Impressió

Licitació oficial de les administracions públiques

Licitació oficial de les Administracions Públiques (milers d'€)
Total construcció Edificació Obra civil
Període Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
2011 1.162.083 10.854.335 519.172 3.418.369 642.912 7.435.965
2012 645.673 5.908.110 337.873 1.751.936 307.800 4.156.174
2013 750.412 6.916.736 220.827 1.702.589 529.585 5.214.147
2014 1.452.431 9.203.713 455.632 2.121.225 996.799 7.082.488
2015 1.066.025 7.716.741 363.953 2.236.034 702.071 5.480.707
  
2016 942.040 7.383.887 320.902 2.365.792 621.138 5.018.095
1r.tr. 158.002 1.887.337 58.971 500.441 99.031 1.386.896
2n.tr. 171.171 1.665.539 54.398 538.317 116.773 1.127.222
3r.tr. 327.070 2.039.236 111.506 712.790 215.564 1.326.446
4t.tr. 285.797 1.791.775 96.027 614.244 189.770 1.177.531
   
2017 1.358.120 10.191.601 632.844 3.460.898 725.276 6.730.703
1r.tr. 235.219 1.768.740 95.541 704.029 139.678 1.064.711
2n.tr. 280.149 1.934.107 121.783 690.389 158.366 1.243.718
3r.tr. 360.761 2.779.305 182.204 1.032.551 178.557 1.746.754
4t.tr. 481.991 3.709.449 233.316 1.033.929 248.675 2.675.520
2018
1r.tr. 345.283 3.126.517 166.675 1.081.727 178.608 2.044.790
2n.tr. 90.363 687.632 32.901 116.906 57.462 570.726
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Foment.
Variació (%) Total construcció Edificació Obra civil
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-15,5 3,0 -8,2 -14,0 -20,8 13,3
2n.sm.2017/
2n.sm.2016
37,5 68,6 100,2 55,8 5,4 75,4
2017/ 2016 44,2 37,6 97,2 46,3 16,8 33,5
2016/ 2015 -11,6 -4,3 -11,8 5,8 -11,5 -8,4

Array
Array
Array
Array

L’augment del volum d’obra pública licitada a Catalunya l’any passat i primers mesos d’enguany s’ha estroncat sobtadament. Una evolució que també s’observa al conjunt d’Espanya i que sembla imputable al canvi de govern, igualment inesperat.

Després de l’ajustament tan dràstic que va patir la licitació oficial de les AA.PP. durant el bienni 2012-2013 i de l’aparent canvi de terç que anunciaven les xifres de 2014, quatre anys després es constata que la inversió pública en edificació i obra civil s’ha estabilitzat en uns volums molt més baixos que ara fa deu anys. I les xifres del segon trimestre d’enguany alerten de que ni tan sols aquests volums estan assegurats. És inqüestionable que tant Catalunya com també Espanya necessiten dotar amb suficients recursos els seus pressupostos d’inversió pública. Però no ho és menys que aquest esforç inversor ha de contemplar objectius que van més enllà de l’edificació i l’obra civil. S’han d’esperar increments en els volums licitats però no seria realista fixar l’objectiu en magnituds similars a les que foren habituals durant la major part de la dècada passada. Les prioritats inversores van canviant i ara s’imposa avançar en la digitalització dels serveis públics per millorar-ne la seva eficiència.

Després del revifament que darrerament havia mostrat el percentatge de Catalunya sobre el total d’Espanya, la licitació oficial del conjunt de les AA.PP. durant els darrers nou mesos ha mostrat un descens preocupant. El volum corresponent a Catalunya augmenta en termes absoluts però menys que a la resta d’Espanya. Les dotacions continuen sent partides relativament minses en termes absoluts i són clarament insuficients per a corregir la pèrdua de pes relatiu que ha patit la inversió pública a Catalunya en relació al total d’Espanya els darrers anys.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML