Impressió

Contractes segons tipologia i sexe

Array
Array
Array
Array
Array
Contractes laborals segons tipologia i sexe a Barcelona
Tipologia Dones Homes Total
2018
Total 605.485 593.845 1.199.330
Total indefinits 84.538 88.516 173.054
- ordinaris 60.515 64.981 125.496
- convertits en indefinits 22.271 21.827 44.098
- resta indefinits 1.752 1.708 3.460
Total temporals 520.947 505.329 1.026.276
- obra o servei 177.687 215.089 392.776
- eventuals 230.124 235.474 465.598
- interinitat 106.466 47.660 154.126
- formació/pràctiques 3.367 3.418 6.785
- resta temporals 3.303 3.688 6.991
2017
Total 561.319 553.417 1.114.736
Total indefinits 76.719 79.945 156.664
- ordinaris 53.880 57.219 111.099
- convertits en indefinits 20.853 20.865 41.718
- resta indefinits 1.986 1.861 3.847
Total temporals 484.600 473.472 958.072
- obra o servei 161.016 199.904 360.920
- eventuals 210.170 225.898 436.068
- interinitat 106.895 40.717 147.812
- formació/pràctiques 3.587 3.369 6.956
- resta temporals 2.932 3.584 6.516
Font: Web Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La contractació laboral de 2018 mostra unes característiques pràcticament idèntiques a les d’un any abans. L’aspecte més qüestionable és el fort creixement de les modalitats més precàries de contractes.

Es manté i fins i tot s’accentua discretament el lleu predomini dels homes en l’assignació dels contractes indefinits i de les dones en els temporals. Una afirmació, la primera, que cal matisar perquè en el mercat laboral barceloní el col·lectiu masculí encara és lleument dominant. I en el cas dels contractes temporals, l’insistent protagonisme de les dones ocupant llocs de treball com a interines explica que, en contra del que seria raonable per seu pes en la població activa i l’ocupada, continuïn acaparant més contractes temporals que els homes. I això que en les dues modalitats contractuals més utilitzades, els eventuals i d’obra o servei, la distribució és clarament favorable als homes.

Un dels aspectes persistents darrere del creixement de la contractació temporal és el predomini de les modalitats més precàries, les que no superen el mes de durada. Una categoria a la que pertanyen la meitat dels contractes temporals signats a Barcelona en el que va d’any. Després de la contenció registrada durant la major part de 2016, aquesta tipologia de contractes ha repuntat amb força i ja supera els anteriors màxims de 2013 en relació amb el total de contractes anuals. Un revifament de la modalitat contractual més precària que conviu amb un augment de la indefinida igualment intens en termes relatius.

    

NECESSARI PER IMPRIMIR