Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-st. 2017
Total 417.366 409.475 826.841
Total indefinits 56.859 59.960 116.819
- ordinaris 39.688 42.957 82.645
- foment contractació 1.314 1.207 2.521
- convertits en indefinits 15.631 15.553 31.184
- resta indefinits 226 243 469
Total temporals 360.507 349.515 710.022
- obra o servei 117.714 143.859 261.573
- eventuals 156.043 169.306 325.349
- interinitat 81.814 31.144 112.958
- formació/pràctiques 2.707 2.593 5.300
- resta temporals 2.229 2.613 4.842
2016
Total 528.634 504.440 1.033.074
Total indefinits 69.992 72.187 142.179
- ordinaris 49.483 51.465 100.948
- foment contractació 1.280 1.180 2.460
- convertits en indefinits 18.909 19.210 38.119
- resta indefinits 320 332 652
Total temporals 458.642 432.253 890.895
- obra o servei 147.319 171.301 318.620
- eventuals 191.422 210.830 402.252
- interinitat 113.136 42.831 155.967
- formació/pràctiques 3.952 3.712 7.664
- resta temporals 2.813 3.579 6.392
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La intensitat i persistència del creixement del PIB durant els trimestres centrals d’enguany no ha comportat cap millora substantiva en les condicions d’estabilitat del mercat laboral barceloní. Els contractes que no superen el mes i els de durada indeterminada continuen sent els més usats.

Els contractes laborals registrats a la capital catalana durant els primers nou mesos d’enguany mantenen els principals trets característics dels anys anteriors: la contractació indefinida afavoreix lleument el col·lectiu masculí mentre que la temporal mostra un biaix aparent favorable a les dones: de les tres grans modalitats de contractes de durada definida només en una –la d’interinitat- s’imposen clarament. Sense aquesta figura, la contractació temporal tindria cara d’home. A banda d’aquests trets que es poden considerar gairebé estructurals en el segment de la contractació temporal, el lleu protagonisme dels homes en la indefinida en el que va d’any s’ha d’imputar a l’augment de l’ocupació a la indústria i construcció, sectors en els que els contractes indefinits tenen una presència relativa sobre el total més rellevant que no pas en el terciari i lleument a l’alça.

NECESSARI PER IMPRIMIR