Impressió

Conjuntura sectorial

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Nombre d'empreses del sector de la construcció i dels serveis immobiliaris (1)
Període Barcelona Barcelonès Àmbit
Metrop. (2)
Catalunya
ds 2009 9.745 12.084 24.883 40.106
ds.2010 9.279 11.163 23.164 37.076
ds.2011 8.802 10.501 21.242 33.606
ds.2012 8.212 9.705 18.320 30.229
ds.2013 8.063 9.498 17.643 28.672
ds.2014 8.236 9.721 18.227 29.454
  
mç.2015 8.364 9.902 18.763 30.464
jn.2015 8.454 10.062 19.196 31.305
st.2015 8.370 9.912 18.905 30.704
ds.2015 8.435 10.025 19.194 30.947
  
mç.2016 8.623 10.256 19.606 31.738
jn.2016 8.750 10.441 19.997 32.414
st.2016 8.700 10.381 19.873 31.979
ds.2016 8.866 10.567 20.226 32.322
  
mç.2017 9.012 10.778 20.670 33.122
jn.2017 9.126 10.952 21.093 33.810
st.2017 9.109 10.942 20.924 33.447
ds.2017 9.130 10.979 20.987 33.380
1. Centres de cotització amb treballadors afiliats al RG de la Seguretat Social. El trencament metodològic de la sèrie en 2009 no permet la comparació amb perìodes anteriors.
2. A partir de 2011 les dades corresponen a l'Àmbit Metropolità, mentre que les anteriors corresponen a la RMB.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.

Variació (%) Barcelona Barcelonès AMB Catalunya
ds 2017/ds 2016 3,0 3,9 3,8 3,3
ds 2016/ds 2015 5,1 5,4 5,4 4,4
ds 2015/ds 2014 2,4 3,1 5,3 5,1

PIB sectorial i nombre de treballadors

La construcció i els serveis immobiliaris segueixen ampliant capacitat productiva. El creixement més intens es va concentrant a l’entorn metropolità.

Segons els registres de la Seguretat Social, el nombre d’empreses (centres de cotització) actives i amb treballadors assalariats al seu càrrec dedicades a la construcció i als serveis immobiliaris tanca 2017 amb senyals clars d’alentiment de la trajectòria expansiva iniciada a final de 2014 i accentuada durant el darrer any i mig. Dels augments interanuals que els darrers trimestres superaven àmpliament el quatre per cent a la capital i el cinc per cent a l’entorn metropolità s’ha passat a un creixement a final d’any de només el tres per cent a Barcelona i de poc més del quatre per cent a l’entorn metropolità. Un refredament de l’evolució expansiva que també s’ha fet sentir a la resta de Catalunya. Un punt d’inflexió de darrera hora que també s’ha fet notar en l’ocupació directa, especialment en el segment dels serveis immobiliaris. En tot cas, l’ocupació continua creixent amb intensitat després d’haver-se reduït a menys de la meitat de l’existent durant el bienni 2006-2007 de màxima activitat sectorial. En definitiva, la construcció i els serveis immobiliaris han emergit novament després d’ajustar el seu pes relatiu sobre el total del teixit productiu a uns valors més sostenibles tractant-se d’una economia altament desenvolupada.

Pel que fa a l’evolució del PIB de la construcció a Catalunya, els avanços i estimacions dels darrers quatre trimestres anuncien unes taxes de creixement que superen àmpliament les del conjunt. El canvi de tendència encetat a mitjan 2015 i consolidat al llarg de 2016, ha assolit el màxim creixement el darrer any gràcies a la confluència d’un ventall de factors que han propiciat l’activació de la demanda solvent, tant de famílies com d’empreses.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML