Impressió

Exportacions industrials

Exportacions de productes industrials Catalunya
    Segons contingut tecnològic (milions d'€) (%) Taxa de
cobertura
Període Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix
2011 51.241 5.157 25.429 7.880 12.777 82,0
2012 54.204 5.328 27.092 7.811 13.973 91,6
2013 55.557 5.306 27.835 7.893 14.523 95,3
2014 56.974 5.637 28.249 7.907 15.183 90,4
2015 60.435 6.187 30.015 8.122 16.111 88,4
2016 62.047 6.698 30.816 8.056 16.477 87,0
1r.tr. 14.999 1.557 7.586 1.910 3.946 86,0
2n.tr. 16.224 1.796 8.039 2.194 4.196 87,2
3r.tr. 15.155 1.615 7.364 1.963 4.214 88,2
4t.tr 15.669 1.731 7.827 1.990 4.121 86,8
2017 67.461 7.315 32.396 10.207 17.545 89,0
1r.tr. 16.901 1.873 8.241 2.521 4.266 87,3
2n.tr. 17.159 1.856 8.173 2.617 4.514 89,6
3r.tr. 16.138 1.652 7.596 2.512 4.379 89,5
4t.tr. 17.263 1.934 8.386 2.557 4.386 89,8
2018
1r.tr. 17.393 1.790 8.844 2.482 4.277 86,0
Nota: Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Idescat.
Variació (%) Total Alt Mitjà alt Mitjà baix Baix Cobertura
1r.tr.18/1r.tr.17 2,9 -4,4 7,3 -1,5 0,3 -1.5
2n.sm.17/2n.sm.16 8,3 6,8 5,4 29,3 4,2 2.5
2017/2016 8,7 9,2 5,1 26,7 6,5 2.3
2016/2015 2,7 8,3 2,7 -0,8 2,3 -1.6

Array
Array
Array

El creixement que les exportacions industrials catalanes han acumulat els darrers vuit anys i un lleu enfosquiment de les expectatives econòmiques al si de la UE, són alguns dels factors que poden ajudar a explicar la relativa contenció de les vendes a l’exterior durant el primer trimestre d’enguany. 

Els bons resultats del segment exportador de la indústria catalana durant 2017, assolint un nou màxim anual en milions d’euros i un creixement de gairebé el nou per cent, són una referència ineludible a l’hora d’explicar la contenció de l’evolució expansiva dels primers mesos d’enguany. Continuar creixent des de valors màxims requereix una alineació de factors diversos que rarament es dóna. La recuperació de l’economia mundial i dels fluxos comercials dels darrers anys dóna pas a una fase d’expansió més continguda per l’encariment del petroli, l’enduriment de la política monetària als Estats Units i les mesures proteccionistes que anuncia el president Trump. Es dibuixa un nou context, aparentment menys favorable que el dels darrers anys, que requerirà renovar l’aposta de la indústria catalana per l’obertura de nous mercats i potenciar la seva presència fora de la UE. En paral•lel al creixement contingut de les exportacions, les importacions de productes equivalents també mostren una evolució igualment moderada. El dinamisme de l’economia catalana, molt dependent de les importacions, frena la millora de la deficitària taxa de cobertura.

Agrupant els productes exportats en funció del seu contingut tecnològic, hom observa que els que incorporen més valor afegit com ara la Farmacèutica i l’Electrònica, que tot just han començat a recuperar els volums de deu anys enrere i representen poc més del deu per cent del total, tanquen el trimestre amb menys vendes a l’exterior que un any abans. El fort creixement en termes relatius del darrer trienni li passa factura. Contràriament, l’agregat més rellevant en termes absoluts, el dels productes amb un contingut tecnològic mitjà alt del que en són representants els Vehicles i la Química, és l’únic que supera el primer trimestre amb solvència i permet tancar en positiu el capítol exportador de la indústria catalana.

XXXX