Impressió

Licitació oficial de les administracions públiques

Licitació oficial de les Administracions Públiques (milers d'€)
Total construcció Edificació Obra civil
Període Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
2010 3.505.124 21.590.596 1.544.241 8.068.020 1.960.882 13.522.576
2011 1.162.083 10.854.335 519.172 3.418.369 642.912 7.435.965
2012 645.673 5.908.110 337.873 1.751.936 307.800 4.156.174
2013 750.412 6.916.736 220.827 1.702.589 529.585 5.214.147
2014 1.452.431 9.203.713 455.632 2.121.225 996.799 7.082.488
 
2015 1.066.025 7.716.741 363.953 2.236.034 702.071 5.480.707
1r.tr. 206.843 1.980.381 76.931 513.492 129.912 1.466.889
2n.tr. 356.630 2.772.729 135.951 824.937 220.679 1.947.792
3r.tr 201.929 1.374.606 77.522 470.756 124.406 903.850
4t.tr. 300.623 1.589.025 73.549 426.849 227.074 1.162.176
2016 942.040 7.396.053 320.902 2.365.792 621.138 5.030.261
1r.tr. 158.002 1.887.337 58.971 500.441 99.031 1.386.896
2n.tr. 171.171 1.665.539 54.398 538.317 116.773 1.127.222
3r.tr. 327.070 2.039.236 111.506 712.790 215.564 1.326.446
4t.tr. 285.797 1.803.941 96.027 614.244 189.770 1.189.697
   
2017    
1r.tr. 235.511 1.767.119 95.834 704.289 139.677 1.062.830
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Foment.
Variació (%) Total construcció Edificació Obra civil
Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya
1r.tr.2017/
1r.tr.2016
49,1 -6,4 62,5 40,7 41,0 -23,4
2n.sm.2016/
2n.sm.2015
22,0 29,7 37,4 47,8 15,3 21,8
2016/ 2015 -11,6 -4,2 -11,8 5,8 -11,5 -8,2
2015/ 2014 -26,6 -16,2 -20,1 5,4 -29,6 -22,6

Array
Array
Array
Array

L’augment que ha registrat l’obra pública licitada a Catalunya durant la segona meitat de 2016 s’ha mantingut durant els primers mesos d’enguany. Un resultat que si bé compensa una bona part de la davallada del primer semestre de l’any passat és insuficient a l’hora de redreçar la contracció de 2015. La iniciativa privada ha estat determinant per a mantenir la trajectòria alcista del volum total d’inversió en construcció.

Després del fort ajustament que d’ençà 2011 ha patit la licitació oficial de les AA.PP. com a conseqüència de les restriccions pressupostàries imposades per a corregir els creixents desequilibris de l’economia espanyola, les xifres de 2014 anunciaven un canvi de tendència que, vista l’evolució del darrer bienni, s’ha revelat poc consistent. La progressiva contenció de la càrrega financera que suporten els pressupostos públics gràcies a l’expansiva política monetària aplicada pel BCE i a la recuperació de la confiança dels mercats financers en una economia que creix de manera destacada en el context de la UE, ha permès alliberar i captar recursos per a finançar noves inversions públiques. Això, i que els mínims registrats durant el bienni 2012-2013 eren insostenibles i amenaçaven el manteniment i correcte funcionament de les infraestructures del país, explica el sobtat i obligat canvi de tendència del volum d’obra licitada durant 2014.

Però tot i que aquells factors favorables s’han mantingut en el temps, la recuperació dels volums licitats va tornar a canviar de signe durant la segona meitat de 2015 i primer semestre de 2016. Una nova davallada que les xifres de la segona meitat de l’any passat i primer trimestre d’enguany han ajudat a contenir. Malgrat aquest gir de darrera hora, 2016 fou un any desaprofitat pel que fa a la reactivació de la inversió pública. Deu mesos de govern estatal en funcions i repetició d’eleccions deixen seqüeles. I una d’elles, com reflecteix la Comptabilitat Nacional d’Espanya, és la progressiva pèrdua de dinamisme de la inversió en construcció.

A Catalunya, la licitació oficial del conjunt de les AA.PP. durant el primer trimestre d’enguany ha revifat en relació als mínims del darrer bienni. Sent partides minses en termes absoluts, es comença a corregir la pèrdua de pes relatiu que ha patit la inversió pública a Catalunya en relació al total d’Espanya els darrers anys.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML