Impressió

Habitatges i places d'aparcament

Array
Array
Array
Array
Habitatges i places d'aparcament
Habitatges Places
d'aparca-
ment
Període Total Nou Reforma i ampliació Habitatge
protegit
2011 2.545 1.891 654 735 5.983
2012 2.015 1.492 523 162 2.649
2013 1.474 768 706 97 2.050
2014 1.773 1.314 459 252 2.679
2015 1.825 1.223 602 358 1.513
  
2016 2.977 2.016 961 304 4.425
1r.tr. 602 507 95 143 799
2n.tr. 1.264 604 660 46 1.036
3r.tr. 654 517 137 87 1.310
4t.tr. 457 388 69 28 1.280
  
2017 2.854 2.151 703 63 3.353
1r.tr. 911 685 226 63 1.481
2n.tr. 542 414 128 0 512
3r.tr. 544 416 128 0 655
4t.tr. 857 636 221 0 705
2018
1r.tr. 716 602 114 0 865
2n.tr. 1.013 775 238 8 1.123
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Variació (%) Habitatge
Total Nou Reforma i ampl.
2n.tr.2018/2n.tr.2017 86,9 87,2 85,9
1r.sem.18/1r.sem.2017 19,0 25,3 -0,6
2017/2016 -4,1 6,7 -26,8
2016/2015 63,1 64,8 59,6

Durant la primera meitat d’enguany s’ha recuperat la trajectòria lleument alcista del nombre d’habitatges previstos a les llicències d’obres aprovades. El segment dels habitatges nous de promoció lliure s’imposa al dels reformats mentre que l’oferta d’habitatge protegit no reacciona.

Després d’un bienni força expansiu en la promoció de sostre nou i atesa l’evolució relativament estable que durant la dècada de crisi ha mantingut el nombre d’habitatges sotmesos a reforma/ampliació, sembla que el procés d’ajustament que ha viscut la construcció residencial a Barcelona es pot donar per tancat. Tot i que no s’han de descartar alts i baixos en els propers trimestres, la tendència sembla relativament ferma mentre no s’alterin substancialment les circumstancies en les que es basa aquest renaixement de la demanda de sostre residencial que és el que impulsa la construcció i reforma d’habitatges. Així, les previsions que apunten a la continuïtat del creixement de l’activitat econòmica i del nombre d’ocupats constitueixen una bona base que, recolzada en una progressiva normalització del mercat hipotecari, previsiblement s’haurà d’enfrontar a uns preus elevats i amb tendència a l’alça per l’escassetat de l’oferta i a l’inici del canvi de cicle dels tipus d’interès.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML