Impressió

Població estrangera a l'atur registrat

Evolució del nombre d'estrangers a l'atur registrat
__________________  Nombre d'aturats Estrangers/Total aturats (%)
Període Barcelona Província Catalunya Espanya Barcelona Província Catalunya Espanya
31 ds.2010 22.907 86.347 131.294 605.838 22,7 20,7 23,3 14,8
31 ds.2012 22.841 90.230 135.825 612.050 20,4 18,8 21,0 12,6
31 ds.2013 20.811 81.041 123.724 555.728 19,3 17,5 19,8 11,8
30 ds. 2014 17.582 70.996 113.327 530.991 17,7 16,8 19,7 11,9
  
31 mç.2015 17.786 71.769 114.208 538.304 17,8 17,0 20,0 12,1
30 jn.2015 15.851 65.056 99.757 487.274 17,5 17,0 19,5 11,8
30 st.2015 15.176 62.310 96.653 466.378 16,8 16,2 18,8 11,4
31 ds.2015 15.861 63.975 102.871 487.217 17,7 16,9 19,9 11,9
  
31 mç.2016 15.744 63.260 100.303 483.391 17,9 17,1 20,1 11,8
30 jn.2016 14.272 57.613 87.549 441.270 17,9 17,0 19,5 11,7
30 st. 2016 14.014 54.698 84.662 420.321 17,6 16,3 18,8 11,3
31 ds. 2016 14.390 55.336 89.207 434.962 18,2 16,7 19,7 11,7
  
31 mç.2017 14.820 55.427 89.222 439.269 18,7 17,0 20,0 11,9
31 mg. 2017 13.753 51.587 78.486 399.568 18,5 16,9 19,2 11,5
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Array
Array
Array
   Nombre d'aturats
Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
mg.2017/mg.2016 -6,9 -13,4 -15,1 -11,7
ds.2016/ds.2015 -9,3 -13,5 -13,3 -10,7
ds.2015/ds.2014 -9,8 -9,9 -9,2 -8,2

Si la recuperació del mercat de treball havia provocat la pràctica dilució de les diferències entre el col·lectiu de treballadors estrangers i el de nacionals pel que fa als respectius ritmes de reducció de l’atur, l’evolució dels darrers mesos evidencia diferències notables entre l’evolució dels aturats estrangers residents a la capital i la resta.

L’evolució de l’atur del col·lectiu de treballadors estrangers els darrers mesos ofereix una d’aquelles notes discordants que obren la porta a tota mena d’especulacions. Mentre que al conjunt de Catalunya la reducció de les xifres d’aturats no revela diferències remarcables entre nacionals i estrangers, a la capital es fa palès un cert biaix a favor d’aquells. D’ençà l’estiu de l’any passat la reducció del nombre d’estrangers en situació d’atur ha perdut intensitat, accentuant-se durant el darrer quadrimestre. Un fet que contrasta amb l’evolució tan intensa que havia mostrat durant 2014, 2015 i primera meitat de 2016 i també amb l’evolució més estable i notable que darrerament registra el col·lectiu dels nacionals. Com explicar aquest descens més contingut entre els estrangers a Barcelona? A banda de raons estacionals, possiblement la població estrangera està sent protagonista destacada en l’aportació de nous efectius als registres de l’atur tant per la via dels que s’incorporen per primera vegada al mercat de treball regulat com pels que s’hi reincorporen aprofitant la millora de la conjuntura. Una de les conseqüències més visibles és l’increment del pes relatiu dels estrangers sobre el total d’aturats a la capital.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML