Impressió

Emprenedoria

Array
Array
Array
Array

L'emprenedoria urbana a l'economia espanyola - 2016

L'estudi és una extensió de l’informe “L’emprenedoria a Barcelona 2016”. S’aproxima l’emprenedoria dels autònoms per a les més de quaranta ciutats del nostre país amb més de 150.000 habitants. En primer lloc es calcula la TAE de cada ciutat, i es constata que Barcelona és la ciutat de l’Estat amb una superior intensitat emprenedora. En segon terme es fa una classificació del tipus d’emprenedoria urbana, diferenciant grups de ciutats emprenedores segons la seva especialització sectorial. Seguidament, es fan uns models economètrics per explicar les diferents intensitats d’emprenedoria urbana. L’estudi acaba amb una aproximació a la geografia de l’emprenedoria al nostre país.

L'emprenedoria a Barcelona - 2016

 Aquest informe presenta una aproximació al nombre i perfil dels emprenedors autònoms de Barcelona l’any 2016 a través de l’explotació de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL), identificant la figura de l’emprenedor com el treballador que, no sent assalariat, inicia una activitat per iniciativa pròpia amb una antiguitat no superior als 42 mesos.  El treball presenta el perfil de l’emprenedor a partir de característiques personals i es calculen les Taxes d’Activitat Emprenedora (TAE), definides com el quocient entre el nombre d’emprenedors i el total de població en la franja d’edats entre 18 i 64 anys.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML