Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya (1r.sm.2017)
Milions
d'€
Variació (%)
Sectors 1r.sm.2017/
1r.sm.2017
2016/
2015
Energia 1.344,6 145,0 -12,6
Alimentació i begudes 4.303,1 11,1 7,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 2.877,8 4,3 -3,1
Química 8.566,6 9,7 1,0
Metal·lúrgic 2.180,7 11,1 -3,1
  
Maquinària i equip. mecànic 2.156,1 3,6 3,4
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 541,0 2,8 1,8
Equip. elèctric i electrònic 2.163,1 3,7 5,9
Vehicles i altre mat. de transport 6.446,7 4,4 6,8
Resta sectors i no classificat 4.356,1 8,5 0,5
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

El fort creixement de les exportacions industrials catalanes en el que va d’any s’ha traduït en variacions positives a totes les destinacions i en totes les tipologies de productes.

El fort creixement que han registrat les exportacions catalanes durant el primer semestre d’enguany ha estat liderat pel sector de l’Energia en termes relatius i per la Química en termes absoluts. Una dinàmica expansiva que també s’ha manifestat en l’Alimentació i begudes i la Metal·lúrgia. Tots han guanyat pes relatiu sobre el total exportat. Per contra, l’Ofimàtica, equips de precisió i òptica s’està quedant relativament al marge de la dinàmica expansiva que exhibeixen la resta de categories quant a vendes a l’exterior.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques de destinació de les exportacions catalanes, les xifres del primer semestre d’enguany revelen el protagonisme de Xina i Amèrica del Nord, especialment els Estats Units, en termes relatius. Si el cas de Xina no és cap novetat perquè ja acumulava dos anys sent la destinació que més havia crescut, la posició destacada dels Estats Units és més singular. Deixant de banda aquestes curiositats, que no deixen de tenir la seva transcendència perquè revelen com els productes catalans es van fent mercat fora del continent europeu, la realitat és que gairebé dues terceres parts de les exportacions de la primera meitat d’enguany no han sortit de l’àmbit comunitari. 

Fora del continent europeu, les exportacions a la meitat septentrional d’Amèrica creixen més que les adreçades al sud del continent. Un fet imputable a les diferències de cicle econòmic que mostren les principals economies dels dos hemisferis. En el cas d’Àsia, es va consolidant el protagonisme xinès alhora que es recuperen les exportacions al Japó.

Exportacions per països i àrees. Catalunya  (1r.sm.2017)
________________________ Milions
d'€
Variació (%)
Països / Àrees 1r.sm.2017/
 1r.sm.2016
2016/
 2015
Alemanya 4.030,9 2,7 2,1
França 5.720,0 5,4 6,9
Itàlia 3.294,4 10,5 5,7
Portugal 2.334,3 7,7 -3,5
Regne Unit 2.089,8 5,4 -4,3
Resta UE 5.946,6 13,7 5,2
Total UE 23.416,0 7,8 3,3
Resta Europa 2.641,3 10,0 5,1
Total Europa 26.057,3 8,0 3,4
  
Estats Units d'Amèrica 1.331,1 30,5 0,4
Resta d'Amèrica Nord 164,1 39,5 12,2
Amèrica Central i Sud 1.994,0 7,4 -7,8
Total Amèrica 3.489,2 16,5 -4,5
  
Xina 775,1 18,7 9,0
Japó 419,1 9,1 -3,1
Resta del món 4.908,6 11,6 -1,2
  
Total exportacions 35.649,4 9,5 2,0
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML