Impressió

Sostre

Sostre previst a les llicències d'obres majors aprovades (m2)
Total Sostre nou Reforma i
ampliació
Període Total nou Habitatge Aparcament Comercial Oficines Equipaments
i hotels
Indústries
i altres
2010 753.522 552.653 131.985 138.570 30.094 63.295 131.002 57.709 200.869
2011 737.379 428.424 136.795 135.329 22.853 35.442 61.726 36.279 308.955
2012 524.516 226.675 63.196 66.993 10.139 5.614 67.282 13.451 297.840
2013 547.084 291.199 51.692 63.167 15.182 26.913 61.629 72.615 255.885
2014 632.452 319.188 93.190 104.403 21.359 20.505 54.576 25.154 313.264
  
2015 632.354 257.575 101.181 53.727 16.881 2.888 59.875 23.023 374.779
1r.tr. 96.229 39.207 22.165 6.029 3.669 2.019 4.759 565 57.022
2n.tr. 143.583 37.492 10.745 5.011 0 0 17.843 3.894 106.091
3r.tr. 201.533 62.511 29.958 15.383 6.217 0 9.351 1.603 139.022
4t.tr. 191.009 118.364 38.314 27.305 6.995 869 27.921 16.961 72.644
  
2016 944.719 585.909 174.962 141.731 12.598 93.461 75.388 87.770 358.809
1r.tr. 217.076 111.825 45.302 23.300 263 24.502 11.726 6.732 105.251
2n.tr. 257.482 161.698 57.612 33.902 2.669 3.556 15.002 48.958 95.783
3r.tr. 294.054 192.248 44.984 47.370 8.381 65.403 12.202 13.907 101.806
4t.tr. 176.107 120.138 27.064 37.158 1.285 0 36.457 18.173 55.969
  
2017
1r.tr. 299.893 155.796 53.484 50.074 5.201 11.061 29.214 6.762 144.097
2n.tr. 183.491 95.660 31.817 19.228 4.907 18.765 4.017 16.927 87.831
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Nou Ref.i ampl.
2n.tr.2017/2n.tr.2016 -28,7 -40,8 -8,3
1r.sem.17/1r.sem.2016 1,9 -8,1 15,4
2016/2015 49,4 127,5 -4,3
2015/2014 0,0 -19,3 19,6

La contracció del volum de sostre a construir previst en les llicències d’obres aprovades durant el segon trimestre d’enguany aporta un toc de realisme a la trajectòria fortament expansiva de 2016 i primers mesos d’enguany. Intentar consolidar el milió de m2/any és prioritari a continuar creixent en volum.

Els quasi cinc cents mil metres quadrats de sostre previstos en les llicències d’obra nova i de reforma i ampliació tramitades per l’Ajuntament de Barcelona durant el primer semestre d’enguany superen molt lleument la dotació aprovada durant el mateix període de 2016 i permeten mantenir el total anual a l’entorn del milió de metres quadrats/any, una fita inassolible fins enguany en l’actual dècada. I encara més il•lustratiu és que aquesta dotació de sostre previst els darrers dotze mesos pràcticament dobla els darrers mínims registrats fa tot just tres anys. El gràfic adjunt permet copsar que tot i la trajectòria ascendent i de posterior consolidació que dibuixen les dades del darrer any i mig, s’està lluny –pel que fa a l’obra nova- de les magnituds que sovintejaven durant la dècada passada. Un dèficit que ja gairebé no s’aprecia en el segment de les llicències de reforma/ampliació.

El detall per usos previstos de la superfície de nova construcció aprovada en el que va d’any constata, a més del tradicional protagonisme compartit entre usos residencials i sostre per aparcaments, l’augment de les promocions de sostre per a la majoria d’usos productius i equipaments. Per contra, els industrials evolucionen a la baixa després del fort creixement de l’any passat.

La construcció, i especialment la inversió immobiliària, ha viscut i viu un moment de reactivació relativament general i que s’ha fet especialment evident al municipi de Barcelona. L’estretor del mercat, tant en estoc de producte disponible com de potencial de creixement en el segment de nova construcció, explica l’impacte que ha tingut en els preus del mercat residencial el revifament de la demanda gràcies a una economia en expansió i que genera nova ocupació en un context de tipus d’interès excepcionalment baixos. Amb la pressió afegida i determinant de la irrupció en el mercat local d’inversors estrangers atrets per unes rendibilitats comparativament molt atractives.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML