Impressió

Contractes per àmbits territorials

Distribució dels contractes laborals registrats
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Període Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
2011 772.822 689.703 83.119 1.500.042 1.334.561 165.481 2.137.449 1.904.581 232.868
2012 779.115 667.081 112.034 1.502.779 1.291.951 210.828 2.127.925 1.841.770 286.155
2013 785.624 698.896 86.728 1.517.764 1.348.577 169.187 2.160.954 1.926.255 234.699
2014 857.321 750.138 107.183 1.713.203 1.504.727 208.476 2.441.617 2.156.301 285.316
2015 927.498 804.267 123.231 1.902.803 1.662.435 240.368 2.731.815 2.406.282 325.533
  
2016 1.033.074 890.895 142.179 2.093.000 1.814.443 278.557 2.986.558 2.610.524 376.034
1r.tr. 228.607 194.317 34.290 463.495 396.044 67.451 646.100 554.880 91.220
2n.tr. 267.661 231.409 36.252 541.828 470.532 71.296 790.403 692.302 98.101
3r.tr. 257.050 222.834 34.216 535.088 467.711 67.377 791.872 700.857 91.015
4t.tr. 279.756 242.335 37.421 552.589 480.156 72.433 758.183 662.485 95.698
  
2017 1.114.736 958.072 156.664 2.238.544 1.935.655 302.889 3.187.159 2.775.620 411.539
1r.tr. 262.522 222.516 40.006 520.561 442.960 77.601 711.580 608.157 103.423
2n.tr. 288.942 249.340 39.602 579.923 503.515 76.408 862.094 755.130 106.964
3r.tr. 275.377 238.166 37.211 565.239 493.025 72.214 827.572 728.480 99.092
4t.tr. 287.895 248.050 39.845 572.821 496.155 76.666 785.913 683.853 102.060
2018
1r.tr. 285.240 242.640 42.600 563.116 478.197 84.919 768.020 653.468 114.552
2n.tr. 315.076 271.084 43.992 615.305 529.706 85.599 883.354 764.772 118.582
3r.tr. 282.599 241.147 41.452 574.818 493.428 81.390 839.999 727.899 112.100
oct. 120.768 101.753 19.015 240.281 203.130 37.151 331.766 281.816 49.950
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
Barcelona Regió Metropolitana Catalunya
Variació (%) Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits Total Temporals Indefinits
st-oc.18/st-oc.17 3,4 1,9 11,4 3,7 2,0 13,5 3,5 1,7 14,4
3r.tr.18/3r.tr.17 2,6 1,3 11,4 1,7 0,1 12,7 1,5 -0,1 13,1
1r.sm.18/1r.sm.17 8,9 8,9 8,8 7,1 6,5 10,7 4,9 4,0 10,8
2017/2016 7,9 7,5 10,2 7,0 6,7 8,7 6,7 6,3 9,4
2016/2015 11,4 10,8 15,4 10,0 9,1 15,9 9,3 8,5 15,5

Array
Array
Array
Array

L’augment de la contractació laboral durant l’octubre compensa la inesperada davallada de setembre. L’anàlisi de les dades del bimestre reafirma la pèrdua d’impuls de la contractació temporal i l’intens creixement de la indefinida. Un fet que s’observa tant a Barcelona com a la resta del país.

Les xifres de contractes formalitzats durant el mes d’octubre suavitzen lleument el punt d’inflexió que les del trimestre estiuenc havien dibuixat respecte de l’evolució expansiva del primer semestre. S’observa una desacceleració notable del total provocada per la contenció dels contractes temporals. Contràriament, la contractació indefinida repunta (potser impulsada per la Inspecció de Treball). Com a resultat d’ambdós comportaments, el pes relatiu dels contractes indefinits sobre el total manté la trajectòria lleument alcista dels darrers anys. Un fet remarcable atès que es produeix en un context de lleu desacceleració del creixement de l’economia.

En termes anuals, el nombre de contractes està augmentant a un ritme del 5,7%, aproximadament la meitat que un any abans. Una dinàmica que permet avançar que enguany es tancarà amb un nou màxim en termes absoluts però amb el creixement relatiu més modest del darrer quinquenni. I amb dinàmiques ben diferents entre els contractes indefinits i els temporals. Els darrers registres accentuen les diferències entre la capital i la resta del país pel que fa al pes relatiu de la contractació indefinida en el lideratge de la contractació total. Una presència que no adquireix més protagonisme per l’augment persistent dels contractes laborals que no superen el mes de durada. Com s’explica que aquesta tipologia de contractes aplegui a la meitat dels contractes temporals registrats a la capital en el que d’any?

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML