Estudis i publicacions

Sense la pretensió de voler ser exhaustius, fem referència aquí a diferents estudis i publicacions recents que van tractant, tant de manera directa com indirecta, sobre l'evolució de l'economia de la ciutat de Barcelona. 

 

Els salaris a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2015

 Aquest document és una síntesi del treball d’explotació que ha fet l’IERMB de la Encuesta de Vidas Laborales (INE) per a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els principals resultats ens indiquen que els salaris mitjans de l’AMB l’any 2015 van ser de 27.011 euros bruts anuals. Així mateix, els indicadors de distribució mostren que les diferències salarials són superiors al municipi de Barcelona, però menors als municipis de la primera corona metropolitana.

A la Indústria els salaris mitjans són més elevats al conjunt de l’AMB (34.279 euros/any), i és a la Construcció on hi trobem el salaris més baixos (23.716 euros/any).

Pel que fa a les diferències salarials entre homes i dones, el salari mitjà anual de les dones va ser de 23.233 euros, un 24,4% inferior al dels homes (30.731 euros).

Amb una relació positiva entre salaris i l’esforç per accedir a l’habitatge pels municipis, el pes del lloguer sobre el salari és del 31% a l’AMB, mentre que la mitjana de salaris any per la compra d’un habitatge a l’AMB és de 9 anys.

 

"La metròpoli en 100 indicadors". L'AMB en xifres  2016

L'AMB i l'IERM han publicat una selecció dels indicadors  més rellevants del Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA). Aquest sistema d'indicadors és un complement que serveix per a contextualitzar l'Anuari Metropolità "Repensar la Metròpoli".

 "Repensar la metròpoli". Anuari Metropolità. 2015

Amb el nom de “Repensar la metròpoli”, l’Anuari Metropolita ens aporta una mirada panoràmica complementària als tractaments monogràfics de la revista Papers i al ventall d’indicadors que es presenten a “l’AMB en Xifres”.

Al llarg de l’any 2016 els equips de l’IERMB han estat treballant en l’anàlisi de les dinàmiques urbanes, socioeconòmiques i ambientals de l’àrea i de la regió metropolitanes. Ho fa per mitjà de dotze articles que dibuixen un itinerari per paisatges metropolitans diversos i alhora interconnectats.

 

El treball assalariat a Barcelona - 2015

Temporalitat, intensitat laboral i durada dels contractes

 El primer objectiu d’aquest informe que s'adjunta és donar a conèixer la proporció de la contractació temporal de les persones assalariades residents a Barcelona en el 2015, tant en el seu conjunt com per una sèrie de segmentacions derivades del seu perfil i el dels contractants.

El segon objectiu és determinar les conseqüències de la temporalitat en dues variables que aproximen de forma parcial però significativa el concepte de precarietat: la intensitat laboral i la durada dels contractes. Fins ara aquest tipus d’anàlisi s’havia fet a partir de l’estadística de contractes. En canvi, en aquest cas és fa des d'una mostra estadística de treballadors/ores residents a Barcelona. 

 

 

Evolució de la capacitat adquisitiva dels treballadors a Barcelona. 2010-2015

Aquest informe presenta l’impacte que ha tingut la crisi, en el període de 2010 a 2015, sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors assalariats residents de Barcelona.

La renda familiar dels residents de Barcelona, segons les darreres dades disponibles, té uns ingressos que en un 60% provenen dels salaris, en un 20% de les rendes mixtes (activitats professionals i altres) i en un 20% de prestacions socials. Els salaris són, per tant, la font més important dels ingressos familiars i, en conseqüència, són un element clau en el benestar material de la població de Barcelona.

 

Barcelona al Quality of life in cities 2015 de la Comissió Europea

Des de 1973 la Comissió Europea ha monitoritzat l’opinió pública dels estats membres en un ampli conjunt de temes. El present document recull els resultats de Flash Eurobarometer Nº 419 “Quality of life in European cities. 2015” (publicat  per la Comissió Europea al 2016).

En el document es comparen aquests resultats amb els de l’anterior Flash sobre qualitat de la vida a les ciutats d’Europa de l’any 2013, fet amb la mateixa metodologia.

La presentació de resultats per a Barcelona s’ha restringit a la comparativa de les 19 ciutats de l’estudi que superen el milió d’habitants (les ciutats XXL i globals, segons la terminologia de l’Eurobaròmetre). El resultats han estat agrupats en 12 temes que inclouen tant la valoració de serveis públics com altres aspectes més de context, però que es vinculen directament a la realitat urbana i al benestar dels residents a les ciutats.

http://barcelonaeconomia.bcn.cat/sites/default/files/2016_Quality_life.pdf

 

 

Barcelona en xifres 2015

Barcelona Activa ha publicat Barcelona en xifres 2015 on es fa un compendi dels principals indicadors de posició i de nivell d'activitat de la ciutat de Barcelona pel que fa a economia,  treball i qualitat de vida.

Barcelona Activa, integrada en la gerència d'Ocupació, Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, és l'organització responsable d'impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat, dissenyant i executant polítiques d'ocupació per a tota la ciutadania, i afavorint el desenvolupament d'una economia diversificada i de proximitat.

 

El Producte Interior Brut de Barcelona 2010-2014 

Aquest document presenta l’estimació del PIB de la ciutat pel període 2010-2014. L’objectiu de l’informe és disposar d’una aproximació sistemàtica, actualitzada i detallada sectorialment del PIB de la ciutat, una informació que pot ser útil tant per a les persones interessades en conèixer a fons l’economia de Barcelona, com per orientar la presa de decisions dels agents econòmics que treballen en l’entorn de l’economia de la nostra ciutat.

Tal com queda establert en el Reglament Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (2013), el PIB és la magnitud macroeconòmica més important de la comptabilitat econòmica d’un territori. El PIB pel costat de l’oferta és bàsic per conèixer l’estructura sectorial d’una economia, mentre que la seva evolució en termes reals (variacions en volum) és l’indicador que millor mesura la dinàmica econòmica.

La rellevància del PIB no es limita al coneixement de l’economia dels països o les regions, sinó que també és clau en el coneixement de les economies locals i metropolitanes. Per aquest motiu en els sistemes estadístics més avançats es poden trobar estimacions de PIB de les economies urbanes.

En aquest estudi es pot trobar la sèrie 2010-2014 del PIB i del VAB a 10 sectors en valor nominal, variació en taxes reals, estructura sectorial i índexs d’especialització de l’economia de Barcelona en comparació a l’economia catalana. Per a l’estructura sectorial i els índexs d’especialització es fa un “zoom” per al 2014 a 38 branques d’activitat.

L’informe ha estat elaborat pel Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona.

 

 

Informe de comerç  2014 

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat l’Informe de Comerç 2014, que recull les principals dades d’activitat comercial i el seu pes específic en l’activitat econòmica de la ciutat. El document també convida a reflexionar sobre els canvis que aquest sector està experimentant.

Els principals indicadors econòmics recollits a l’informe revelen que el sector segueix mantenint un pes proper al 15% dels llocs de treball, més elevat que la mitjana europea.  El nombre de centres de cotització creix respecte a l’any anterior (+ 0,9 %), així com l’afiliació al comerç, que capgira la tendència dels últims anys i crea llocs de treball (+ 1,0 %) per primera vegada des de 2008.

Per altra banda, el document constata que el comerç de proximitat destaca per la seva atenció personalitzada, i més de la meitat dels barcelonins i barcelonines considera que les botigues de barri o especialitzades són l’establiment on millor els atenen. El document també posa en valor l’aspecte innovador i dinàmic del comerç de la ciutat, que ofereix un ampli ventall de serveis a la ciutadania, afegint el valor de qualitat i una funció important de relació entre comerciant i consumidor.

L'informe ha estat el·laborat, des de l'Àrea de Treball, Economia i Planificació estratègica, per la Direcció de Comerç i Consum amb la col·laboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme.

 

L'economia de Barcelona 2014

En aquest document es fa un breu repàs del que ha estat l'economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana durant l'any 2014, juntament amb una referència al seu context econòmic català, espanyol i europeu.

En ell es valora el canvi de tendència que ha protagonitzat l’economia de l’àrea de Barcelona al llarg de 2014, tot i que és discret i semblant a la del seu entorn, es recolza en una àmplia base del seu teixit productiu.

Com ja s'apuntava en els darrers anys, la ciutat de Barcelona s’ha beneficiat molt especialment de la seva capacitat d’atracció de visitants i també del dinamisme exportador de la indústria metropolitana.

Aquest informe ha estat elaborat pel Gabinet Tècnic de Programació de l'Ajuntament de Barcelona, editor i redactor d'aquest lloc web barcelonaeconomia.bcn.cat

 

 

Creixement inclusiu: el gran repte estratègic metropolità. Anuari Metropolità de Barcelona 2014

Des de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona s’està desplegant un conjunt de recerques adreçades a analitzar com evolucionen l’economia i la societat del territori metropolità. Una de les peces clau en aquesta nova estratègia investigadora és l’elaboració d’anuaris metropolitans orientats a la diagnosi de la crisi econòmica i a l’estudi de les conseqüències socials i territorials sobre l’àrea de Barcelona.

En aquesta edició, a més de les seccions habituals, s’hi introdueixen dos nous elements molt rellevants a l’hora d’analitzar i interpretar el territori metropolità: les infraestructures de gran potencial (aeroport) i les grans àrees econòmiques transfrontereres (megaregions).

L'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona és un consorci de dret públic adscrit a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. www.iermb.uab.cat

 

Barcelona al Quality of life in cities (2013) de la Comissió Europea

 Aquesta nota estadística té com a objectiu fer un resum dels resultats del Flash Eurobarometer 2013 de la Comissió Europea sobre la qualitat de vida percebuda a Barcelona, en comparació a les altres ciutats europees XXL o més (ciutats amb més d’un milió d’habitants).

La comparativa es fa per a 12 apartats temàtics. Un resultats destacat és que Barcelona és la cinquena ciutat més valorada pels seus residents entre les dinou de l’anàlisi comparativa. Barcelona només es superada per quatre ciutats, totes elles de parla alemanya: Munic, Hamburg, Viena i Berlin.

Com a complement, aquí trobareu una relació entre les valoracions dels enquestats a Barcelona i el perfil sociodemogràfic i econòmic inclòs també a l’estudi Quality of life in cities 2013.

http://barcelonaeconomia.bcn.cat/sites/default/files/Nota_Estadistica_QualityBCN.pdf

 

 

Recerca + Desenvolupament a Barcelona. 2014

Aquest treball descriu l'activitat de recerca i desenvolupament a la ciutat de Barcelona en relació al marc institucional en el que es troba.

A més, a banda d’identificar els diferents tipus d’entitats que protagonitzen les activitats d’R+D a Catalunya, es repassen algunes grans magnituds –despesa interna, personal investigador i patents entre altres- que ens han de servir per fer-nos una idea del pes relatiu d’aquestes activitats sobre el total de l’activitat econòmica i en relació a l’àmbit europeu.

Es pot avançar que l’esforç fet durant la major part de la dècada passada s’ha diluït durant la llarga crisi de la que tot just sembla que en comencem a sortir. Però aquest esforç també ha comportat recompenses.

Aquest document és un treball de síntesi fet pel Gabinet Tècnic de Programació de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger

36 Informe Balances comercials

Aquest informe, editat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), recull una anàlisi dels intercanvis comercials de l’economia catalana tant amb l’estranger com amb la resta d’Espanya des del 1995 fins al 2013. L’anàlisi s’efectua sobre la base d’una àmplia desagregació territorial, tant per comunitats autònomes com per països, i també sectorial, fet que permet obtenir una informació àmplia i detallada de l’evolució dels fluxos comercials. Aquest informe ha estat dirigit per Joan Antoni Santacana.

El CTESC és l'òrgan consultiu i d'assessorament del Govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques i laborals.

http://www.ctesc.cat
http://www.ctesc.cat/noticies/20148331.html

 

 

Informe 2015 de l'Observatori Barcelona

L’Observatori de Barcelona ha publicat el seu informe corresponent a les dades de l'any 2014.

Aquest informe avalua el posicionament de la ciutat davant els reptes que s'hi donen per a promoure l'activitat econòmica i l'ocupació.

S'hi inclou un article monogràfic, realitzat per la Cambra de Comerç, on es presenta una anàlisi del clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’any 2014. A partir de les opinions dels empresaris es contextualitza així l’entorn en el qual s’han trobat Catalunya i la ciutat de Barcelona i el seu escenari de futur.

L’Observatori de Barcelona és una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Barcelona, a través del Sector de Promoció Econòmica i per la Cambra de Comerç de Barcelona, a través del Gabinet d’Estudis Econòmics.

 

Informe 2014 de l'Observatori Barcelona

L’Observatori de Barcelona, amb la Cambra de Comerç i l'Ajuntament com a impulsors, ha publicat el seu informe corresponent a les dades de l'any 2013.

Aquest informe presenta i il·lustra fins a 29 indicadors que volen ser útils per a l'avaluació del posicionament de la ciutat, el que més la caracteritza i els reptes que s'hi donen com a lloc per a promoure l'activitat econòmica i l'ocupació.

Així mateix, per quart any consecutiu, també inclou l'estudi monogràfic que analitza l'evolució del clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

www.observatoribarcelona.org 

 

 

Evolució de l'economia de Barcelona 2013

En aquest document es fa un breu repàs del que ha estat l'economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana durant l'any 2013, juntament amb una referència al seu context econòmic català, espanyol i europeu.

Aquest informe ha estat elaborat pel Gabinet Tècnic de Programació de l'Ajuntament de Barcelona, editor d'aquest lloc web (http://barcelonaeconomia.bcn.cat).

http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/evolucio-de-leconomia-de-barcelona-2013

 

Indicadors econòmics, ambientals i socials per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Adaptació a l'estratègia Europa 2020

L’objectiu d’aquest treball de l'IERMB és la identificació dels indicadors que permetin fer un seguiment de l’economia, el medi ambient i la societat metropolitana en línia amb l’Estratègia Europa 2020.

Els editors són el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (www.pemb.cat) i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitants de Barcelona (www.iermb.uab.es)

www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=8&idPub=212

 

 

Les economies locals a la província de Barcelona. Impacte de la crisi i vocacions productives de futur per als territoris

En aquest estudi de la Diputació de Barcelona s'analitza l'evolució de les principals variables associades a la producció, l'ocupació i les estratègies de desenvolupament econòmic local en el període 2008-2012.

El treball vol constituir una eina de suport a les entitats locals en la valoració d'estratègies i la definició d'opcions econòmiques (especialitzacions, pautes de diversificació, sectors, criteris d'intervenció, etc.).

Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Diputació de Barcelona

http://www.diba.cat/web/promoeco/informeeconomieslocals

 

Informe Barcelona Metròpoli Creativa 2013

L’objectiu d’aquest informe de l'lERMB és realitzar una diagnosi - amb dades actualitzades a desembre de 2012 - sobre l’economia del coneixement, la innovació, les tecnologies de la informació i la comunicació i les indústries creatives a Barcelona i a la seva àrea d’influència. Aquesta diagnòsi es fonamenta en l’anàlisi d’uns indicadors que ja han demostrat en edicions anteriors la seva riquesa i precisió.

Podeu accedir també des d’aquí al document Barcelona Metròpoli Creativa. Informe i mapes urbans de coneixement i innovació de Barcelona.

 

 

 

Anuari Econòmic Comarcal 2013  

Aquest és un treball dirigit per Josep Oliver, catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB per al Servei d’Estudis de CatalunyaCaixa. En aquesta edició es fa una estimació del PIB comarcal de 2013 i analitza la distribució territorial del creixement econòmic català.

Pel conjunt de Catalunya, l'exercici 2013 emergeix com un any de transició entre els pitjors estralls de la segona recessió (segona part del 2011 i tot el 2012) i la recuperació que continua reafirmant-se en aquesta tardor del 2014. Per al Barcelonès, s’estima que l’any 2013 va presentar una davallada del PIB del -0,66% (davant el -0,57% del 2012), per sota la mitjana de Catalunya (-0,48%).

http://www.catalunyacaixa.com/Portal/ca/Particulares/Anuario_Comarcal+Comarcal+2014?subtipus=6