Impressió

Contractes per àmbits territorials

Distribució dels contractes laborals registrats
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
2011 772.822 689.703 83.119 1.500.042 1.334.561 165.481 2.137.449 1.904.581 232.868
2012 779.115 667.081 112.034 1.502.779 1.291.951 210.828 2.127.925 1.841.770 286.155
2013 785.624 698.896 86.728 1.517.764 1.348.577 169.187 2.160.954 1.926.255 234.699
2014 857.321 750.138 107.183 1.713.203 1.504.727 208.476 2.441.617 2.156.301 285.316
2015 927.498 804.267 123.231 1.902.803 1.662.435 240.368 2.731.815 2.406.282 325.533
  
2016 1.033.074 890.895 142.179 2.093.000 1.814.443 278.557 2.986.558 2.610.524 376.034
1r.tr. 228.607 194.317 34.290 463.495 396.044 67.451 646.100 554.880 91.220
2n.tr. 267.661 231.409 36.252 541.828 470.532 71.296 790.403 692.302 98.101
3r.tr. 257.050 222.834 34.216 535.088 467.711 67.377 791.872 700.857 91.015
4t.tr. 279.756 242.335 37.421 552.589 480.156 72.433 758.183 662.485 95.698
  
2017 1.114.736 958.072 156.664 2.238.544 1.935.655 302.889 3.187.159 2.775.620 411.539
1r.tr. 262.522 222.516 40.006 520.561 442.960 77.601 711.580 608.157 103.423
2n.tr. 288.942 249.340 39.602 579.923 503.515 76.408 862.094 755.130 106.964
3r.tr. 275.377 238.166 37.211 565.239 493.025 72.214 827.572 728.480 99.092
4t.tr. 287.895 248.050 39.845 572.821 496.155 76.666 785.913 683.853 102.060
2018 1.199.330 1.026.276 173.054 2.366.443 2.026.328 340.115 3.329.416 2.866.239 463.177
1r.tr. 285.240 242.640 42.600 563.116 478.197 84.919 768.020 653.468 114.552
2n.tr. 315.076 271.084 43.992 615.305 529.706 85.599 883.354 764.772 118.582
3r.tr. 282.599 241.147 41.452 574.818 493.428 81.390 839.999 727.899 112.100
4t.tr. 316.415 271.405 45.010 613.204 524.997 88.207 838.043 720.100 117.943
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Variació (%) Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
4t.tr.18/4t.tr.17 9,9 9,4 13,0 7,0 5,8 15,1 6,6 5,3 15,6
2n.sm.18/2n.sm.17 6,3 5,4 12,2 4,4 3,0 13,9 4,0 2,5 14,4
2018/2017 7,6 7,1 10,5 5,7 4,7 12,3 4,5 3,3 12,5
2017/2016 7,9 7,5 10,2 7,0 6,7 8,7 6,7 6,3 9,4

Array
Array
Array
Array

El repunt de la contractació laboral durant el darrer trimestre de 2018 compensa la relativa atonia dels mesos d’estiu i més concretament la inesperada davallada de setembre. La indefinida tanca l’any repetint el creixement del deu per cent de 2017.

Les xifres de contractes laborals formalitzats durant la part final de 2018, amb un creixement de gairebé el deu per cent interanual el darrer trimestre, corregeixen el perfil descendent que d’ençà la segona meitat de 2017 venia mostrant la trajectòria expansiva del nombre de contractes registrats a Barcelona. Un canvi d’escenari impulsat pel repunt de la contractació temporal, que venia d’un quadrimestre juny-setembre inusualment apagat en aquest aspecte. Contràriament, la contractació indefinida ha mostrat una evolució alcista més regular, liderant un any el creixement del conjunt en termes relatius. Com a resultat d’ambdós comportaments expansius, el pes relatiu dels contractes indefinits sobre el total manté la trajectòria lleument alcista dels darrers anys. Sent positiva, és una evolució molt lenta en la línia de millorar els índexs d’estabilitat del mercat laboral barceloní. Una evolució que pot capbussar si la lleu desacceleració del creixement econòmic que s’ha començat a notar s’intensifica o allarga en el temps.

Les dades anuals posen de relleu que el mercat laboral barceloní ha mostrat pràcticament el mateix dinamisme el 2018 que un any abans. No es pot pas dir el mateix de la resta del país, on els ritmes de contractació s’han frenat. En tot cas, la qüestió rellevant està en la desproporció entre els trenta mil nous llocs de treball assalariats creats i el milió dos cents mil contractes generats. A l’entorn metropolità, un nombre lleument menor de contractes s’ha associat a gairebé quaranta mil nous llocs de treball. Els darrers registres accentuen les diferències entre la capital i la resta del país pel que fa al pes relatiu de la contractació indefinida en el lideratge de la contractació total. Una presència que no adquireix més protagonisme per l’augment persistent dels contractes laborals que no superen el mes de durada. Una tipologia de contractes que el darrer any ha aplegat la meitat dels contractes temporals registrats a la capital. Una cota fins ara mai assolida.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML