Impressió

Exportacions industrials

Exportacions de productes industrials Catalunya
    Segons contingut tecnològic (milions d'€) (%) Taxa de
cobertura
Període Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
2010 45.525 5.355 21.890 6.855 11.426 77,9
2011 51.241 5.157 25.429 7.880 12.777 82,0
2012 54.204 5.328 27.092 7.811 13.973 91,6
2013 55.557 5.306 27.835 7.893 14.523 95,3
2014 56.974 5.637 28.249 7.907 15.183 90,4
2015 60.435 6.187 30.015 8.122 16.111 88,4
  
2016 61.952 6.714 30.726 7.983 16.529 87,0
1r.tr. 14.861 1.549 7.540 1.888 3.885 86,0
2n.tr. 16.238 1.807 8.020 2.175 4.236 87,2
3r.tr. 15.120 1.600 7.322 1.965 4.233 88,2
4t.tr 15.732 1.758 7.844 1.955 4.176 86,8
   
2017 67.461 7.315 32.396 10.207 17.545 89,0
1r.tr. 16.901 1.873 8.241 2.521 4.266 87,3
2n.tr. 17.159 1.856 8.173 2.617 4.514 89,6
3r.tr. 16.138 1.652 7.596 2.512 4.379 89,5
4t.tr 17.263 1.934 8.386 2.557 4.386 89,8
Nota: Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Idescat.
Variació (%) Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix Cobertura
4t.tr.17/4t.tr.16 9,7 10,0 6,9 30,8 5,0 3.5
2n.sm.17/2n.sm.16 8,3 6,8 5,4 29,3 4,2 2.5
2017/2016 8,9 9,0 5,4 27,9 6,1 2.3
2016/2015 2,5 8,9 2,5 -1,4 2,1 -1.6

Array
Array
Array

La trajectòria fortament expansiva que van evidenciar les exportacions de productes manufacturats durant el primer semestre de 2017 s’ha mantingut durant la resta de l’any. La indústria catalana ha tancat el vuitè any consecutiu d’exportacions a l’alça.

Si els bons resultats del segment exportador de la indústria catalana durant 2015, assolint un nou màxim anual en milions d’euros i un creixement de més del sis per cent, van ser una referència ineludible a l’hora d’explicar la contenció de l’evolució expansiva de 2016, aquesta darrera pot ser una bona raó a l’hora d’explicar la intensitat del creixement de 2017. Un creixement des de valors màxims motivat bàsicament per la recuperació de l’economia i dels fluxos comercials arreu del món i per l’aposta decidida de la indústria catalana en l’obertura de nous mercats i potenciar la seva presència fora de la UE. En paral·lel al creixement de les exportacions, les importacions de productes equivalents també han repuntat tot i que amb menys intensitat. Això ha permès recuperar una part de la taxa de cobertura perduda durant el trienni 2014-2016.

Si hom agrupa els productes exportats en funció del seu contingut tecnològic, s’observa que la producció que incorpora més valor afegit com ara la Farmacèutica i l’Electrònica, que tot just han començat a recuperar els volums de deu anys enrere i representen poc més del deu per cent del total, cedeixen el lideratge del creixement en termes relatius que havien ostentat els darrers anys als productes amb un contingut tecnològic mitjà baix del que en són representants els Productes metàl·lics i les Matèries plàstiques, que havien tancat 2016 amb uns resultats lleument negatius. A banda d’aquestes variacions extremes per part dels agregats menys representatius en termes de volum, possiblement el més significatiu sigui el moderat creixement que han registrat les exportacions de productes amb un contingut tecnològic mitjà alt, que de la mà dels Vehicles i Productes químics, concentren gairebé la meitat del total exportat.

XXXX