Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-jl. 2018
Total 355.945 355.212 711.157
Total indefinits 48.822 52.311 101.133
- ordinaris 34.574 38.112 72.686
- convertits en indefinits 13.161 13.110 26.271
- resta indefinits 1.087 1.089 2.176
Total temporals 307.123 302.901 610.024
- obra o servei 106.067 127.853 233.920
- eventuals 135.513 140.479 275.992
- interinitat 61.856 30.563 92.419
- formació/pràctiques 1.812 1.823 3.635
- resta temporals 1.875 2.183 4.058
2017
Total 561.319 553.417 1.114.736
Total indefinits 76.719 79.945 156.664
- ordinaris 53.880 57.219 111.099
- convertits en indefinits 20.853 20.865 41.718
- resta indefinits 1.986 1.861 3.847
Total temporals 484.600 473.472 958.072
- obra o servei 161.016 199.904 360.920
- eventuals 210.170 225.898 436.068
- interinitat 106.895 40.717 147.812
- formació/pràctiques 3.587 3.369 6.956
- resta temporals 2.932 3.584 6.516
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La contractació laboral dels primers set mesos d’enguany reflecteix la consolidació d’un repartiment paritari entre sexes. I també la dificultat d’augmentar la ràtio d’estabilitat de les noves contractacions per l’abús de les modalitats contractuals més precàries.

Els cent deu mil contractes laborals formalitzats a Barcelona durant el passat juliol s’han repartit per meitats entre dones i homes. Amb diferències mínimes que rarament superen el dos per cent, aquesta ja és la tònica habitual. També són habituals alguns lleus biaixos com ara que en els contractes indefinits predominen els homes, possiblement per l’actual conjuntura expansiva de la construcció i la industria, sectors d’activitat amb més presència d’homes que de dones i on els contractes indefinits hi tenen una presència relativa més elevada que en el terciari. L’insistent protagonisme de les dones ocupant llocs de treball com a interines explica que, en contra del que seria raonable per seu pes en la població activa i l’ocupada, continuïn acaparant més contractes temporals que els homes.

Un dels aspectes persistents darrere del creixement de la contractació temporal és el predomini de les modalitats més precàries, les que no superen el mes de durada. Una categoria a la que pertanyen la meitat dels contractes temporals signats a Barcelona en el que va d’any. Després de la contenció registrada durant la major part de 2016, aquesta tipologia de contractes ha repuntat amb força i ja supera els màxims de 2013 en relació amb el total de contractes anuals. Un revifament de la modalitat contractual més precària que conviu amb un augment força més intens en termes relatius de la indefinida.  

    

NECESSARI PER IMPRIMIR