Impressió

Llocs de treball

Després d’un quadrienni d’augment constant del nombre d’ocupats segons els registres de la Seguretat Social, Barcelona està molt a prop de recuperar els màxims d’abans de la crisi.

Sembla improbable que la conjuntura tan expansiva del trienni 2015-2017 pel que fa a creació de llocs de treball i teixit productiu s’allargui a tot 2018. Encara hi ha marge per a continuar creixent en volum, si es donen les condicions, però hi ha indicis que apunten a que la prioritat de les empreses enguany serà la consolidació dels volums assolits i la millora de la rendibilitat. El context econòmic es preveu molt favorable. Més a l’exterior, per la inèrcia expansiva de l’economia mundial, que a l’interior, on s’espera un cert alentiment del creixement.