Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya (2017)
Milions
d'€
Variació (%)
Sectors 2017/
2016
2016/
2015
Energia 2.756 114,6 -12,7
Alimentació i begudes 8.565 6,9 7,3
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 5.826 5,8 -3,8
Química 16.710 7,5 1,0
Metal·lúrgic 4.221 12,7 -1,5
  
Maquinària i equip. mecànic 4.340 4,4 5,1
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 1.055 2,0 1,2
Equip. elèctric i electrònic 4.557 10,2 5,2
Vehicles i altre mat. de transport 12.628 4,5 6,3
Resta sectors i no classificat 8.642 9,5 -0,9
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

La trajectòria expansiva que han mantingut les exportacions industrials catalanes durant el darrer any es correspon amb variacions positives a totes les destinacions i en totes les tipologies de productes.

El notable creixement que han registrat les exportacions catalanes durant el 2017 ha estat liderat pel sector de l’Energia, seguit de molt a prop, en valors absoluts, per la Química. Una dinàmica expansiva que també s’ha fet notar en l’Alimentació i begudes, la Metal·lúrgia, l’Equipament elèctric i electrònic i l’agregat Resta de sectors. Quatre d’aquests sis han guanyat pes relatiu sobre el total exportat. Per contra, la Maquinària i equipament mecànic i la Maquinària d’oficina, precisió i òptica són els segments que exhibeixen un dinamisme més contingut quant a vendes a l’exterior.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques receptores de les exportacions catalanes, les xifres disponibles revelen el protagonisme de Xina i Amèrica del Nord  en termes relatius. Si el cas de Xina no és cap novetat perquè ja acumulava dos anys sent la destinació que més havia crescut, la posició destacada dels Estats Units és més singular. Deixant de banda aquestes curiositats, que no deixen de tenir la seva transcendència perquè revelen que els productes catalans es van fent mercat fora del continent europeu, la realitat és que gairebé dues terceres parts de les exportacions de 2017 no han sortit de l’àmbit comunitari. Un percentatge que s’ha mantingut relativament estable d’ençà 2010, any d’inici de l’actual etapa expansiva.

Fora d’Europa, les exportacions a la meitat septentrional d’Amèrica creixen més que les adreçades al sud del continent. Un fet imputable a les diferències de cicle econòmic que mostren les principals economies dels dos hemisferis. En el cas d’Àsia, es va consolidant el protagonisme xinès alhora que es recuperen les exportacions al Japó.

Exportacions per països i àrees. Catalunya  (2017)
________________________ Milions
d'€
Variació (%)
Països / Àrees 2017/
2016
2016/
 2015
Alemanya 7.957 2,8 2,1
França 11.226 7,3 6,4
Itàlia 6.327 6,6 7,1
Portugal 4.670 7,0 -6,4
Regne Unit 4.031 3,1 -4,4
Resta UE 11.774 11,9 5,0
Total UE 45.984 7,2 3,1
Resta Europa 5.443 12,5 5,3
Total Europa 51.427 7,9 3,3
  
Estats Units d'Amèrica 2.614 21,2 1,1
Resta d'Amèrica Nord 287 16,0 12,1
Amèrica Central i Sud 4.211 7,9 -7,8
Total Amèrica 7.111 12,5 -4,5
  
Xina 1.540 17,7 11,3
Japó 842 5,1 -3,2
Resta del món 9.927 9,6 -1,2
  
Total exportacions 70.847 8,7 2,0
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML