Impressió

Actuacions per facilitar l'accés i la rehabilitació d'habitatges a Barcelona

Habitatges visats protegits i públics segons règim de protecció

Barcelona Catalunya
Visat inicial Certificat final Total iniciats protegits Total acabats protegits
Període Total Venda Lloguer Remodelació de barris Total Venda Lloguer Remodelació de barris
2006 1.442 630 649 163 898 393 288 217 7.592 3.803
2007 1.650 959 583 108 925 424 309 192 9.201 4.303
2008 1.174 533 641 0 1.913 740 1.073 100 10.542 6.315
2009 1.964 1.431 460 73 739 137 362 240 9.027 6.366
2010 893 227 666 0 944 587 329 28 7.602 6.735
 
2011 1.077 561 516 0 1.154 567 587 0 2.767 5.759
1r.tr. 270 7 263 0 172 102 70 0 n.d. n.d.
2n.tr. 297 73 224 0 290 186 104 0 n.d. n.d.
3r.tr. 341 328 13 0 306 252 54 0 n.d. n.d.
4t.tr. 169 153 16 0 386 27 359 0 n.d. n.d.
 
2012 306 184 122 0 1.081 604 432 45 1.926 5.147
1r.tr. 124 95 29 0 526 332 149 45 n.d. n.d.
2n.tr. 74 44 30 0 185 132 53 0 n.d. n.d.
3r.tr. 103 43 60 0 239 18 221 0 n.d. n.d.
4t.tr. 5 2 3 0 131 122 9 0 n.d. n.d.

Nota: les qualificacions definitives del règim de protecció dels acabats poden diferir de les qualificacions inicials.
Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya.

Array
Array
Array
Array
Ajuts a la rehabilitació a Barcelona (2012)
Període Expedients Habitatges Pressupost
(milers d'€)
Subvenció
(milers d'€)
Ajuts a la rehabilitació
Àmbit ciutat 196 3.059 16.496 2.136
ARI 216 2.582 14.518 2.979
AERI Sants 66 1.223 4.361 1.039
Sud-oest del Besòs 14 228 1.611 967
Ajuts per a la instal·lació d'ascensors
Ciutat 335 4.319 28.867 11.438
Altres ajuts
Àmbit ciutat 9 61 735 131
Pla de barris 14 259 500 250
Total
Total 850 11.731 67.088 18.939
Font: Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

Les limitacions pressupostàries que pateixen les administracions públiques sense excepcions expliquen les retallades que mostren les xifres de construcció d’habitatges sota algun tipus de protecció i també els de promoció pública.

Sent una situació comprensible per la mancança de recursos i crèdit, és especialment sagnant que aquesta davallada de la promoció pública o protegida es produeixi quan més demanda hi ha d’aquesta tipologia d’habitatges. Òbviament, es tracta d’una situació comuna al conjunt del país i com a tal, obligarà més aviat que tard, a una reformulació d’aquestes polítiques. Sembla evident que en el futur haurien de tenir un caràcter més anticíclic. Potenciar el lloguer temporal i les actuacions de rehabilitació possiblement són línies d’actuació més efectives per resoldre les necessitats de sostre d’un segment creixent de la població.

També és cert que la forta correcció dels preus dels habitatges en el mercat lliure contribuirà a satisfer una part d’aquesta demanda quan es normalitzi l’accés al crèdit.

Ajuts al pagament del lloguer a Barcelona (2012)
Borsa d'habitatge de lloguer RBE Lloguer just
Període Total Lloguer social Borsa Jove (Renda Bàsica
d'Emancipació)
Entrades Concedides %
concedides/
entrades
2008 9.551 6.920 4.199 61%
2009 297 131 166 12.017 7.553 5.232 69%
2010 292 163 129 15.424 7.668 5.645 74%
2011 186 90 96 17.506 4.763 4.315 91%
2012 144 97 47 5.579 3.857 3.670 95%

Font: Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML