Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
gn-fb. 2018
Total 94.782 94.151 188.933
Total indefinits 13.582 14.190 27.772
- ordinaris 9.609 10.379 19.988
- convertits en indefinits 3.649 3.479 7.128
- resta indefinits 324 332 656
Total temporals 81.200 79.961 161.161
- obra o servei 27.932 35.710 63.642
- eventuals 31.490 35.315 66.805
- interinitat 20.793 7.843 28.636
- formació/pràctiques 508 445 953
- resta temporals 477 648 1.125
2017
Total 561.319 553.417 1.114.736
Total indefinits 76.719 79.945 156.664
- ordinaris 53.880 57.219 111.099
- convertits en indefinits 20.853 20.865 41.718
- resta indefinits 1.986 1.861 3.847
Total temporals 484.600 473.472 958.072
- obra o servei 161.016 199.904 360.920
- eventuals 210.170 225.898 436.068
- interinitat 106.895 40.717 147.812
- formació/pràctiques 3.587 3.369 6.956
- resta temporals 2.932 3.584 6.516
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Ni la relativa contenció de la contractació indefinida ni el fort repunt de la temporal que han protagonitzat les modalitats més precàries penalitzen o discriminen de manera especial cap dels sexes.

El tancament del primer bimestre d’enguany sorprèn amb un avanç interanual de més del 25% del nombre de contractes que no superen el mes de durada. Una variació que respon a uns volums que si bé no difereixen massa de la mitjana mensual dels darrers dotze mesos, sí que són rars a començament d’any. Per contra, els contractes de durada indeterminada, l’altre gran modalitat dels temporals, han acabat el bimestre amb un creixement força més contingut que el del total. Una contrapartida a aquesta moderació podria ser el fort creixement de la contractació indefinida a la indústria i construcció. En el cas del terciari, el creixement relatiu d’aquesta modalitat contractual no ha superat el del conjunt. Remarcar, com a fet relativament atípic, el notable augment que ha registrat la contractació temporal per part del sector industrial. Un gir notable en relació a la dinàmica mantinguda l’any passat, que s’haurà de seguir els propers mesos per veure si fa perillar el lideratge que actualment manté com l’agregat sectorial amb una major proporció de contractes indefinits sobre el total.

NECESSARI PER IMPRIMIR