Impressió

Construcció d'habitatges

Construcció d'habitatges

Barcelona Resta ÀM
Resta RMB
Àmbit Metropolità
RMB
Resta Catalunya Catalunya
Període Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats Iniciats Acabats
2010 1.913 1.672 5.736 6.606 7.649 8.278 5.874 13.014 13.523 21.292
2011 1.073 1.839 3.975 6.349 5.048 8.188 2.850 10.516 7.898 18.704
2012 493 1.077 2.420 3.919 2.913 4.996 2.398 8.007 5.311 13.003
2013 697 666 959 2.420 1.656 3.086 1.380 3.427 3.036 6.513
2014 752 555 1.694 1.998 2.446 2.553 1.400 3.071 3.846 5.624
  
2015 1.408 836 2.590 1.199 3.998 2.035 2.178 1.999 6.176 4.034
1r.tr. 451 277 661 153 1.112 430 376 488 1.488 918
2n.tr. 394 146 435 148 829 294 602 534 1.431 828
3r.tr. 359 139 673 384 1.032 523 487 539 1.519 1.062
4t.tr. 204 274 821 514 1.025 788 713 438 1.738 1.226
  
2016 1.233 1.291 4.520 1.876 5.753 3.167 2.564 2.367 8.317 5.534
1r.tr. 323 196 1.058 358 1.381 554 569 552 1.950 1.106
2n.tr. 332 153 1.179 475 1.511 628 781 608 2.292 1.236
3r.tr. 320 628 1.111 473 1.431 1.101 595 562 2.026 1.663
4t.tr. 258 314 1.172 570 1.430 884 619 645 2.049 1.529
 
2017  
1r.tr. 310 223 2.161 712 2.471 935 605 953 3.076 1.888
Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya.
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.

Array
Array
Array
Array
Barcelona Resta Àmbit Metropolità
Variació (%) Iniciats Acabats Iniciats Acabats
1r.tr.2017/
1r.tr.2016
-4,2 13,8 104,3 98,9
2n.sem.2016/
2n.sem.2015
2,7 128,1 52,8 16,1
2016/2015 -12,4 54,4 74,5 56,5
2015/2014 87,2 50,6 53,0 -40,0

Les dades d’habitatges iniciats durant el primer trimestre d’enguany insisteixen en les dinàmiques tan oposades seguides l’any passat a Barcelona i entorn metropolità.

Els 310 habitatges que s’han començat a construir a Barcelona durant el primer trimestre d’enguany és una xifra ajustada a la mitjana trimestral del darrer any i mig però sensiblement inferior a la registrada dos anys enrere. El repunt de 2015 no ha tingut continuïtat a la capital però sí a l’entorn metropolità i a la resta del país. Una dinàmica que es pot explicar per un major potencial de creixement d’aquest tipus de sostre fora de la capital, puntualment engreixat per la reactivació de projectes constructius que la crisi de final de la dècada passada va deixar a mig fer.

A banda de les espectaculars variacions en termes relatius, la realitat és que en valors absoluts la construcció de nous habitatges es mou encara en xifres de subsistència i amb nombrosos buits territorials. En conseqüència, hi ha molt marge de creixement. Però que aquesta trajectòria alcista es mantingui (o es reprengui o tot just s’iniciï) a mitjà termini dependrà bàsicament de com evolucioni el mercat laboral i l’actual situació d’estancament de les rendes familiars mitjanes. L’evolució dels tipus d’interès, que previsiblement tenen per endavant un llarg període d’estabilitat, no sembla pas un factor capaç de condicionar la demanda residencial.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML