Impressió

Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges

Barcelona Resta ÀM
Resta RMB
Àmbit Metropolità
RMB
Resta Catalunya Catalunya
Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats
2010 1.913 1.672 5.736 6.606 7.649 8.278 5.874 13.014 13.523 21.292
2011 1.073 1.839 3.975 6.349 5.048 8.188 2.850 10.516 7.898 18.704
2012 493 1.077 2.420 3.919 2.913 4.996 2.398 8.007 5.311 13.003
2013 697 666 959 2.420 1.656 3.086 1.380 3.427 3.036 6.513
2014 752 555 1.694 1.998 2.446 2.553 1.400 3.071 3.846 5.624
  
2015 1.408 836 2.590 1.199 3.998 2.035 2.178 1.999 6.176 4.034
1r.tr. 451 277 661 153 1.112 430 376 488 1.488 918
2n.tr. 394 146 435 148 829 294 602 534 1.431 828
3r.tr. 359 139 673 384 1.032 523 487 539 1.519 1.062
4t.tr. 204 274 821 514 1.025 788 713 438 1.738 1.226
  
2016 1.233 1.291 4.520 1.876 5.753 3.167 2.564 2.367 8.317 5.534
1r.tr. 323 196 1.058 358 1.381 554 569 552 1.950 1.106
2n.tr. 332 153 1.179 475 1.511 628 781 608 2.292 1.236
3r.tr. 320 628 1.111 473 1.431 1.101 595 562 2.026 1.663
4t.tr. 258 314 1.172 570 1.430 884 619 645 2.049 1.529
 
2017 1.373 1.039 7.089 3.025 8.462 4.064 2.878 3.251 11.340 6.892
1r.tr. 310 223 2.161 712 2.471 935 605 953 3.076 1.888
2n.tr. 514 409 2.099 682 2.613 1.091 759 652 3.372 1.743
3r.tr. 200 198 1.400 837 1.600 1.035 612 1.072 2.212 1.684
4t.tr. 349 209 1.429 794 1.778 1.003 902 574 2.680 1.577
Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya.
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Array
Array
Array
Array
Barcelona Resta Àmbit Metropolità
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
35,3 -33,4 21,9 39,3
2n.sem.2017/
2n.sem.2016
-5,0 -56,8 23,9 56,4
2017/2016 11,4 -19,5 56,8 61,2
2016/2015 -12,4 54,4 74,5 56,5

La construcció d’habitatges a Barcelona tanca 2017 recuperant una bona part de les pèrdues registrades un any abans. La xifra de 1.408 habitatges iniciats durant 2015 es manté com el volum anual més elevat dels darrers set anys.

Els gairebé 350 habitatges que segons fonts oficials s’han començat a construir a Barcelona durant el darrer trimestre de 2017 han estat determinants per a tancar l’any amb un creixement de l’11,4%, insuficient però, per a recuperar la dotació de 2015, la més elevada dels darrers anys. Observat amb perspectiva, la realitat és que després d’un trienni (2012-2014) realment miserable quant a promoció d’obra nova a la capital, amb una mitjana anual d’escassament 650 habitatges iniciats, durant el trienni següent (2015-2017) aquesta dotació mitjana s’ha més que doblat. Un efecte directe de la millora de l’economia i del mercat laboral i especialment de la progressiva normalització de l’accés al crèdit hipotecari a tipus extraordinàriament baixos. Aquest creixement de l’oferta nova, rellevant en termes relatius però discret en volum, ajuda a entendre la forta recuperació que han registrat els preus del mercat residencial. Una situació ben diferent de la que s’observa a l’entorn metropolità, on l’oferta d’habitatges nous manté un ritme de creixement intens i sostingut. Una dinàmica que es pot explicar per un major potencial de creixement d’aquest tipus de sostre fora de la capital, puntualment engreixat per la reactivació de projectes constructius que la darrera gran recessió havia deixat en el calaix.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML