Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
   2n.tr.17  3r.tr.17  4t.tr.17  1r.tr.18  2n.tr.18  3r.tr.18  4t.tr.18
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) 4,0 5,2 6,4 4,2 2,7 0,4 -1,5
Índex Producció (IPI)
-Total -0,1 2,9 6,6 2,1 5,7 -0,5 -3,3
- Consum -1,4 1,7 5,4 0,4 6,9 1,3 -0,4
- Equipament -2,4 2,5 9,7 7,1 15,7 4,3 -1,7
- Intermedis 1,3 4,8 5,7 2,6 3,7 -2,9 -5,3
- Energia 2,2 3,3 6,1 -2,1 -9,1 -5,5 -8,5
 
Exportacions de béns 5,9 6,5 9,5 3,6 2,6 0,3 1,2
Importacions de béns 5,2 8,8 7,4 4,7 9,0 8,2 7,8
Confiança Empres. (ICEH) 1,8 1,8 1,1 0,0 -0,9 -1,4 -1,6
Índex Preus (IPRI)(2) 3,7 3,5 1,3 2,3 3,5 4,1 1,8
Cost laboral/treballador 0,2 -0,8 1,3 0,0 1,6 0,9
Afiliats Seguretat Social (2) 2,7 3,5 3,1 3,5 3,2 2,3 1,7
Aturats registrats (2) -16,3 -15,5 -13,9 -12,2 -10,9 -9,3 -7,7
 Espanya
PIB industrial (Var. real) 4,2 4,0 4,9 2,5 2,0 1,2 -1,1
Índex Producció (IPI)
-Total -0,1 1,9 4,8 0,8 3,4 0,6 -1,2
- Consum -1,4 -0,9 1,6 -0,7 1,3 -0,8 0,4
- Equipament -2,4 4,2 6,7 1,1 6,8 3,4 1,0
- Intermedis 1,3 4,6 6,2 1,8 5,6 0,9 -1,1
- Energia 2,2 -0,9 3,2 2,1 -1,3 -0,9 -5,4
 
Exportacions de béns 6,1 6,4 8,4 2,1 4,1 4,3 3,0
Importacions de béns 7,3 10,7 8,6 1,6 9,1 6,6 6,3
Confiança Empres. (ICEH) 1,9 3,0 2,5 0,9 1,3 0,0 -1,2
Índex Preus (IPRI)(2) 3,2 3,5 1,7 1,2 4,0 5,2 1,6
Cost laboral/treballador 0,4 0,3 1,1 0,3 0,9 1,1
Afiliats Seguretat Social (2) 3,0 3,6 3,3 3,1 3,3 2,6 2,1
Aturats registrats (2) -13,2 -11,8 -11,3 -10,1 -9,5 -8,5 -7,3
Crèdit (saldo viu) (2) 0,8 2,2 0,7 -2,4 -5,1 -2,6
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals. (2) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

La producció industrial catalana tanca en negatiu el darrer trimestre de 2018 i posa punt i final a un quinquenni de forta expansió. Com a factors explicatius cal citar la desacceleració de l’economia europea i el clima de guerra comercial imposat pel govern nord-americà, a més de l’augment dels preus industrials dels darrers mesos. El món empresarial no espera pas una millora de la conjuntura a curt termini.

La primera estimació de l’evolució del PIB industrial de Catalunya corresponent al darrer trimestre de 2018 es quantifica provisionalment en una descens interanual d’un 1,5%, la taxa de variació més negativa dels darrers vint-i-un trimestres. Un canvi radical de tendència, avançat ja el trimestre anterior, que respon parcialment a l’extraordinari impuls registrat durant la segona meitat de 2017. Però hi ha aspectes que fan pensar que no és pot reduir a una simple correcció tècnica. La negativa evolució de l’Índex de Confiança Empresarial per quart trimestre consecutiu i accentuant la caiguda, és un element determinant del clima imperant a final d’any. Sigui quina sigui l’evolució a curt termini, es pot donar per completat el que ha estat un quinquenni excepcionalment expansiu pel que fa a l’activitat industrial metropolitana. L’enfosquiment del context econòmic internacional arran de les amenaces de guerres comercials, l’encariment del petroli i primeres matèries, la incertesa del Brexit i les dificultats internes derivades de governs febles, poden explicar la ja esmentada pèrdua de confiança del món empresarial català i les expectatives que de manera unànime anuncien un afebliment del creixement de l’economia a curt i mitjà termini.

En la mateixa línia de l’evolució del PIB sectorial, la bateria d’indicadors directament associats a l’activitat industrial que aquí es consideren transmet la idea d’una conjuntura relativament favorable que s’ha començat a enfosquir pel que fa a les perspectives a curt i mitjà termini per l’evolució dels factors abans esmentats. Així, l’Índex de Producció Industrial (IPI) s’endinsa en terreny negatiu en tots els seus principals components. Un fet que no es produïa d’ençà començament de 2013. A més del segment de l’energia, que ja alerta d’una menor demanda del teixit productiu, la responsabilitat d’aquest canvi de signe recau bàsicament en la producció de béns intermedis, el més directament afectat per l’augment dels preus de l’energia i dels costos productius.

Les exportacions de productes manufacturats mostren, amb dades parcials i provisionals, una evolució molt més feble que un any abans. Alhora, l’evolució dels principals indicadors del mercat de treball també apunta a una pèrdua de dinamisme sectorial però moderant el to.

XXXXXXXXXX