Impressió

Habitatges i places d'aparcament

Array
Array
Array
Array
Habitatges i places d'aparcament
Habitatges Places
d'aparca-
ment
Període Total Nou Reforma i ampliació Habitatge
protegit
2010 2.593 1.921 672 829 4.431
2011 2.545 1.891 654 735 5.983
2012 2.015 1.492 523 162 2.649
2013 1.474 768 706 97 2.050
2014 1.773 1.314 459 252 2.679
  
2015 1.825 1.223 602 358 1.513
1r.tr. 370 321 49 126 234
2n.tr. 318 223 95 44 201
3r.tr. 532 268 264 0 455
4t.tr. 605 411 194 188 623
  
2016 2.977 2.016 961 304 4.425
1r.tr. 602 507 95 143 799
2n.tr. 1.264 604 660 46 1.036
3r.tr. 654 517 137 87 1.310
4t.tr. 457 388 69 28 1.280
  
2017 2.854 2.151 703 63 3.353
1r.tr. 911 685 226 63 1.481
2n.tr. 542 414 128 0 512
3r.tr. 544 416 128 0 655
4t.tr. 857 636 221 0 705
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Variació (%) Habitatge
Total Nou Reforma i ampl.
4t.tr.2017/4t.tr.2016 87,5 63,9 220,3
2n.sem.17/2n.sem.2016 26,1 16,2 69,4
2017/2016 -4,1 6,7 -26,8
2016/2015 63,1 64,8 59,6

Durant el darrer any s’ha frenat la trajectòria lleument alcista del nombre d’habitatges previstos a les llicències d’obres aprovades. El moderat augment dels habitatges nous de promoció lliure s’ha vist contrarestat per la contenció dels reformats i la davallada dels protegits.

A la fluixa evolució del nombre d’habitatges nous previstos a les llicències d’obres aprovades durant el quadrienni 2012-2015 l’ha seguit un bienni relativament expansiu. Si hom hi suma l’evolució més estable durant la dècada de crisi del nombre d’habitatges sotmesos a reforma/ampliació, sembla que el procés d’ajustament que ha viscut la construcció residencial a Barcelona es pot donar per tancat. Tot i que no s’han de descartar alts i baixos en els propers trimestres, la tendència sembla relativament ferma mentre no s’alterin substancialment les circumstancies en les que es basa aquest renaixement de la demanda de sostre residencial que és el que impulsa la construcció i reforma d’habitatges. Així, les previsions que apunten a la continuïtat del creixement del PIB i del nombre d’ocupats constitueixen una bona base que, recolzada en una progressiva normalització del mercat hipotecari, previsiblement s’haurà d’enfrontar a uns preus elevats i amb tendència a l’alça per l’escassetat de l’oferta i a l’inici del canvi de cicle dels tipus d’interès.
 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML