Impressió

Llicències d'obres majors

Augmenta el volum de sostre previst a les llicències d’obres majors. El canvi de tendència encetat durant el bienni 2013-2014 sembla que s’ha consolidat al llarg de 2016.

La severa contracció que d’ençà els darrers anys de la dècada passada ha registrat el sector de la construcció arreu del país té el seu testimoni a Barcelona amb un quadrienni de descens sostingut del volum de sostre aprovat a les llicències d’obres, tant de nova construcció com de reforma i ampliació. Les dades de 2013 mostraven ja una certa estabilitat després dels mínims assolits un any abans, amb un petit repunt que les dades de 2014 van confirmar. Els volums eren encara discrets però les xifres de la segona meitat de 2015 i la major part de 2016 semblen confirmar la represa de l’activitat constructora de la mà de la majoria dels usos a que es destinarà la superfície a construir.