Impressió

Indicadors d'activitat industrial

Indicadors d'activitat industrial (1)
  4t.tr.16  1r.tr.17  2n.tr.17  3r.tr.17  4t.tr.17  1r.tr.18  2n.tr.18
 Catalunya
PIB industrial (Var. real) 4,9 3,8 4,0 5,2 6,4 4,9 4,4
Índex Producció (IPI)
-Total 1,1 4,9 -0,1 2,9 6,6 2,1 5,9
- Consum -0,9 3,7 -1,4 1,7 5,4 0,4 7,6
- Equipament -0,3 5,4 -2,4 2,5 9,7 7,1 13,7
- Intermedis 2,3 7,3 1,3 4,8 5,7 2,6 3,8
- Energia 6,7 2,5 2,2 3,3 6,1 -2,1 -9,1
 
Exportacions de béns 1,7 13,5 5,9 6,5 9,5 3,6 2,7
Importacions de béns 4,6 12,9 5,2 8,8 7,4 4,7 6,2
Confiança Empres. (ICEH) -1,2 3,4 1,8 1,8 1,1 0,0 -0,9
Índex Preus (IPRI)(2) 1,7 5,7 3,7 3,5 1,3 2,3 3,5
Cost laboral/treballador 0,1 0,5 0,2 -0,8 1,3 0,0
Afiliats Seguretat Social (2) 2,9 2,8 2,7 3,5 3,1 3,5 3,2
Aturats registrats (2) -15,8 -15,3 -16,3 -15,5 -13,9 -12,2 -10,9
 Espanya
PIB industrial (Var. real) 2,2 3,1 3,4 3,9 4,6 2,8 3,0
Índex Producció (IPI)
-Total 0,2 4,9 -0,1 1,9 4,8 0,8 3,5
- Consum -0,8 3,7 -1,4 -0,9 1,6 -0,7 1,5
- Equipament -2,9 5,4 -2,4 4,2 6,7 1,1 7,0
- Intermedis 1,3 7,3 1,3 4,6 6,2 1,8 5,6
- Energia 3,9 2,5 2,2 -0,9 3,2 2,1 -1,3
 
Exportacions de béns 3,3 14,1 6,1 6,4 8,4 2,1 3,2
Importacions de béns 5,0 15,4 7,3 10,7 8,6 1,6 6,6
Confiança Empres. (ICEH) -1,1 1,5 1,9 3,0 2,5 0,9 1,3
Índex Preus (IPRI)(2) 2,8 5,8 3,2 3,5 1,7 1,2 4,1
Cost laboral/treballador 0,6 0,9 0,4 0,3 1,1 0,3
Afiliats Seguretat Social (2) 2,9 3,3 3,0 3,6 3,3 3,1 3,3
Aturats registrats (2) -12,2 -13,0 -13,2 -11,8 -11,3 -10,1 -9,5
Crèdit (saldo viu) (2) -2,4 -1,5 0,8 2,2 0,7 -2,4
Notes: (1) Variacions interanuals. Les del darrer període poden ser provisionals. (2) Dades de final de període.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Idescat, INE i Banco de España.

Array
Array
Array
Array

L’avanç del creixement del PIB industrial català durant el segon trimestre d’enguany confirma que un dels motors de la recuperació de l’economia perd força en línia amb la feblesa que mostra la demanda externa. La confiança empresarial va a la baixa.

Les estimacions disponibles de l’evolució del PIB industrial de Catalunya del segon trimestre d’enguany mostren un creixement interanual de més del quatre per cent. Mig punt percentual menys que un trimestre abans però superant encara la taxa de variació d’un any enrere. La primera conclusió és que el creixement ha perdut intensitat però no massa. Es podria considerar com una mínima correcció de l’excés de la segona meitat de l’any passat. Però hi ha motius per pensar que és quelcom més. En tot cas, es completa el que ha estat un quadrienni excepcionalment expansiu pel que fa a l’activitat industrial. L’enfosquiment del context econòmic internacional arran de les amenaces de guerres comercials, l’encariment del petroli i primeres matèries i el progressiu retorn a una política monetària menys expansiva, a més de les dificultats internes, poden explicar la progressiva pèrdua de confiança del món empresarial català i les expectatives que de manera força general anuncien un afebliment del creixement de l’economia a curt i mitjà termini.

En la mateixa línia de l’evolució del PIB sectorial, la bateria d’indicadors directament associats a l’activitat industrial que aquí es consideren transmet la idea d’una conjuntura relativament favorable que es comença a enfosquir pel que fa a les perspectives a curt i mitjà termini per l’evolució dels factors abans esmentats. La classe empresarial mira amb preocupació impotent la incidència que pot arribar a tenir el progressiu enduriment de la política monetària tant als Estats Units com a la zona euro en la demanda interna i especialment en la d’algunes economies en desenvolupament.

Tot i que els resultats del darrer trimestre han continuat sent globalment positius, el potencial de creixement a curt i mitjà termini s’està reduint per l’esgotament o progressiva retirada d’alguns dels factors que l’havien nodrit generosament. La forta devaluació interna ja s’ha començat a revertir de la mateixa manera que les excepcionals condicions de finançament tenen els dies comptats. L’encariment del petroli i primeres matèries en els mercats internacionals pot contrarestar el benefici que representa l’apreciació del dòlar per al sector exportador català. En definitiva, comportaments dispars a les diverses variables que es poden sintetitzar en una conjuntura encara expansiva però que està perdent tracció.

XXXXXXXXXX