Impressió

Habitatges i places d'aparcament

Array
Array
Array
Array
Habitatges i places d'aparcament
Habitatges Places
d'aparca-
ment
Període Total Nou Reforma i ampliació Habitatge
protegit
2010 2.593 1.921 672 829 4.431
2011 2.545 1.891 654 735 5.983
2012 2.015 1.492 523 162 2.649
2013 1.474 768 706 97 2.050
2014 1.773 1.314 459 252 2.679
  
2015 1.825 1.223 602 358 1.513
1r.tr. 370 321 49 126 234
2n.tr. 318 223 95 44 201
3r.tr. 532 268 264 0 455
4t.tr. 605 411 194 188 623
  
2016 2.977 2.016 961 304 4.425
1r.tr. 602 507 95 143 799
2n.tr. 1.264 604 660 46 1.036
3r.tr. 654 517 137 87 1.310
4t.tr. 457 388 69 28 1.280
  
2017
1r.tr. 911 685 226 63 1.481
2n.tr. 541 413 128 0 512
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Variació (%) Habitatge
Total Nou Reforma i ampl.
2n.tr.2017/2n.tr.2016 -57.2 -31.6 -80.6
1r.sem.2017/1r.sem.2016 -22,2 -1,2 -53,1
2016/2015 63.1 64.8 59.6
2015/2014 2.9 -6.9 31.2

La promoció de nous habitatges tanca la primera meitat d’enguany intentant consolidar el volum assolit l’any passat. Un cop s’ha començat a cobrir el dèficit d’oferta generat durant el quadrienni 2012-2015, s’inicia una fase de creixement ajustat a les possibilitats reals del mercat.

A la fluixa evolució del nombre d’habitatges nous previstos a les llicències d’obres aprovades durant el primer lustre de l’actual dècada l’ha seguit un 2016 i primera meitat de 2017 notablement expansiu. Malgrat l’evolució més erràtica del nombre d’habitatges sotmesos a reforma/ampliació, sembla que el procés d’ajustament que ha viscut la construcció residencial a Barcelona es pot donar per tancat. Tot i que no s’haurien de descartar alts i baixos en els propers trimestres, la tendència sembla ferma mentre no s’alterin substancialment les circumstancies en les que es basa aquest renaixement de la demanda de sostre residencial que és el que impulsa la construcció i reforma d’habitatges. Així, les previsions que apunten a la continuïtat del creixement del PIB constitueixen una bona base si no es veu alterada per un encariment excessiu o noves restriccions en el finançament d’aquest tipus d’inversió. També dependrà de com evolucioni la volàtil i interessada inversió estrangera a mesura que els preus vagin recuperant els nivells d’abans de la crisi.

Els gairebé 900 habitatges reformats/ampliats de mitjana anual que resulten de les xifres dels darrers dos anys és una magnitud que supera les previsions equivalents dels darrers vuit anys. La recuperació dels nivells d’activitat d’abans de la crisi es pot donar gairebé per feta en aquest segment de l’activitat constructora. Ara toca mantenir aquest volum d’activitat per tal d’assegurar el manteniment en bon estat d’ús del parc residencial de la ciutat.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML