Impressió

Exportacions per sectors

Array
Array
Array
Array
Array
Exportacions industrials per sectors. Catalunya (1r.sm.2018)
Milions
d'€
Variació (%)
Sectors 1r.sm.2018/
1r.sm.2017
2017/
2016
Energia 1.106 -17,8 114,6
Alimentació i begudes 4.116 -4,4 6,9
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 2.869 -0,3 5,8
Química 8.754 2,2 7,5
Metal·lúrgic 2.281 4,6 12,7
  
Maquinària i equip. mecànic 2.209 2,4 4,4
Maqu. d'oficina, precisió i òptica 447 -17,3 2,0
Equip. elèctric i electrònic 2.275 5,2 10,2
Vehicles i altre mat. de transport 7.282 13,0 4,5
Resta sectors i no classificat 4.654 6,8 9,5
Nota: Dades provisionals.
Font: Idescat

El creixement contingut que han mostrat les exportacions industrials catalanes durant la primera meitat d’enguany respon a un ventall de variacions diverses, positives i negatives, segons les destinacions i les tipologies de productes.

El moderat creixement que han registrat les exportacions catalanes en el que va d’any és deutor, bàsicament, de la forta expansió de les vendes de Vehicles i altre material de transport. Un ritme de creixement de més del deu per cent que s’ha vist parcialment contrarestat per la davallada de les exportacions d’energia, productes alimentaris i de la indústria d’aparells de precisió, òptica i equipament ofimàtic. Una heterogeneïtat de variacions de les dades semestrals que contrasta amb la homogeneïtat dels totals de l’any passat.

Pel que fa als països i grans àrees geogràfiques receptores de les exportacions catalanes, les xifres disponibles revelen que només Amèrica del Nord i les grans economies asiàtiques han tancat la primera meitat d’enguany en negatiu. La UE i també la resta d’Europa, continua sent la destinació preferida de les exportacions industrials catalanes. Alhora, Itàlia és la única gran economia europea que ha reduït les seves importacions de productes catalans. Si hom pren com a referència les taxes de creixement de l’any passat, només les exportacions adreçades al Regne Unit i a Portugal mantenen un dinamisme comparable. La resta han perdut intensitat.

Fora d’Europa, les exportacions al centre i sud del continent americà han mantingut un ritme de creixement notable tot i la conjuntura poc favorable de les principals economies de la regió alhora que han evolucionat igualment a l’alça en el cas d’Àfrica i Àsia amb l’excepció ja esmentada de Xina i Japó.

Exportacions per països i àrees. Catalunya  (1r.sm.2018)
________________________ Milions
d'€
Variació (%)
Països / Àrees 1r.sm.2018/
1r.sm.2017
2017/
 2016
Alemanya 4.097 1,6 2,8
França 5.849 2,3 7,3
Itàlia 3.200 -2,9 6,6
Portugal 2.483 6,4 7,0
Regne Unit 2.161 3,4 3,1
Resta UE 6.243 3,3 11,9
Total UE 24.033 2,6 7,2
Resta Europa 2.745 3,9 12,5
Total Europa 26.778 2,8 7,9
  
Estats Units d'Amèrica 1.254 -5,8 21,2
Resta d'Amèrica Nord 124 -24,6 16,0
Amèrica Central i Sud 2.157 8,2 7,9
Total Amèrica 3.535 1,3 12,5
  
Xina 744 -4,0 17,7
Japó 408 -2,6 5,1
Resta del món 5.210 6,1 9,6
  
Total exportacions 36.674 2,9 8,7
Nota: Dades provisionals.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML