Impressió

Indicadors de consum

El consum d’aigua a la capital s’estanca durant la segona meitat de 2016 però en el conjunt de l’any registra un creixement d’intensitat similar al de 2015. Una variació recolzada en l’augment de l’activitat econòmica, en una major despesa en l’àmbit domèstic i en un augment de la demanda per a usos públics.

El fort creixement del primer semestre –any de traspàs i hivern molt suau i amb poca pluja- s’ha començat a desaccelerar durant l’estiu i ha canviat de signe durant el darrer trimestre de l’any. En el conjunt de 2016 el consum d’aigua ha crescut un 2,3%, pràcticament el mateix que un any abans, reflectint l’augment que han registrat els diferents usos. Sembla que el consum d’aigua a la ciutat ha consolidat el canvi de tendència registrat un any abans però sense superar el consum mitjà anual del quinquenni 2008-2012. Es tracta d’un canvi de tendència especialment rellevant en termes relatius en el consum associat als serveis i usos públics.

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, l’evolució del darrer any s’ha caracteritzat per una sostinguda contenció de la tendència lleument alcista encetada a mitjans de 2015. Una tendència associada directament a la millora de la conjuntura econòmica i afectada negativament per una demanda per a calefacció i refrigeració força més moderada del que era previsible segons la sèrie històrica. Sigui quin sigui aquest impacte estacional, s’ha de valorar positivament que s’avanci en una major eficiència energètica de l’activitat econòmica.