Impressió

Habitatges iniciats a l'Àmbit Metropolità

Array
Array
Array
Array
Habitatges iniciats als grans municipis de l'Àmbit Metropolità
2015 2016 Ir.tr.2017
Barcelona 1.408 1.233 310
l'Hospitalet de Llobregat 165 560 107
Badalona 539 618 201
Terrassa 252 81 72
Sabadell 102 203 64
Mataró 112 89 160
Santa Coloma de Gramenet 4 9 1
Cornellà de Llobregat 14 336 95
Sant Cugat 260 552 244
Sant Boi de Llobregat 58 155 38
Rubí 17 77 48
Viladecans 48 111 --
el Prat de Llobregat 70 36 154
Castelldefels 31 67 21
Granollers 29 11 83
Cerdanyola del Vallès 14 40 15
Mollet del Vallès 13 12 3
Total municipis grans 3.136 4.190 1.616
Total Àmbit Metropolità 3.998 5.753 2.471
Total Catalunya 6.176 8.317 3.076

La reactivació de la construcció residencial es va consolidant i generalitzant a l’àmbit metropolità, amb intensitats diferents segons els municipis.

Si el sobtat repunt –més d’un 75%- que va registrar la construcció de sostre residencial a l’entorn metropolità de Barcelona durant 2014 es va concentrar fora de les grans ciutats, l’augment de 2015 i 2016 ha compensat aquell biaix. Això, juntament amb el protagonisme de la capital, explica que gairebé una tercera part de la nova oferta residencial a Catalunya és localitzi a Barcelona i a les dues principals ciutats de la primera corona metropolitana com són l’Hospitalet i Badalona. Una concentració que darrerament està perdent força. Si ja durant la segona meitat de 2016 va augmentar el protagonisme de ciutats grans i mitjanes de la primera i segona corones metropolitanes com ara Sabadell, Sant Cugat, Cornellà i Sant Boi, durant el primer trimestre d’enguany aquesta dinàmica s’ha mantingut i ampliat amb noves ciutats com ara Mataró, Terrassa i el Prat de Llobregat, alhora que Barcelona i l’Hospitalet perdien protagonisme.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML