Impressió

Habitatges iniciats a l'Àmbit Metropolità

Array
Array
Array
Array
Habitatges iniciats als grans municipis de l'Àmbit Metropolità
2015 2016 Ir.sm.2017
Barcelona 1.408 1.233 824
l'Hospitalet de Llobregat 165 560 191
Badalona 539 618 620
Terrassa 252 81 154
Sabadell 102 203 141
Mataró 112 89 202
Santa Coloma de Gramenet 4 9 2
Cornellà de Llobregat 14 336 124
Sant Cugat 260 552 358
Sant Boi de Llobregat 58 155 103
Rubí 17 77 56
Viladecans 48 111 43
el Prat de Llobregat 70 36 157
Castelldefels 31 67 31
Granollers 29 11 156
Cerdanyola del Vallès 14 40 52
Mollet del Vallès 13 12 4
Total municipis grans 3.136 4.190 3218
Total Àmbit Metropolità 3.998 5.753 5084
Total Catalunya 6.176 8.317 6448

La reactivació de la construcció residencial es va consolidant i generalitzant a l’àmbit metropolità, amb intensitats diferents segons els municipis.

Si el primer senyal de repunt que va registrar la construcció de sostre residencial a l’Àmbit Metropolità de Barcelona durant 2014 es va concentrar fora de les grans ciutats, l’augment de 2015 i 2016 va compensar aquell biaix. Això, juntament amb el protagonisme de la capital, explica que gairebé una tercera part de la nova oferta residencial a Catalunya és localitzi a Barcelona i a les dues principals ciutats de la primera corona metropolitana com són l’Hospitalet i Badalona. Una concentració que darrerament està perdent força. Si ja durant la segona meitat de 2016 va augmentar el protagonisme de ciutats grans i mitjanes de la primera i segona corones metropolitanes com ara Sabadell, Sant Cugat, Cornellà i Sant Boi, durant el primer semestre d’enguany aquesta dinàmica s’ha mantingut i ampliat amb noves ciutats com ara Mataró, Terrassa, el Prat de Llobregat i Granollers, alhora que Barcelona i especialment l’Hospitalet han vist com el seu pes relatiu es reduïa.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML