Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya (gn-oct.2018)
Milions
d'€
Variació (%)
Sectors gn-oct.2018/
gn-oct.2017
2017/
2016
Energia 1.930 -19,9 114,6
Alimentació i begudes 6.972 -1,5 6,9
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 4.905 0,3 5,8
Química 14.494 3,6 7,5
Metal·lúrgic 3.654 3,1 12,7
  
Maquinària i equip. mecànic 3.706 2,6 4,4
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 768 -14,0 2,0
Equip. elèctric i electrònic 3.893 5,4 10,2
Vehicles i altre mat. de transport 10.825 13,9 4,5
Resta sectors i no classificat 7.881 10,3 9,5
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

El creixement cada cop més esmorteït que han mostrat les exportacions industrials catalanes durant els primers deu mesos de 2018 amaga un ventall molt heterogeni de comportaments segons destinacions i tipologies de productes.

El moderat creixement que han registrat les exportacions catalanes durant la major part de 2018 és deutor del dinamisme de sectors com ara la Química, el Metal•lúrgic i la Maquinària i equipament elèctric. Però ho és, bàsicament, de la forta expansió de les vendes de Vehicles i altre material de transport. Un ritme de creixement de gairebé el catorze per cent que s’ha vist parcialment contrarestat per la davallada de les exportacions d’Energia, Productes alimentaris i de la Indústria d’aparells de precisió, òptica i equipament ofimàtic. Una heterogeneïtat de variacions que contrasta amb la homogeneïtat de les d’un any abans.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques receptores de les exportacions catalanes, les xifres disponibles revelen que només Amèrica del Nord i Japó van camí de tancar 2018 en negatiu. Un binomi al que s’hi pot afegir Xina. La UE continua sent la destinació preferida de les exportacions industrials catalanes. En conjunt, el continent europeu absorbeix el 72% d’aquestes exportacions. Un percentatge que s’ha mantingut relativament estable el darrer quadrienni però que és sensiblement més baix, uns vuit punts percentuals, que el registrat deu anys enrere.

Fora d’Europa, les exportacions al centre i sud del continent americà han mantingut un ritme de creixement notable tot i la conjuntura poc favorable de les principals economies de la regió alhora que han evolucionat igualment a l’alça en el cas d’Àfrica i Àsia amb l’excepció ja esmentada de Japó i fins a cert punt, Xina.

Exportacions per països i àrees. Catalunya  (gn-oct.2018)
________________________ Milions
d'€
Variació (%)
Països / Àrees gn-oct.2018/
 gn-oct.2017
2017/
 2016
Alemanya 6.515 2,9 2,8
França 9.652 3,3 7,3
Itàlia 5.210 1,5 6,6
Portugal 4.078 5,7 7,0
Regne Unit 3.307 2,0 3,1
Resta UE 10.220 6,3 11,9
Total UE 38.982 3,9 7,2
Resta Europa 4.486 1,5 12,5
Total Europa 43.468 3,7 7,9
  
Estats Units d'Amèrica 2.100 -4,1 21,2
Resta d'Amèrica Nord 232 -4,2 16,0
Amèrica Central i Sud 3.757 7,9 7,9
Total Amèrica 6.088 2,9 12,5
  
Xina 1.264 1,2 17,7
Japó 700 -1,9 5,1
Resta del món 8.816 6,8 9,6
  
Total exportacions 60.336 3,9 8,7
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML