Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
  1r.tr.17  2n.tr.17  3r.tr.17  4t.tr.17  1r.tr.18  2n.tr.18  3r.tr.18
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) 3,8 4,0 5,2 6,4 5,2 4,3 2,7
Índex Producció (IPI)
-Total 4,9 -0,1 2,9 6,6 2,1 5,7 -0,2
- Consum 3,7 -1,4 1,7 5,4 0,4 6,9 1,6
- Equipament 5,4 -2,4 2,5 9,7 7,1 15,7 4,1
- Intermedis 7,3 1,3 4,8 5,7 2,6 3,7 -2,5
- Energia 2,5 2,2 3,3 6,1 -2,1 -9,1 -5,2
 
Exportacions de béns 13,5 5,9 6,5 9,5 3,6 2,6 3,4
Importacions de béns 12,9 5,2 8,8 7,4 4,7 9,0 11,3
Confiança Empres. (ICEH) 3,4 1,8 1,8 1,1 0,0 -0,9 -1,4
Índex Preus (IPRI)(2) 5,7 3,7 3,5 1,3 2,3 3,5 4,0
Cost laboral/treballador 0,5 0,2 -0,8 1,3 0,0 1,6
Afiliats Seguretat Social (2) 2,8 2,7 3,5 3,1 3,5 3,2 2,3
Aturats registrats (2) -15,3 -16,3 -15,5 -13,9 -12,2 -10,9 -9,3
 Espanya
PIB industrial (Var. real) 4,6 4,2 4,0 4,9 2,6 2,5 1,3
Índex Producció (IPI)
-Total 4,9 -0,1 1,9 4,8 0,8 3,4 0,6
- Consum 3,7 -1,4 -0,9 1,6 -0,7 1,3 -0,8
- Equipament 5,4 -2,4 4,2 6,7 1,1 6,8 3,4
- Intermedis 7,3 1,3 4,6 6,2 1,8 5,6 1,1
- Energia 2,5 2,2 -0,9 3,2 2,1 -1,3 -0,8
 
Exportacions de béns 14,1 6,1 6,4 8,4 2,1 4,1 8,6
Importacions de béns 15,4 7,3 10,7 8,6 1,6 9,0 9,6
Confiança Empres. (ICEH) 1,5 1,9 3,0 2,5 0,9 1,3 0,0
Índex Preus (IPRI)(2) 5,8 3,2 3,5 1,7 1,2 4,0 5,2
Cost laboral/treballador 0,9 0,4 0,3 1,1 0,3 0,9
Afiliats Seguretat Social (2) 3,3 3,0 3,6 3,3 3,1 3,3 2,6
Aturats registrats (2) -13,0 -13,2 -11,8 -11,3 -10,1 -9,5 -8,5
Crèdit (saldo viu) (2) -1,5 0,8 2,2 0,7 -2,4 -5,1
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals. (2) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

L’evolució del PIB industrial confirma que un dels motors de la recuperació de l’economia catalana perd força en línia amb la feblesa que mostra la demanda externa. La confiança empresarial va a la baixa.

L’estimació provisional de l’evolució del PIB industrial de Catalunya corresponent al tercer trimestre de 2018 valora el creixement interanual en menys del tres per cent, la taxa de creixement més baixa dels darrers setze trimestres. Dos punts percentuals menys que la mitjana del primer semestre de 2018 i tres punts menys que la del segon trimestre de 2017. És evident que el creixement ha perdut intensitat i que ho fa a una velocitat inusualment elevada. Una velocitat probablement condicionada per l’evolució tan expansiva que va registrar durant la segona meitat de l’any passat. Però hi ha motius per pensar que és quelcom més que una simple correcció tècnica. Sigui quina sigui l’evolució a curt termini, es pot donar per completat el que ha estat un quinquenni excepcionalment expansiu pel que fa a l’activitat industrial. L’enfosquiment del context econòmic internacional arran de les amenaces de guerres comercials, l’encariment del petroli i primeres matèries i el progressiu retorn a una política monetària menys expansiva per part dels Estats Units, a més de la incertesa del Brexit i les dificultats internes derivades de governs febles, poden explicar la progressiva pèrdua de confiança del món empresarial català i les expectatives que de manera força general anuncien un afebliment del creixement de l’economia a curt i mitjà termini.

En la mateixa línia de l’evolució del PIB sectorial, la bateria d’indicadors directament associats a l’activitat industrial que aquí es consideren transmet la idea d’una conjuntura relativament favorable que es comença a enfosquir pel que fa a les perspectives a curt i mitjà termini per l’evolució dels factors abans esmentats. Així, l’Índex de Producció Industrial (IPI) tempteja el signe negatiu per segon cop en els darrers setze trimestres. Deixant de banda el segment de l’energia, la responsabilitat d’aquest canvi de signe es imputable a tots els sectors, amb un paper rellevant per la producció de béns intermedis, el més directament afectat per l’augment dels preus de l’energia i dels costos productius. En la mateixa línia, l’Índex de Confiança Empresarial acumula ja tres trimestres d’estancament i lleu contracció.

Però per enfrontar aquests resultats negatius o escassament positius n’hi ha d’altres que no renuncien a un futur immediat en positiu. Sense poder escapar a un cert refredament de la conjuntura, les exportacions encara mostren un perfil alcista. Igual que les principals variables del mercat de treball.

XXXXXXXXXX