Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya (1r.tr.2018)
Milions
d'€
Variació (%)
Sectors 1r.tr.2018/
1r.tr.2017
2017/
2016
Energia 592 -10,6 114,6
Alimentació i begudes 2.026 -2,9 6,9
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.445 -1,1 5,8
Química 4.321 0,3 7,5
Metal·lúrgic 1.104 1,3 12,7
  
Maquinària i equip. mecànic 1.059 -0,8 4,4
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 234 -3,7 2,0
Equip. elèctric i electrònic 1.122 4,7 10,2
Vehicles i altre mat. de transport 3.755 13,9 4,5
Resta sectors i no classificat 2.240 10,3 9,5
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

El creixement contingut que han mostrat les exportacions industrials catalanes durant el primer trimestre d’enguany respon a un ventall de variacions diverses, positives i negatives, segons les destinacions i les tipologies de productes.

El moderat creixement que han registrat les exportacions catalanes en el que va d’any és el saldo que resulta d’agregar un resultat molt expansiu de les vendes de Vehicles i altre material de transport i de productes de l’agregat Resta de sectors, que han registrat creixements interanuals de més del deu per cent, amb caigudes de les xifres d’exportació corresponents als sectors de l’Energia, l’Alimentació i el Tèxtil entre d’altres i l’estancament de la Química i la Maquinària i equip mecànic. Una heterogeneïtat de variacions de les dades trimestrals que contrasta amb la homogeneïtat dels totals de l’any passat.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques receptores de les exportacions catalanes, les xifres disponibles i provisionals revelen que només Xina i Amèrica del Nord han tancat el primer trimestre d’enguany en negatiu. La UE i també la resta d’Europa, han tornat a ser destí preferent de les exportacions industrials catalanes. Itàlia i Regne Unit, per motius diferents, són les grans economies europees en les que les exportacions catalanes han registrat un avanç més moderat. Si prenem com a referència les taxes de creixement de l’any passat, només les exportacions adreçades a Alemanya han tancat el darrer trimestre amb un creixement més intens que l’any passat.

Fora d’Europa, les exportacions al centre i sud del continent americà han mantingut un ritme de creixement notable alhora que s’han mantingut relativament estables en volum en el cas d’Àfrica i Àsia amb l’excepció ja esmentada de Xina.

Exportacions per països i àrees. Catalunya  (1r.tr.2018)
________________________ Milions
d'€
Variació (%)
Països / Àrees 1r.tr.2018/
 1r.tr.2017
2017/
 2016
Alemanya 2.121 5,6 2,8
França 2.959 3,8 7,3
Itàlia 1.608 1,1 6,6
Portugal 1.213 6,6 7,0
Regne Unit 1.100 2,5 3,1
Resta UE 3.096 4,3 11,9
Total UE 12.097 4,8 7,2
Resta Europa 1.346 4,1 12,5
Total Europa 13.443 4,7 7,9
  
Estats Units d'Amèrica 640 -4,5 21,2
Resta d'Amèrica Nord 59 -8,7 16,0
Amèrica Central i Sud 1.043 5,4 7,9
Total Amèrica 1.742 2,8 12,5
  
Xina 366 -8,5 17,7
Japó 205 0,0 5,1
Resta del món 2.489 1,2 9,6
  
Total exportacions 18.245 3,4 8,7
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML