Impressió

Consum, comerç i preus

La forta i sostinguda recuperació de la demanda interna, sumada al canvi de cicle del preu del petroli i primeres matèries, ha reactivat novament les tensions inflacionistes. 

Segons les estimacions de la Comptabilitat Nacional Trimestral el consum privat mostra un cert alentiment del ritme de creixement exhibit durant la major part del bienni 2015-2016. La represa del consum afavorida per la millora de les expectatives, els baixos tipus d’interès, la deflació de preus i la millora del mercat de treball i del nombre d’ocupats, s’endinsa en una fase de creixement més contingut atès que ja s’ha satisfet una bona part de la demanda retinguda i que els preus han començat a remuntar. La conjuntura econòmica continuarà sent positiva durant la major part de 2017 i es continuarà creant ocupació. Però a un ritme més moderat i previsiblement perdent capacitat adquisitiva pel repunt dels preus. I sense descartar que si perduren els tipus d’interès negatius o quasi negatius amb els que s’ha tancat 2016, es pot assistir a un enduriment més accelerat de l’expansiva política monetària del BCE.