Impressió

Matriculació de vehicles

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Matriculació de vehicles
Període Barcelona Província Catalunya Espanya
2011 32.414 140.165 181.312 1.143.539
2012 28.454 122.387 158.190 968.368
2013 29.368 129.275 167.303 991.054
2014 33.687 155.912 199.535 1.188.980
2015 38.445 191.679 248.581 1.473.326
  
2016 42.917 209.443 270.823 1.632.135
1r.tr. 10.017 46.289 60.106 388.431
2n.tr 11.696 58.991 74.849 470.994
3r.tr. 10.559 49.751 65.506 370.635
4t.tr. 10.645 54.412 70.362 402.075
  
2017 42.867 216.093 279.987 1.748.561
1r.tr. 9.417 50.894 65.956 422.070
2n.tr. 12.114 60.200 77.052 499.411
3r.tr. 10.249 50.899 66.528 393.317
4t.tr. 11.087 54.100 70.451 433.763
2018 46.164 202.901 270.234 1.862.146
1r.tr. 11.395 50.823 67.019 467.010
2n.tr. 13.144 57.396 75.693 546.145
3r.tr. 10.675 47.870 64.730 440.075
4t.tr. 10.950 46.812 62.792 408.916
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i DGT.

Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
4t.tr.18/4t.tr.17 -1,2 -13,5 -10,9 -5,7
2n.sm.18/2n.sm.17 1,4 -9,8 -6,9 2,6
2018/2017 7,7 -6,1 -3,5 6,5
2017/2016 -0,1 3,2 3,4 7,1

Les matriculacions de vehicles nous s’han reduït de manera significativa a l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya durant la segona meitat de 2018. A Barcelona i Espanya, el retrocés s’ha fet notar a final d’any però amb menys intensitat. Variacions que es tradueixen en resultats anuals dispars que responen més a qüestions administratives o  a polítiques empresarials que no pas a decisions de la demanda o a la conjuntura econòmica.

Els poc més de quaranta sis mil vehicles nous matriculats a Barcelona durant 2018 equivalen a un creixement del 7,7% respecte del total de 2017. Deixant de banda que aquesta xifra anual és la més elevada dels darrers deu anys, crida l’atenció la forta divergència que s’observa entre l’increment que han registrat les matriculacions a la capital i la contracció de la resta de Catalunya. Una divergència que s’intueix puntual, que compensa la registrada l’any passat en sentit invers i que sembla respondre a factors que van més enllà de les diferents sensibilitats de la demanda de particulars i de les diferents estructures productives. Hi juga un paper important l’efecte seu social d’empreses de lloguer i renting, la recuperació de les matriculacions dels vehicles de dues rodes, especialment dels ciclomotors i, darrerament, les automatriculacions per esquivar la nova normativa d’emissions. És més difícil de valorar la divergència de variacions entre Catalunya i Espanya.

L’anàlisi per tipologies de vehicles revela que l’augment del nombre de matriculacions registrades a Barcelona el darrer any en comparació amb 2017 respon a una tendència alcista generalitzada a tots els segments i liderada en termes relatius pels ciclomotors. Els vehicles per a usos comercials i industrials mostren un ritme d’avanç que s’ha accelerat durant el segon semestre per l’esmentat canvi normatiu dels motors diesel. En el cas dels vehicles de dues rodes, el fort creixement de 2018 contrasta i fins a cert punt s’explica per la negativa evolució de 2017. Si hom pren com a referència les xifres de començament de la crisi, tant les matriculacions de turismes com les de motos voregen o ja han assolit la plena recuperació. No així els ciclomotors, sotmesos a canvis normatius i a la forta competència de la bicicleta en totes les seves modalitats. Igual que els vehicles comercials i d’ús industrial, imputable en part al persistent procés de deslocalització i transformació del teixit productiu de la ciutat.

Matriculació segons tipologia de vehicles
Període Turismes Motos Ciclomotors Resta
2011 17.220 11.102 1.157 2.935
2012 15.061 9.847 1.334 2.212
2013 16.140 10.158 770 2.300
2014 18.888 11.052 880 2.867
2015 22.100 11.881 808 3.656
  
2016 24.912 13.146 1.056 3.803
1r.tr. 6.034 2.829 304 850
2n.tr. 6.775 3.573 305 1.043
3r.tr. 6.032 3.426 216 885
4t.tr. 6.071 3.318 231 1.025
  
2017 26.081 12.160 933 3.693
1r.tr. 5.865 2.403 150 999
2n.tr. 7.302 3.545 209 1.058
3r.tr. 6.098 3.110 269 772
4t.tr. 6.816 3.102 305 864
2018 26.620 13.189 2.353 4.002
1r.tr. 6.648 3.058 745 944
2n.tr. 7.821 3.850 244 1.229
3r.tr. 6.320 3.187 270 898
octubre  1.973 1.281 245 317
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Turismes Motos Ciclomotors Resta
4t.tr.18/4t.tr.17 -14,5 -0,3 258,7 7,8
2n.sm.18/2n.sm.17 -5,9 1,1 137,6 11,8
2018/2017 2,1 8,5 152,2 8,4
2017/2016 4,7 -7,5 -11,6 -2,9

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML