Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2011 97.467 64.581 27.684 5.203
2012 96.541 64.024 27.172 5.345
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
  
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
1r.tr. 26.102 18.250 6.436 1.416
2n.tr. 24.271 15.851 7.014 1.406
3r.tr. 24.152 15.711 6.799 1.641
4t.tr. 20.881 13.329 6.143 1.410
  
2017 96.140 63.634 26.694 5.813
1r.tr. 26.355 18.381 6.684 1.291
2n.tr. 24.519 15.995 7.096 1.427
3r.tr. 23.495 15.418 6.455 1.621
4t.tr. 21.771 13.840 6.458 1.474
2018 95.343 63.272 26.387 5.685
1r.tr. 24.496 17.275 5.972 1.250
2n.tr. 24.587 16.501 6.850 1.236
3r.tr. 24.036 15.325 6.936 1.776
4t.tr. 22.224 14.172 6.630 1.423
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
4t.tr.2018/4t.tr.2017 2,1 2,4 2,7 -3,5
1r.sm.2018/1r.sm.2017 -3,5 -1,7 -7,0 -8,5
2017 / 2016 0,8 0,8 1,1 -1,0
2016 / 2015 2,3 2,2 2,1 4,8

El consum d’aigua a Barcelona es manté estable, absorbint l’augment de la demanda derivat del creixement econòmic i de la població de fet amb més eficiència en el consum.

El consum d’aigua a Barcelona durant 2018 ha evolucionat de manera inversa a com ho havia fet un any abans: l’augment del segon semestre ha quasi compensat la pèrdua del primer. En termes anuals, el consum d’aigua s’ha mantingut estancat a l’entorn dels 95 milions de m3, en la línia del quinquenni anterior. Tots els segments del consum mostren la mateixa variació lleument a la baixa, sobresortint l’apartat Altres, que inclou el consum d’aigua dels serveis municipals. Un descens, el d’aquest apartat, concentrat bàsicament durant el darrer trimestre de l’any i que s’ha d’imputar a l’estalvi d’aigua de xarxa en la neteja de carrers i espais verds gràcies a una tardor molt plujosa. A banda d’aquest i altres aspectes conjunturals i sovint anecdòtics, la realitat que posen de manifest les dades és que la ciutat ha crescut i està creixent en activitat econòmica i en població de fet sense incrementar el consum d’aigua.

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, les xifres dels darrers mesos apunten a un sobtat afebliment de la trajectòria lleument expansiva seguida durant la segona meitat de l’any passat i primera d’enguany. Un canvi de tendència imputable en exclusiva als sectors productius i que estaria relacionat amb l’afebliment del creixement del PIB que ja reflecteixen les primeres estimacions oficials.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML