Impressió

Consum d'aigua i energia

Array
Array
Array
Array
Array
Consum d'aigua a Barcelona milers m3
Període Total Domèstic Comercial i
industrial
Altres
2010 97.432 64.929 27.741 4.762
2011 97.467 64.581 27.684 5.203
2012 96.541 64.024 27.172 5.345
2013 94.676 63.785 25.824 5.067
2014 91.391 61.067 25.252 5.072
  
2015 93.252 61.801 25.845 5.606
1.tr. 24.821 17.490 6.124 1.207
2n.tr. 23.357 15.821 6.315 1.221
3r.tr. 23.821 15.124 6.957 1.740
4t.tr. 21.253 12.366 6.449 1.438
  
2016 95.406 63.141 26.391 5.873
1r.tr. 26.102 18.250 6.436 1.416
2n.tr. 24.271 15.851 7.014 1.406
3r.tr. 24.152 15.711 6.799 1.641
4t.tr. 20.881 13.329 6.143 1.410
  
2017
1r.tr. 26.355 18.381 6.684 1.291
2n.tr. 24.519 15.995 7.096 1.427
3r.tr. 23.495 15.418 6.455 1.621
Font: Dades d'Aigües de Barcelona facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Total Domèstic Comercial
/industrial
Altres
3r.tr.2017/3r.tr.2016 -2,7 -1,9 -5,1  -1,2
1r.sm.2017/1r.sm.2016 1,0 0,8 2,5 -3,7
2016 / 2015 2,3 2,2 2,1 4,8
2015 / 2014 2,0 1,2 2,3 10,5

El consum d’aigua a Barcelona s’estabilitza alhora que augmenta el d’energia elèctrica al conjunt de Catalunya.

Després d’un bienni (2015-2016) moderadament expansiu pel que fa al consum d’aigua a la ciutat i de que el primer semestre de 2017 oferís un perfil igualment alcista però força més contingut, el trimestre estiuenc d’enguany s’ha tancat amb un descens relativament significatiu, originat bàsicament en el segment del consum directament lligat a l’activitat productiva. Però també el consum domèstic, responsable de dues terceres parts del consum total, i el de serveis municipals, han tancat el període amb un consum lleument més moderat que un any abans. La major intensitat de la contracció del consum per a usos productius es pot imputar parcialment a un efecte calendari derivat d’un trimestre amb menys dies laborables que un any abans.   

Pel que fa al consum d’electricitat a Catalunya, el repunt del primer trimestre de 2017, accentuat durant el segon, s’ha mantingut durant els mesos d’estiu tot i que moderant la intensitat. Un tret a remarcar és que, a diferència del que s’ha vist en el consum d’aigua, tot i l’efecte calendari abans esmentat, l’activitat productiva ha estat la principal responsable de l’augment de consum d’electricitat durant el període estiuenc.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML