igual 37 40 42 43 33 39 41 39
Saldo 9 12 9 1 8 8 15 10
Preus de venda Igual 81 88 89 87 82 89 96 93
Saldo 6 0 5 -1 6 3 -1 -2
Nombre de treballadors Igual 89 87 84 86 82 84 78 85
Saldo -3 6 -3 -2 -3 2 8 7
Inversió prevista Igual 65 -- -- -- 69 -- -- --
Saldo 15 -- -- -- 10 -- -- --
Factors que limiten l'expansió del negoci
Feblesa de la demanda 32,7 -- -- -- 30,5 -- -- --
Equip productiu insuficient 7,4 -- -- -- 5,3 -- -- --
Manca de mà d'obra adequada 7,9 -- -- -- 11,2 -- -- --
Dificultats financeres 13,4 -- -- -- 10,2 -- -- --
Augment de la competència 24,8 -- -- -- 24,6 -- -- --
Altres o cap en concret 13,9 -- -- -- 18,2 -- -- --
Font: Enquesta de Clima Empresarial. Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona

Array
Array
Array
Array

Les darreres dades disponibles corresponents al Clima Empresarial mostren una imatge força positiva del teixit industrial metropolità. Relativament expansiu en relació a un any enrere i més estable en les perspectives a curt termini. El to lleument negatiu de 2017 sembla superat tot i que la influència negativa del context polític en l’evolució del negoci de moltes empreses no acaba d’escampar.

Els resultats de la darrera Enquesta de Clima Empresarial a l’àmbit metropolità de Barcelona confirmen el manteniment de la tendència moderadament expansiva de l’activitat industrial iniciada a les acaballes de 2012. Els senyals que alertaven d’un cert afebliment del ritme de creixement durant la major part de 2017 s’han esvaït. Això és el que es pot deduir dels resultats dels darrers trimestres. En un context dominat pels empresaris que valoren l’evolució del seu negoci com a normal, entre la resta s’imposen clarament els que es decanten per una valoració positiva. Un resultat que continua condicionat per la incertesa del moment polític, tant intern com extern, i el refredament de l’economia que s’està produint tant a Espanya com a la resta de la UE.

En sintonia amb la valoració conformista-positiva que es desprèn de les respostes empresarials referides a l’evolució del negoci en general, les respostes a qüestions més concretes també van en el mateix sentit. Així, la facturació a l’estranger abandona el to lleument negatiu de 2017 i presenta un saldo més neutre. Els preus de sortida de fàbrica es mantenen relativament estables. Són minoria les empreses que reconeixen augments o descensos en els seus preus de venda. Igual que en l’evolució del nombre d’ocupats, tot i que en aquest cas el saldo és lleument positiu.

Pel que fa a les perspectives a curt termini, durant el tercer trimestre de 2018 s’ha mantingut una valoració globalment optimista en línia amb la mantinguda durant la primera meitat de l’any. Una valoració que, vista l’evolució i les previsions més recents del creixement de l’economia, sembla més voluntarista que realista. Especialment pel que fa a les exportacions i el nombre d’ocupats.

Pel que fa als factors que poden alterar la bona marxa del negoci i limitar l’expansió de la producció industrial metropolitana, els resultats de final de 2018 molt probablement posaran de manifest que el binomi feblesa de la demanda i augment de la competència han recuperat una part del seu tradicional protagonisme. La creixent insuficiència de mà d’obra adaptada a uns processos productius dinàmics i canviants va guanyant presència a costa de les dificultats financeres i de factors externs al context empresarial, suposadament d’índole política.

 

Nota: Mitjana dels saldos de les opinions empresarials referides a la cartera de comandes total, als estocs canviats de signe i a la tendència de la producció (mitjanes mòbils de tres mesos).

xxx