Impressió

Conjuntura sectorial

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Nombre d'empreses del sector de la construcció i dels serveis immobiliaris (1)
Període Barcelona Barcelonès Àmbit
Metrop. (2)
Catalunya
ds.2011 8.802 10.501 21.242 33.606
ds.2012 8.212 9.705 18.320 30.229
ds.2013 8.063 9.498 17.643 28.672
ds.2014 8.236 9.721 18.227 29.454
ds.2015 8.435 10.025 19.194 30.947
  
mç.2016 8.623 10.256 19.606 31.738
jn.2016 8.750 10.441 19.997 32.414
st.2016 8.700 10.381 19.873 31.979
ds.2016 8.866 10.567 20.226 32.322
  
mç.2017 9.012 10.778 20.670 33.122
jn.2017 9.126 10.952 21.093 33.810
st.2017 9.109 10.942 20.924 33.447
ds.2017 9.130 10.979 20.987 33.380
mç.2018 9.320 11.211 21.515 34.348
jn. 2018 9.433 11.369 21.959 35.053
st. 2018 9.312 11.233 21.638 34.512
1. Centres de cotització amb treballadors afiliats al RG de la Seguretat Social.
2. A partir de 2011 les dades corresponen a l'Àmbit Metropolità, mentre que les anteriors corresponen a la RMB.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.

Variació (%) Barcelona Barcelonès AMB Catalunya
st 2018/st 2017 2,2 2,7 3,4 3,2
ds 2017/ds 2016 3,0 3,9 3,8 3,3
ds 2016/ds 2015 5,1 5,4 5,4 4,4

PIB sectorial i nombre de treballadors

La construcció i els serveis immobiliaris segueixen ampliant capacitat productiva. El creixement més intens es va desplaçant cap a l’entorn metropolità.

Durant els primers nou mesos de 2018 el nombre d’empreses (centres de cotització a la Seguretat Social) actives i amb treballadors assalariats al seu càrrec dedicades a la construcció i als serveis immobiliaris ha mantingut la trajectòria notablement expansiva que l’ha caracteritzat durant el darrer trienni. Els senyals d’alentiment de la trajectòria expansiva apareguts durant els darrers mesos de 2017 a la capital han revifat. Sembla que s’ha de començar a parlar de refredament de l’evolució expansiva que també es fa sentir a la resta de Catalunya i que ha tingut especial incidència en el segment dels serveis immobiliaris. En tot cas, el nombre d’ocupats continua creixent amb intensitat després d’haver-se reduït a menys de la meitat de l’existent durant el bienni 2006-2007 de màxima activitat sectorial. En definitiva, la construcció i els serveis immobiliaris viuen una nova etapa expansiva després d’ajustar el seu pes relatiu sobre el total del teixit productiu a uns valors més sostenibles tractant-se d’una economia altament desenvolupada.

Pel que fa a l’evolució del PIB de la construcció a Catalunya, els avanços i estimacions dels darrers trimestres anuncien unes taxes de creixement que superen àmpliament les del conjunt. El canvi de tendència encetat a mitjan 2015 i consolidat al llarg de 2016 ha assolit el màxim creixement durant el darrer trimestre de 2017 gràcies a la confluència d’un ventall de factors que han propiciat l’activació de la demanda solvent, tant de famílies com d’empreses. Les estimacions més recents anuncien per a 2018 un creixement encara intens però cada cop més contingut. 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML