Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-jn. 2017
Total 279.633 271.831 551.464
Total indefinits 38.704 40.904 79.608
- ordinaris 26.926 29.062 55.988
- foment contractació 961 870 1.931
- convertits en indefinits 10.645 10.785 21.430
- resta indefinits 172 187 359
Total temporals 240.929 230.927 471.856
- obra o servei 80.192 95.744 175.936
- eventuals 102.185 111.131 213.316
- interinitat 55.385 20.834 76.219
- formació/pràctiques 1.704 1.552 3.256
- resta temporals 1.463 1.666 3.129
2016
Total 528.634 504.440 1.033.074
Total indefinits 69.992 72.187 142.179
- ordinaris 49.483 51.465 100.948
- foment contractació 1.280 1.180 2.460
- convertits en indefinits 18.909 19.210 38.119
- resta indefinits 320 332 652
Total temporals 458.642 432.253 890.895
- obra o servei 147.319 171.301 318.620
- eventuals 191.422 210.830 402.252
- interinitat 113.136 42.831 155.967
- formació/pràctiques 3.952 3.712 7.664
- resta temporals 2.813 3.579 6.392
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Hom esperaria que la intensitat i persistència del creixement del PIB afavorís un augment més decidit de la contractació indefinida. Malauradament, la realitat és lleument diferent. Els contractes que no superen el mes i els de durada indeterminada continuen sent els més usats.

Els contractes laborals registrats a la capital catalana durant el primer semestre d’enguany mantenen els principals trets característics dels anys anteriors: la contractació indefinida afavoreix molt lleument el col·lectiu masculí mentre que la temporal mostra un biaix aparent favorable a les dones: de les tres grans modalitats de contractes de durada definida només en una –la d’interinitat- s’imposen clarament. Sense aquesta figura, la contractació temporal tindria cara d’home. A banda d’aquests trets que es poden considerar gairebé estructurals en el segment de la contractació temporal, el lleu protagonisme dels homes en la indefinida en el que va d’any s’ha d’imputar a l’augment de l’ocupació a la indústria i construcció, sectors en els que els contractes indefinits tenen una presència relativa sobre el total més rellevant que no pas en el terciari.

NECESSARI PER IMPRIMIR